Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony


Pasażerowie wysiadają z pociągów. W pierwszym kwartale tego roku kolejowe spółki przewiozły o ponad 2,5 mln podróżnych mniej niż przed rokiem

W dniu 10 lipca w siedzibie Centrali Spółki, PKP Intercity S.A., w Warszawie Zarząd Spółki oraz reprezentujące pracowników związki zawodowe podpisały porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity S.A.. Podpisane porozumienie kończy dialog społeczny który toczył się od 16 maja 2018r.

 

Po burzliwych negocjacjach, w późnych godzinach nocnych (porozumienie podpisano po godzinie 22) strony działając na podstawie § 12 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A. z dnia 1 września 2010r. ustaliły, że:

  1. Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty na rzecz wszystkich pracowników Spółki, zatrudnionych na umowę o pracę (według stanu zatrudnienia na dzień 01 lipca 2018r.), z wyłączeniem osób wskazanych poniżej, jednorazowej kwoty dodatkowego wynagrodzenia (niestanowiącego wynagrodzenia zasadniczego) w wysokości 500 zł brutto (proporcjonalnie do wysokości etatu danego pracownika). Dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone w sierpniu 2018r. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie dotyczy osób będących w okresie wypowiedzenia (co najmniej jeden dzień takiego okresu licząc od dnia dzisiejszego do dnia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia) oraz osób, z którymi w okresie od dnia dzisiejszego do dnia wypłaty została rozwiązana umowa o pracę (z wyjątkiem osób odchodzących na emeryturę lub rentę), a także osób przebywających na urlopach bezpłatnych. Wypłata łącznie nie może być większa niż, z 1 etatu.
  2. Zarząd wdroży z dniem 1 września 2018r. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A. (dalej ZUZP) w kwocie 215 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika wynagradzanego na podstawie ZUZP (proporcjonalnie do wymiaru etatu) według stanu zatrudnienia na dzień 01 sierpnia 2018r. Z podwyżek wyłączeni są pracownicy będący w okresie wypowiedzenia (co najmniej jeden dzień takiego okresu licząc od dnia dzisiejszego do dnia 1 września 2018r.) oraz osoby, z którymi w okresie od dnia dzisiejszego do dnia 1 września 2018r. została rozwiązana umowa o pracę (z wyjątkiem pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę), a także osoby przebywające na urlopach bezpłatnych.
  3. Zasady podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP w Zakładkach: środki na podwyżki w uposażeniu zasadniczym zostaną podzielone na poszczególne zespoły pracownicze w Zakładach (administracja, zespół drużyn trakcyjnych, zespół drużyn konduktorskich, zespół handlowy, zespół eksploatacji, zespół utrzymania, z zastrzeżeniem, że dyspozytorzy zatrudnieni w Zakładach są przynależni odpowiednio do danych zespołów). W ramach środków podzielonych na zespoły pracownicze, minimalna wysokość indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na jeden etat wyniesie 180 zł, a maksymalna 250 zł. Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki w danym Zakładzie zostaną uzgodnione przez Dyrektorów Zakładów z zakładowymi organizacjami związkowymi.
  4. Zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP zatrudnionych w Centrali Spółki, zostaną uzgodnione przez Strony w sierpniu 2018r.
  5. Strony ustalają, że z dniem 1 września 2018r. wynagrodzenie pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania zgodnie z ZUZP będzie stanowić iloczyn aktualnego ich mnożnika (krotności) i kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za IV kwartał 2011 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Strona społeczna zobowiązała się do nie rozpoczynania rozmów w sprawach wzrostu wynagrodzeń do 30 czerwca 2019r.
  7. Powyższe ustalenia wyczerpują wszelkie roszczenia Strony Społecznej zgłoszone w piśmie z dnia 16 maja 2018r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Sebastian Dworak

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy