Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej w 2018 roku


Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrosła z 2000 zł do 2100 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie będzie zatem wyższe o 100 zł, czyli o 5% od obowiązującego w 2017 r.

W czerwcu 2017 r. rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 złotych – do 2080 zł, a minimalna stawka godzinowa została podniesiona z 13 do 13,50 zł. Uwzględniając przebieg negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, resort pracy ostatecznie zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 2000 do 2100 zł. Związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych proponowali wzrost do ok. 2220 zł. Przedstawiciele pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego chcieli, aby płaca minimalna wzrosła jedynie o wskaźnik ustawowy i wynosiła 2050 zł. Ostateczna wysokość płacy minimalnej ogłoszona została w rozp. RM z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).

Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 roku o ok. 164,2 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln osób.

W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2018 r.:

  • pracodawcy powinni zwiększyć wynagrodzenia najmniej zarabiającym pracownikom, tak aby ich pensja nie była niższa niż 2100 zł na pełnym etacie,
  • pracodawcy powinni zwiększyć wysokość minimalnej stawki za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców),
  • wzrasta najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – jeżeli podstawa wyliczona jako średnie wynagrodzenie z 12 lub mniej miesięcy jest niższa niż podstawa minimalna, wówczas płatnik jest zobowiązany do uwzględnienia w obliczeniach świadczeń chorobowych tej wyższej podstawy,
  • wzrasta wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta,
  • wzrasta dodatek za pracę w porze nocnej,
  • zmieniają się kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń,
  • wzrasta maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych lub indywidualnych dokonywanych na podstawie ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t. jedn. Dz.U. 2015 poz. 192, z późn. zm.),
  • wzrasta odszkodowanie za mobbing.

O wpływie minimalnego wynagrodzenia na różne składniki wynagrodzenia możecie przeczytać w kolejnych wpisach do których lektury zapraszam.

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum