Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Minimalna pensja do wypłaty w 2018 roku


Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Na jej wysokość mają wpływ koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy.

Składki ubezpieczeniowe są finansowane częściowo przez pracownika i w części przez pracodawcę. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika. W 2018 roku nie uległy zmianie procentowe stawki składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – w części finansowanej przez pracownika wynoszą one:

 • składka emerytalna – 9,76%,
 • składki rentowe – 1,5%,
 • składka chorobowa – 2,45%,
 • składka zdrowotna do pobrania z pensji – 9%,
 • składka zdrowotna odliczana od podatku – 7,75%.

Nie uległy zmianie również koszty uzyskania przychodu. W 2018 roku – tak jak dotychczas – będą wynosiły:

 • 111,25 zł miesięcznie – gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy (są to tzw. koszty podstawowe),
 • 139,06 zł miesięcznie – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę (są to tzw. koszty podwyższone).

Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia „na rękę” niezbędne jest jeszcze uwzględnienie skali podatkowej i tzw. kwoty wolnej. Z początkiem 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), zgodnie z którą kwota wolna została podwyższona do 8000 zł. Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku ma charakter degresywny. Oznacza to, że maleje ona wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm ten utrzymano także w 2018 roku.

W 2018 roku osoby, które zarobią do 8 tys. zł rocznie, są zwolnione z podatku, a osoby zarabiające powyżej 13 tys. zł, ale mniej niż 85 528,00 zł (czyli m.in. osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie przez cały rok) zapłacą podatek w wysokości 18% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. Zatem dla największej grupy podatników nic się nie zmieniło w tym zakresie. W poniższej tabeli przedstawiono wysokość kwoty zmniejszającej podatek w 2018 roku:

 

Podstawa obliczenia podatku w 2018 r. Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym PIT za 2018 rok
ponad do
8000 zł 1440 zł
8000 zł  13 000 zł 1440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł ) / 5000 zł]
13 000 zł 85 528 zł 556,02 zł
85 528 zł 127 000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]
127 000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Poniżej zamieszczamy wyliczenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, który złożył oświadczenie na formularzu PIT-2, upoważniające pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 46,33 zł (556,02 x 1/12), przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

Aby ustalić wynagrodzenie netto dla pracownika otrzymującego minimalną pensję w wysokości 2100 zł brutto, należy od tej kwoty odliczyć:

 • 204,96 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli 2100 zł x 9,76%,
 • 31,50 zł składki na ubezpieczenie rentowe, czyli 2100 zł x 1,5%,
 • 51,45 zł składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli 2100 zł x 2,45%,
 • co razem daje 287,91 zł, 163,09 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli (2100 zł – 287,91 zł) x 9%,
 • 119 zł zaliczki podatkowej od najniższego wynagrodzenia (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaokrągleniu), ustalonej w następujący sposób:
  • 1 812,09 zł (podstawa opodatkowania) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) = 1700,84 zł; po zaokrągleniu 1 701,00 zł;
  • 1701,00 zł x 18% – 46,33 zł = 259,85 zł;
  • 259,85 zł – 140,44 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 119,41 zł; po zaokrągleniu 119 zł.

Wynagrodzenie netto wyniesie:

2100 zł – (287,91 zł + 163,09 zł + 119 zł) =   1530,00 zł

Przypominamy, że pracownicy w pierwszym roku pracy także otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2100 zł. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1265), która wprowadziła modyfikacje w zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia w 1. roku pracy. Wcześniej wynagrodzenie dla tej grupy pracowników mogło być niższe niż płaca minimalna i wynosić 80% kwoty „ogólnego” wynagrodzenia minimalnego. Po zmianach wprowadzonych wspomnianą wyżej nowelizacją minimalne wynagrodzenie zostało ustalone w jednolitej wysokości dla wszystkich pracowników.

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum