Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Wgląd do listy wynagrodzeń


Czy pracownicy mogą mieć wgląd do listy płac w firmie? A co z tajemnicą pracodawcy?

„W firmie wynagrodzenia pracowników są sporządzane na liście płac przygotowywanej i naliczanej przez księgowość. Czy pracodawca może przekazać pracownikowi ksero listy płac za dany miesiąc lub ksero innych dokumentów dotyczących naliczenia wynagrodzenia?”

Pytanie nie zawiera celu, dla którego pracodawca miałby przekazać pracownikowi kopię listy płac lub kopię innych dokumentów dotyczących naliczenia wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego oraz mając na uwadze treść art. 85 § 5 Kodeksu pracy – prawem pracownika jest występowanie do pracodawcy o dostęp do dokumentów płacowych, na podstawie których zostało naliczone wynagrodzenie. W związku z tym, pracownik może żądać od pracodawcy dostępu do imiennej karty wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzeń lub innego aktu wewnątrzzakładowego, na podstawie którego jest ustalane jego wynagrodzenie za pracę. Jeśli są one prowadzone w formie elektronicznej, do wglądu powinien zostać udostępniony wydruk tych dokumentów. Pracodawca ma obowiązek udostępnienia pracownikowi powyższych dokumentów. Pracownik ma przy tym prawo wykonania odpisów lub kserokopii dokumentów. Uprawnienie to przysługuje pracownikowi przez cały okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu.

Jednakże pracodawca udostępniając danemu pracownikowi dokumenty płacowe, powinien pamiętać, że jednym z jego podstawowych obowiązków jest utrzymanie w tajemnicy wynagrodzeń pracowników. W związku z powyższym, jeśli pracodawca prowadzi dla wszystkich pracowników tzw. zbiorczą listę płac, powinien ją udostępnić zainteresowanemu pracownikowi w sposób uniemożliwiający wgląd w wynagrodzenia innych pracowników.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy