Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Będzie nowy typ umowy cywilnoprawnej – o pomocy przy zbiorach


Zostanie wprowadzony nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – o pomocy przy zbiorach. Umowa będzie oskładkowana i będzie mogła obowiązywać nie dłużej niż trzy miesiące. Propozycję przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Został on kilka dni temu skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Najważniejsza zmiana w ustawie dotyczy zabezpieczenia społecznego tzw. pomocników rolnika czy osób pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym.

 

Większość nowych przepisów ma obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia. Według MRiRW, w rolnictwie pracuje sezonowo ok. 500 tys. osób w ciągu roku, głównie są to obywatele Ukrainy.

Pomocnik rolnika

Przy zatrudnianiu osób przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają osób przy nich pracujących, i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy. Dlatego zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Będzie można ją zawrzeć w przypadku wykonywania takich prac jak:

  • zbieranie owoców lub warzyw,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców, warzyw,
  • wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży,
  • wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Według nowych przepisów, pomocnikiem rolnika będzie mogła być także osoba przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę. Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie opłacał za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Ze względu na krótki okres świadczenia pomocy rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Korzystanie z opieki zdrowotnej

Zaproponowane zmiany zmierzają ponadto do zapewnienia pomocnikom rolników możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu rolnicy będą opłacali za pomocników składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości takiej jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (w 2017 r. – 132 zł).

Projekt zakłada, że dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane, dlatego rolnik będzie przygotowywał informacje o przychodach osiągniętych z tytułu zawartej umowy w formularzu PIT-8C i przesyłał te informacje do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego.

Wypadek przy pracy w rolnictwie

Doprecyzowano też definicję wypadku przy pracy, dostosowując ją do pomocnika rolnika. Będzie on miał prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji, gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, wydatkowania środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz zmiany upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia dotyczącego gospodarki finansowej KRUS.

Przyjęto, że ze środków Funduszu Składkowego będzie można współfinansować programy zdrowotne i programy profilaktyki zdrowotnej. Chodzi głównie o dofinansowanie programów profilaktyki chorób zawodowych w rolnictwie adresowanych do ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin.

źródło: www.businessinsider.com.pl

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy