Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Wysokość dodatków do wynagrodzenia w 2018 roku


Dodatek za pracę w porze nocnej

Na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia – wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Od początku br. zmianie uległ zakres składnikowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie obejmuje ono już dodatku za pracę w porze nocnej. Nowa regulacja spowodowała, że pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej, zarabiający minimalne wynagrodzenie, otrzymają – niezależnie od tego wynagrodzenia – dodatek za pracę w porze nocnej.

Podstawa naliczania dodatku w roku 2017 wynosiła 400,00 zł, od 01.01.2018 r.wzrosła do 420,00 zł. Oznacza to, że w miesiącach, w których wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, czyli np. w lutym 2018 roku, dodatek ten równy jest 2,63 zł za każdą godzinę pracy w nocy, a w miesiącach liczących 168 godzin, np. w czerwcu – 2,50 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2018 roku:

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku
styczeń 168 godzin 2,50 zł
luty 160 godzin 2,63 zł
marzec 176 godzin 2,39 zł
kwiecień 160 godzin 2,63 zł
maj 160 godzin 2,63 zł
czerwiec 168 godzin 2,50 zł
lipiec 176 godzin 2,39 zł
sierpień 176 godzin 2,39 zł
wrzesień 160 godzin 2,63 zł
październik 184 godziny 2,28 zł
listopad 168 godzin 2,50 zł
grudzień 152 godziny 2,76 zł
Kwota wolna od potrąceń

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, dlatego z dniem 01.01.2018 r. uległa ona zmianie.

Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wynagrodzenia minimalnego – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p,

Wolna od potrąceń w 2018 roku jest kwota minimalnej pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki podatkowej (wyliczenia podano wyżej, ustalając kwotę wynagrodzenia netto).

Podstawowa kwota wolna od potrąceń w 2108 roku wyniesie:

2100 zł – (287,91 zł + 163,09 zł + 119 zł) =   1530,00 zł

 

Należy też pamiętać, że zgodnie z zapisem art. 22 ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), jeżeli miejscem zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, wówczas ryczałtowe, miesięczne koszty uzyskania przychodu są wyższe niż koszty podstawowe – wynoszą bowiem 139,06 zł zamiast 111,25 zł.

Niższa zaliczka podatkowa dla pracowników pełnoetatowych zamieszkujących w miejscowości innej niż zakład pracy spowoduje, że dla tej grupy osób kwota wolna od potrąceń będzie wyższa – wyniesie 1535,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty wynagrodzeń wolne od potrąceń, w zależności od:

  • miejsca zamieszkania podatnika oraz
  • rodzaju potrącenia.

Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r.

Tytuł potrącenia Podstawowe koszty podatkowe (111,25 zł) Podwyższone koszty podatkowe (139,06 zł)
Należności inne niż alimentacyjne potrącane na mocy tytułów wykonawczych 1530,00 zł 1535,00 zł
Udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne 1147,50 zł 1151,25 zł
Kary pieniężne nałożone na pracownika, zgodnie z art. 108 k.p. 1377,00 zł 1381,50 zł
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy 1224,00 zł 1228,00 zł

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum