Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Poznaj Nasz Statut

STATUT

to najważniejszy dokument Związku.
Na podstawie Statutu dział każdy związek zawodowy.
Statut podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Statutu
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Transportu

STATUT

Logo OZZPT poprawione

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Transportu

przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 10 maja 2022 r.
(Uchwała nr 001/KZD/05/2022)
zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 04.08.2022 r.
(Sygnatura BI.XII NS-REJ.KRS/005730/22/033)

Art. 1

 1. Nazwa związku: OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRANSPORTU, w skrócie OZZPT dalej zwany Związkiem.
 2. Siedzibą związku jest miasto: Ostrołęka.
 3. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 4. Związek posiada osobowość prawną i jest organizacją ponadzakładową o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym. Związek działa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują.
 5. Osobowość prawną posiadają także zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe Związku.
 6. Rada Krajowa OZZPT nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną.
 7. Związek może tworzyć struktury branżowe.
 8. Związek może tworzyć agendy, biura terenowe, jednostki organizacyjne oraz posiadać własny organ prasowy.
 9. Związek może tworzyć struktury organizacji zakładowej, międzyzakładowej i inne struktury wskazane w statucie.
 10. Zapisy niniejszego statutu odnoszące się do:
  1. Organizacji Zakładowej, dotyczą również Organizacji Międzyzakładowej,
  2. Zakładowego Zjazdu Delegatów, dotyczą również Międzyzakładowego Zjazdu Delegatów,
  3. Zakładowej Komisji Rewizyjnej, dotyczą również Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej.
 11. Związek w działalności statutowej jest organizacją niezależną – działa na podstawie Statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi ustawami oraz międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.
 12. Związek działa poprzez Organy wymienione w Statucie.
 13. Oznakami zewnętrznymi Związku mogą być:
  1. sztandar Związku znak (logo) Związku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Statutu,
  2. flaga Związku – wzór stanowi załącznik Nr 2 do Statutu,
  3. znaczek identyfikacyjny dla członków związku.
 14. Oznaki zewnętrzne Związku są wzorami zastrzeżonymi dla tego Związku i podlegają ochronie prawnej.
 15. Odznaką honorową Związku jest odznaka „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu”.
 16. Wzory odznak, zasady oraz tryb ich nabywania ustanawia Rada Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu (zwana dalej: Rada Krajowa).

Art. 2

Celami Związku są w szczególności:

 1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin.
 2. Kształtowanie aktywności społecznej i etyki zawodowej, ochrona godności pracowników.
 3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym.
 4. Współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 5. Działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.
 6. Integracja i umacnianie roli ruchu związkowego.

 

Art. 3

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:

 1. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, organizacji pracodawców, organów władzy naczelnej, terytorialnej, samorządowej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń w sprawach dotyczących zbiorowych interesów pracowników.
 2. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.
 3. Prowadzenie rokowań oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa.
 4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenie na zasadach określonych przepisami prawa w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 5. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.
 6. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy oraz współdziałanie z państwową inspekcją pracy.
 7. Zajmowanie się warunkami życia emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych oraz ich rodzin.

 

Art. 4

 1. Związek może współpracować z każdą organizacją, a w szczególności z innymi związkami zawodowymi, których cele i działalność są zgodne z podstawowymi celami i działaniami Związku.
 2. Zasady określone w ust. 1 nie wykluczają współdziałania, którego konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego.
 3. Decyzję o nawiązaniu współpracy z inną organizacją podejmuje, w drodze uchwały Rada Krajowa lub Zakładowa Organizacja Związkowa po zatwierdzeniu przez Radę Krajową.
 4. Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe.

 

Art. 5

 1. W przypadku naruszenia praw i obowiązków pracowniczych, Związek w obronie prawa pracy, godziwych warunków pracy i płacy oraz praw i wolności związkowych może wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, organizować strajki lub inne formy protestu.
 2. Wszczynać i prowadzić spory zbiorowe w sprawach ujętych w ustępie 1, mogą zakładowe struktury organizacyjne Związku – po powiadomieniu Rady Krajowej.
 3. W imieniu struktur organizacyjnych Związku ujętych w ust. 2 – spór zbiorowy, dialog społeczny oraz inne formy protestu może wszczynać i prowadzić Rada Krajowa.
 4. Związek tworzy fundusz strajkowy, zasady i formy korzystania z niego określa odrębny regulamin.

Art. 6

 1. Członkostwo w związku nabywa się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej i jej przyjęcia przez właściwy statutowo i terytorialnie organ Związku.
 2. Przyjęcia deklaracji członkowskich od osób wskazanych w statucie w celu nabycia członkostwa mogą dokonywać wszystkie struktury organizacyjne Związku, przy czym:
  1. Rada Krajowa przesyła złożoną deklarację do właściwej statutowo i terytorialnie zakładowej organizacji Związku;
  2. w przypadku przyjęcia w/w deklaracji przez komisję oddziałową, organ ten przekazuje ją właściwemu organowi zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej posiadającemu osobowość prawną.
 3. Związek zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych Krajów, którzy ukończyli 18 lat.
 4. Związek poprzez swoje organy statutowe prowadzi nabór i ewidencję członków.
 5. Przyjęcia członków na podstawie złożonych deklaracji dokonują Zakładowe Organizacje Związkowe lub ich Prezydium, jeżeli Zakładowa Organizacja Związkowa tak postanowi w drodze uchwały.
 6. Uchwałę o wydaleniu członka związku podejmuje Zakładowa Organizacja Związkowa.
 7. Utrata członkostwa w Związku może nastąpić na wskutek dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W przypadku utraty członkostwa w Związku członek Związku, który jest osobą funkcyjną traci mandat do pełnienia funkcji w organach statutowych Związku.
 9. Wydalenie ze związku następuje z powodu:
  1. zalegania w opłacaniu składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
  2. rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
  3. postępowania uwłaczającego godności członka związku.
 10. Uchwałę o wydaleniu członka związku z ww. powodów podejmuje się w jego obecności, a w przypadku nie zgłoszenia się zainteresowanego członka na pisemne wezwanie właściwego organu związku, wysłane z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem – uchwałę podejmuje się zaocznie.
 11. Wydalonego członka powiadamia się w formie pisemnej wskazując tryb odwoławczy.
 12. Wydalonemu ze związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
 13. Sąd Koleżeński, do którego wniesiono odwołanie rozpatruje to odwołanie ponownie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia jego wpłynięcia.
 14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Sąd Koleżeński wydalonemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Rady Krajowej, w terminie 14 dni, od dnia powiadomienia wydalonego członka o negatywnym rozpatrzeniu odwołania.
 15. Rada Krajowa wniesione odwołanie rozpatruje zaocznie, w terminie 30 dni od dnia jego wpłynięcia, a o decyzji powiadamia zainteresowanego, Sąd Koleżeński oraz Zakładową Organizację Związkową.

Art. 7

 1. Członkowie związku mają równe prawa i obowiązki.
 2. Członkowie związku mogą brać udział w wyborach organów związku i kandydować do wyboru w tych organach na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Korzystać z pomocy Związku w zakresie reprezentowania i obrony w przypadku naruszenia prawa przez pracodawcę.
 4. Korzystać ze świadczeń statutowych na zasadach określonych w uchwale Zakładowej Organizacji Związkowej.
 5. Być na bieżąco informowanym o działaniach Związku.
 6. Występować z wnioskami do Zakładowej Organizacji Związkowej, w której członek jest zrzeszony, oraz poprzez ten organ, do Rady Krajowej OZZPT.
 7. Uczestniczyć w zebraniach oraz brać czynny udział w pracach Związku.
 8. Członek związku zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał Związku.
 9. Do stażu związkowego zalicza się okresy:
  1. przynależność do innego związku zawodowego lub związkowej organizacji studenckiej, jeżeli przerwa w przynależności związkowej nie trwała dłużej niż 6 miesięcy,
  2. odbywanie służby wojskowej,
  3. czasowego pozostawania bez pracy, chyba, że stosunek pracy został rozwiązany z winy pracownika lub przez porzucenie pracy,
  4. urlopu na wychowanie dzieci.
 10. Decyzję o zaliczeniu stażu podejmuje odpowiednia Zakładowa Organizacja Związkowa.

Art. 8

Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Związku przeprowadza Sąd Koleżeński, powołany na okres kadencji przez Radę Krajową. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Rada Krajowa.

Art. 9

 1. Członkowie związku zrzeszają się na zasadzie terytorialnej w strukturze organizacyjnej Związku:
  1. zakładowej organizacji związku obejmującej swym zasięgiem teren jednego zakładu /pracodawcy/ lub
  2. w międzyzakładowej organizacji związku obejmującej teren więcej niż jednego zakładu /pracodawców/.
 2. W skład zakładowej lub międzyzakładowej organizacji Związku mogą wchodzić komisje oddziałowe.
 3. Obszar działania komisji oddziałowej i zasady jej tworzenia – na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, określa Rada Krajowa OZZPT.
 4. Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, którzy są osobami bezrobotnymi zrzeszają się dowolnej komórce organizacyjnej.
 5. Członek Związku nie może należeć do innej organizacji związkowej.
 6. Członkowie Związku, będący emerytami zrzeszają się w Krajowej Organizacji Związkowej ds. Emerytów, nad którą nadzór sprawuje Rada Krajowa OZZPT lub w Zakładowej Organizacji Związkowej do której dana osoba należała przed przejściem na emeryturę.
 7. Zapisy dotyczące emerytów dotyczą również rencistów.

Art. 10

 1. Do reprezentowania OZZPT oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku upoważnieni są:
  1. przewodniczący Rady Krajowej OZZPT jednoosobowo.
  2. pozostali członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT działając jednoosobowo w ramach zwykłego zarządu, a jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania o wartości przekraczającej 10 000,00 zł, do jej skuteczności potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady Krajowej OZZPT.
 2. Do reprezentowania zakładowej lub międzyzakładowej struktury terytorialnej OZZPT oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT upoważnieni są:
  1. Przewodniczący Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT jednoosobowo;
  2. pozostali członkowie Prezydium Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT działając jednoosobowo w ramach zwykłego zarządu, a jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania o wartości przekraczającej 10 000,00 zł, do jej skuteczności potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT.

Art. 11

 1. Organami związku są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów;
  2. Rada Krajowa;
  3. Prezydium Rady Krajowej;
  4. Sąd Koleżeński;
  5. Krajowa Komisja Rewizyjna;
  6. Zakładowy Zjazd Delegatów;
  7. Zakładowa Organizacja Związkowa;
  8. Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej;
  9. Zakładowa Komisja Rewizyjna;
  10. Zebranie członków związku w komisjach oddziałowych;
  11. Komisja Oddziałowa.
 2. Organy związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację zadań statutowych – zgodnie z ich kompetencjami. Postanowienia art. 10 niniejszego Statutu stosuje się.

Art. 12

Tryb wyboru organów związku:

 1. Organy związku pochodzą z wyboru zgodnie z Regulaminem wyborczym uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Delegaci na zjazd każdego szczebla organizacyjnego związku posiadają czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie organów związku wybierani są na:
  1. Krajowym Zjeździe Delegatów – Przewodniczący Rady Krajowej, Członkowie Rady Krajowej i Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem, że Wiceprzewodniczących Rady Krajowej, Przewodniczących Branż, Skarbnika, Sekretarza, Wiceprzewodniczących Branż, Członków Rady Krajowej i Członków Branż, Krajowy Zjazd Delegatów wybiera, na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Rady Krajowej;
  2. Zakładowym Zjeździe Delegatów – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej, Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej i Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem, że Wiceprzewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zakładowej Organizacji Związkowej, Zakładowy Zjazd Delegatów wybiera, na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej;
  3. zebraniu członków – członkowie Komisji Oddziałowych.
 4. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji danego organu statutowego Związku osoba funkcyjna przejdzie na emeryturę lub rentę przestaje pełnić funkcję w organie statutowym Związku. W takim przypadku dokonuje się uzupełnienia składu organu statutowego Związku w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji danego organu statutowego Związku przewodniczący tego organu przejdzie na emeryturę lub rentę przestaje pełnić funkcję przewodniczącego w organie statutowym Związku. W takim przypadku ww. organie statutowym Związku przeprowadza się ponowne wybory danego organu statutowego Związku.
 6. We wszystkich organach związku obowiązuje okres 5-letniej /pięcioletniej/ kadencji.
 7. Liczba kadencji jest nieograniczona.
 8. Listy mandatowe na Zjazd danego szczebla organizacyjnego przygotowywane są:
  1. na Krajowy Zjazd Delegatów – przez Radę Krajową;
  2. na Zakładowy Zjazd Delegatów – przez Zakładową Organizację Związkową;
  3. na zebranie członków Komisji Oddziałowej listy mandatowej się nie sporządza /zastępuje ją lista obecności wg. listy członków/ – mogą brać w nim udział wszyscy członkowie danej Komisji Oddziałowej.
 9. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie, co najmniej trzech osób /posiadających mandat Delegata/ wybranych przez Zjazd danego szczebla organizacyjnego, a pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany przez osoby wchodzące w skład ww. komisji.
 10. Komisja wyborcza posiada kompetencje:
  1. komisji mandatowej,
  2. komisji skrutacyjnej.
 11. Do zadań komisji wyborczej należy:
  1. sprawdzenie pod względem faktycznym listy mandatowej,
  2. wydanie mandatów delegatom posiadającym czynne prawo wyborcze,
  3. sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych czynności, wymienionych w ust. 9 pkt. 1 i 2,
  4. ogłoszenie ważności Zjazdu na podstawie listy obecności delegatów,
  5. przyjmowanie imiennych zgłoszeń kandydatów,
  6. alfabetyczne sporządzenie listy kandydatów, oddzielne dla każdego głosowania,
  7. zabezpieczenie urny wyborczej w trakcie wyborów oraz w przerwach,
  8. przeliczenie oddanych głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów.
  9. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 12. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym stanowiącym organem Związku.
 13. Odwołanie członka organu Związku w trakcie trwania kadencji, w każdej strukturze organizacyjnej Związku odbywa się w stosunku do członka:
  1. Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej – na Krajowym Zjeździe Delegatów,
  2. Zakładowej Organizacji Związkowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej – na Zakładowym Zjeździe Delegatów,
  3. członka komisji oddziałowej – na zebraniu członków.
 14. Na umotywowany wniosek przewodniczącego odpowiedniego szczebla organizacyjnego, organ tego szczebla może zawiesić w pełnieniu funkcji każdego członka danego organu związku. Na miejsce zawieszonego w pełnieniu funkcji członka – dany organ związku wyznacza innego członka tego organu powierzając pełnienie obowiązków zawieszonego członka.
 15. Przewodniczącego Rady Krajowej może zawiesić w pełnieniu funkcji, wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, innych aktów wydanych na jego podstawie oraz uchwał – Krajowy Zjazd Delegatów.
 16. Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej może zawiesić w pełnieniu funkcji, wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, innych aktów wydanych na jego podstawie oraz uchwał – Rada Krajowa lub Przewodniczący Rady Krajowej na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej.
 17. Przewodniczącego komisji oddziałowej może zawiesić w pełnieniu funkcji, wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, innych aktów wydanych na jego podstawie oraz uchwał – rada zakładowa.
 18. Organ Związku /oprócz komisji rewizyjnej/ w każdej strukturze organizacyjnej związku w przypadku uzasadnionych, rażących naruszeń postanowień statutu, innych aktów wydanych na jego podstawie oraz uchwał, może zawiesić – Rada Krajowa.
 19. W przypadku uzasadnionego, rażącego naruszenia postanowień statutu, innych aktów wydanych na jego podstawie oraz uchwał przez komisję rewizyjną danego szczebla organizacyjnego związku – zawiesić lub odwołać może wyłącznie Zjazd Delegatów odpowiedniego do tej komisji lub nadrzędnego szczebla. Zjazd Delegatów w w/w przypadkach wyznacza lub wybiera innych członków, w drodze uchwały.
 20. Czynności wymienione w ust. od 11 do ust. 17 podejmowane są stosunkiem 2/3 głosów danego organu – w drodze uchwały.
 21. Wybory i uchwały zwyczajne wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% + 1 obecnych uprawnionych do głosowania lub bezwzględną większością głosów 50% + 1, a w sprawach szczególnie ważnych 2/3 głosów.
 22. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 19 oraz wyborów – wyznacza się inny termin w czasie nie krótszym niż jedna godzina. W tym przypadku nie obowiązuje wymagana obecność 50%+1 uprawnionych do głosowania.
 23. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów są:
  1. członkowie Rady Krajowej,
  2. członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  3. przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych,
  4. delegaci z wyboru wg. klucza – jeden delegat na każde rozpoczęte 30-tu członków zakładowej struktury organizacyjnej związku.
 24. Delegatami na zakładowy zjazd są:
  1. członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej,
  2. członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej,
  3. przewodniczący Komisji Oddziałowych,
  4. delegaci z wyboru wg. klucza – 1 delegat na każde rozpoczęte 10 członków Komisji Oddziałowej.
 25. Okres kadencji delegata na Zjazd Delegatów każdego szczebla organizacyjnego Związku wynosi jeden rok.
 26. Każde głosowanie podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, Zakładowego Zjazdu Delegatów i Zebraniu Członków Komisji Oddziałowych, w tym głosowanie w wyborach, może odbywać się osobiście lub przez pełnomocnika lub korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 27. Wyboru Delegatów na Zjazd Delegatów danego szczebla dokonują:
  1. na Krajowy Zjazd Delegatów – Zakładowy Zjazd Delegatów;
  2. na Zakładowy Zjazd Delegatów – Komisje Oddziałowe.

Art. 13

 1. W razie niepełnego składu statutowych organów Związku, każdego szczebla, wymienionych w art. 11 ust. 1 pkt. 2), 3), 5), 7), 8), 9) i 11), w czasie trwania kadencji, uzupełnienia ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu statutowego, którego skład jest niepełny.
 3. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu statutowego.
 4. W przypadku Rady Krajowej, Prezydium Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej kooptacji dokonuje się spośród Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 5. W przypadku Zakładowej Organizacji Związkowej, Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej kooptacji dokonuje się spośród Delegatów na Zakładowy Zjazd Delegatów.
 6. W przypadku Komisji Oddziałowej kooptacji dokonuje się spośród członków zrzeszonych w danej komisji oddziałowej.
 7. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji danego organu statutowego Związku osoba funkcyjna przejdzie na emeryturę lub rentę przestaje pełnić funkcję w danym organie statutowym Związku. W takim przypadku dokonuje się uzupełnienia składu organu statutowego Związku w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Nie dokonuje się kooptacji na stanowisko przewodniczącego danego organu statutowego Związku. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji danego organu statutowego Związku przewodniczący tego organu przejdzie na emeryturę lub rentę lub z innych przyczyn przestaje pełnić funkcję przewodniczącego w organie statutowym Związku. W takim przypadku ww. organie statutowym Związku przeprowadza się ponowne wybory danego organu statutowego Związku.

Art. 14

Krajowy Zjazd Delegatów

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalanie zmian w statucie,
  2. uchwalanie ogólnego programu działania związku na okres między zjazdowy,
  3. uchwalenie sposobu rozwiązania związku oraz likwidacji jego majątku,
  4. wybór członków rady krajowej,
  5. wybór członków krajowej komisji rewizyjnej,
  6. powoływanie członków Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów,
  7. odwoływanie z pełnionej funkcji w radzie krajowej i krajowej komisji rewizyjnej,
  8. podejmowanie uchwał o zawieszeniu w pełnieniu funkcji przewodniczącego rady krajowej i przewodniczącego krajowej komisji rewizyjnej oraz wyznaczanie pełniących obowiązków za zawieszonych ww. przewodniczących,
  9. ustalanie wysokości i kryterium korzystania z diet za wyjazdy w sprawach związkowych na szczeblu krajowym i zagranicznym,
  10. uchwalanie wielkości oraz zasad opłacania odpisu składki członkowskiej na rzecz Rady Krajowej,
  11. rozpatrywanie sprawozdań rady krajowej i krajowej komisji rewizyjnej,
  12. udzielanie absolutorium ustępującym organom Związku – szczebla krajowego,
  13. uchwalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Związku na szczeblu krajowym,
  14. uchwalanie zasad przyznawania zasiłków statutowych na szczeblu krajowym,
  15. uchwalanie zasad tworzenia i wykorzystywania funduszu strajkowego.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów zbiera się na sesję zwyczajną w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pięć lat – zwołuje go Rada Krajowa.
 3. Podejmowanie uchwał szczególnie ważnych – zmian w statucie, uchwalenia nowego statutu lub likwidacji związku – wymaga obecności 50%+1 uprawnionych do głosowania posiadających mandat. Uchwały podejmowane są stosunkiem 2/3 głosów.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 4 wyznacza się inny termin głosowania w czasie nie krótszym niż jedna godzina. W tym przypadku nie obowiązuje wymagana obecność 50%+1 uprawnionych do głosowania.
 5. Krajowy Zjazd Delegatów ustala skład oraz szczegółowe kompetencje organów Związku.

 

Art. 15

Rada Krajowa

 1. W skład Rady Krajowej wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady Krajowej,
  2. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej, ilość wiceprzewodniczących Rady Krajowej, w zależności od potrzeb, ustala Krajowy Zjazd Delegatów,
  3. Przewodniczący struktur branżowych w funkcji wiceprzewodniczących Rady Krajowej,
  4. Sekretarz Rady Krajowej,
  5. Skarbnik Rady Krajowej,
  6. Wiceprzewodniczący struktur branżowych w funkcji członków Rady Krajowej,
  7. Członkowie struktur branżowych w funkcji członków Rady Krajowej
  8. Członkowie Rady Krajowej.
 2. Osoby wymienione w pkt. 1 ppkt.1-5 tworzą Prezydium Rady Krajowej.
 3. Wyboru członków Rady Krajowej dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów na zasadach ogólnych.
 4. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:
  1. podejmowanie wszelkich czynności oprócz zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów,
  2. zwoływanie na sesję zwyczajną Krajowego Zjazdu Delegatów,
  3. zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w przypadku:
   1. na pisemny wniosek 1/3 Zakładowych Organizacji Związkowych (wniosek wymaga uchwały Zakładowej Organizacji Związkowej) lub 1/5 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
   2. na podstawie uchwały Rady Krajowej podjętej większością 2/3 głosów,
   3. na pisemny wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej w przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów – wniosek musi być przegłosowany większością głosów członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
   4. Rada Krajowa zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd odbywa się w przeciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w podanym terminie zwołuje go Krajowa Komisja Rewizyjna.
  4. realizacja uchwał Krajowego zjazdu delegatów,
  5. dokonywanie czynności prawnych i finansowych na szczeblu krajowym,
  6. reprezentowanie związku wobec pracodawcy, administracji terytorialnej i samorządowej oraz innych organizacji politycznych i społeczno-zawodowych na terenie swojego działania,
  7. uchwalanie programu finansowego na okres międzyzjazdowy,
  8. koordynowanie i nadzór nad działalnością Zakładowych Organizacji Związkowych i Komisji Oddziałowych,
  9. prowadzenie krajowego rejestru Zakładowych Organizacji Związkowych /Międzyzakładowych Organizacji Związkowych/ i Komisji Oddziałowych oraz prowadzenie zbiorczej ewidencji członków związku,
  10. powoływanie na okres kadencji Sądu Koleżeńskiego,
  11. powoływania komisji problemowych, statutowych oraz ustalanie regulaminów ich działania,
  12. prowadzenie rokowań, zawieranie oraz wypowiadanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych regulaminów i aktów prawnych na terenie swojego działania,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie sporów zbiorowych i wykonywanie prawa do akcji protestacyjnych oraz strajku a także organizowanie wymienionych działań o zasięgu Krajowym,
  14. zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi i ich formie,
  15. podejmowanie uchwał o zawieszeniu organu Zakładowej Organizacji Związkowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach naruszenia działalności statutowej,
  16. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do określonego działania w sprawach nie ujętych w postanowieniach statutowych,
  17. rozpatrywanie wniosków i uwag,
  18. podejmowanie uchwał w sprawie działalności szkoleniowej i informacyjno-wydawniczej,
  19. ponoszenie odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki finansowo-materiałowej swojego szczebla oraz składanie wymaganych dokumentów do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego i Krajowej Administracji Skarbowej,
  20. prowadzenie rejestru środków trwałych oraz innych rejestrów w razie potrzeby (nieruchomości, ruchomości itp.) dla swojego szczebla organizacyjnego,
  21. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przez Związek fundacji lub stowarzyszenia w celu realizacji celów społecznie użytecznych,
  22. Powoływanie Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych.
 5. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się stosownie do potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 6. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje przewodniczący Rady Krajowej lub upoważniony przez niego członek Rady Krajowej.
 7. Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej odbywają się stosownie do potrzeb nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 8. Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący Rady Krajowej lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady Krajowej.
 9. Każde głosowanie podczas posiedzenia Rady Krajowej i Prezydium Rady Krajowej może odbywać się osobiście lub przez pełnomocnika lub korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe Zasady określa Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 16

Krajowa Komisja Rewizyjna

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Związku – podlega wyłącznie Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
 2. Szczegółowe kompetencje i skład Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 17

Zakładowy Zjazd Delegatów

 1. Do kompetencji Zakładowego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalanie programu działania Zakładowej Organizacji Związkowej na okres międzyzjazdowy,
  2. wybór i odwołanie członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  5. wybór i odwołanie członków Zakładowej Organizacji Związkowej,
  6. uchwalanie zasad przyznawania zasiłków statutowych członkom Związku zrzeszonym na terenie działania Zakładowej Organizacji Związkowej.
 2. Szczegółowe kompetencje Zakładowego Zjazdu Delegatów określa Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 18

Zakładowa Organizacja Związkowa

Zakładowa Organizacja Związkowa jest komórką organizacyjną Związku. Pracami Zakładowej Organizacji Związkowej kieruje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej powołany decyzją Rady Krajowej OZZPT.

 1. Kompetencje Zakładowej Organizacji Związkowej:
  1. zawieranie i wypowiadanie zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych aktów zakładowych źródeł prawa,
  2. podejmowanie wszelkich uchwał nie będących w kompetencjach Krajowego Zjazdu Delegatów, Rady Krajowej oraz Zakładowego Zjazdu Delegatów,
  3. współdziałanie w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  4. dokonywanie czynności prawnych i finansowych w zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Krajowej,
  5. nadzór nad społeczną inspekcją pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,
  6. sprawowanie kontroli w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. podejmowanie uchwał, po uzgodnieniu, z Radą Krajową – dotyczących sporu zbiorowego i wynikających z niego form protestu,
  8. reprezentowanie członków związku w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy,
  9. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów w zakresie przewidzianym przepisami prawa i postanowieniami statutu,
  10. prowadzenie szczegółowej ewidencji członków Zakładowej Organizacji Związkowej,
  11. prowadzenie dokumentacji finansowej przewidzianej odrębnymi przepisami,
  12. prowadzenie dokumentacji finansowej, gospodarki materiałowo-finansowej oraz korespondencji w tym zakresie z właściwym terytorialnie dla siedziby Zakładowej Organizacji Związkowej, Urzędem Skarbowym.
 2. Wyboru członków Zakładowej Organizacji Związkowej dokonuje się na Zakładowym Zjeździe Delegatów na zasadach ogólnych. Szczegółowy tryb wyborów określa Regulamin wyborczy.
 3. W skład Zakładowej Organizacji Związkowej wchodzą:
  1. Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej,
  2. Wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej – ilość wiceprzewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej w zależności od potrzeb ustala Zakładowy Zjazd Delegatów,
  3. Wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej z urzędu – Przewodniczący każdej Komisji Oddziałowej wchodzącej w skład Zakładowej Organizacji Związkowej,
  4. Sekretarz Zakładowej Organizacji Związkowej,
  5. Skarbnik Zakładowej Organizacji Związkowej,
  6. Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej – ilość członków Zakładowej Organizacji Związkowej w zależności od potrzeb ustala Zakładowy Zjazd Delegatów.
  7. Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej wymienieni w art. 18 ust. 3 pkt. 1-6 tworzą Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej. Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej wymienieni w art. 17 ust. 3 pkt. 1-5 tworzą Prezydium Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.
 4. Posiedzenia Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 6. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej zwołuje przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej lub upoważniony przez niego członek Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej.
 7. Każde głosowanie podczas posiedzenia Zarządu lub Prezydium Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej może odbywać się osobiście lub przez pełnomocnika lub korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady określa Zakładowy Zjazd Delegatów.

Art.19

Zakładowa Komisja Rewizyjna

 1. Zakładowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym zakładowej i międzyzakładowej struktury terytorialnej OZZPT – podlega:
  1. Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
  2. Radzie Krajowej;
  3. Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  4. Zakładowemu Zjazdowi Delegatów.
 2. Szczegółowe kompetencje i skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej określa Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Posiedzenia Zakładowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku, po zakończeniu roku obrotowo – sprawozdawczego – zwoływane są przez przewodniczącego Zakładowej Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka tej komisji.

Art. 20

Zebranie członków związku w komisjach oddziałowych

 1. Do kompetencji zebrania członków związku w komisjach oddziałowych należy:
  1. wybór członków zarządu komisji oddziałowych. Skład i szczegółowe kompetencje zarządu komisji oddziałowej określa Krajowy Zjazd Delegatów;
  2. wybór delegatów na Zakładowy Zjazd Delegatów;
  3. realizacja uchwał nadrzędnych organów związku.

Art. 21

Komisja Oddziałowa

Komisja Oddziałowa:

 1.  jest podstawową strukturą organizacyjną związku.
 2. prowadzi wszelkie działania w uzgodnieniu z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej.
 3. dba o interesy pracownicze szczebla podstawowego.
 4. nie posiada własnej komisji rewizyjnej.
 5. obejmuje swoim zasięgiem działania komórki organizacyjne lub zespoły pracownicze u pracodawcy, na terenie którego działa z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. nie może liczyć mniej niż 10 członków z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. jest komórka organizacyjną Zakładowej Organizacji Związkowej, którą na wniosek zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej powołuje Rada Krajowa określając jej teren działania oraz minimalną liczbę członków.
 8. może swoim zasięgiem objąć inny teren działania niż wskazany w ust. 5 oraz dowolną ilość członków – nie mniejszą niż trzech. Decyzje w tej sprawie na podstawie wniosku Zakładowej Organizacji Związkowej podejmuje Rada Krajowa.
 9. Pracami Komisji Oddziałowej kieruje Zarząd Komisji Oddziałowej.

Art. 22

 1. Członkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu mogą być również zakładowe organizacje związkowe, które dokonały samoistnej rejestracji we właściwym sądzie rejestrowym, pod warunkiem złożenia w Radzie Krajowej wniosku o rejestrację.
 2. Członkowie takiej zakładowej organizacji związkowej w momencie podjęcia uchwały o przyjęciu Zakładowej Organizacji Związkowej, o której mowa w ust.1, w szeregi OZZPT przez Radę Krajową oraz po otrzymaniu wpisu do Rejestru Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, prowadzonego przez Radę Krajową, stają się automatycznie członkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
 3. Rada Krajowa może podjąć uchwałę i dokonać wpisu do Rejestru Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych Komitetu Założycielskiego organizacji związkowej, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem złożenia wniosku, o rejestrację, jako komórki organizacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
 4. Organizacja związkowa, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest do podtrzymania lub też dostosowania nazwy Związku do struktury organizacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
 5. Obowiązkiem organizacji związkowej, o której mowa w ust 1. Jest przestrzeganie niniejszego statutu oraz uchwał organów statutowych OZZPT.
 6. Organizacje, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają wybory w zakładowej organizacji związkowej w oparciu o Regulamin wyborczy OZZPT.
 7. W przypadku przyjęcia w szeregi Związku organizacji, o której mowa w ust. 1 działającej na terenie zakładu pracy, w którym działa jednostka organizacyjna Związku, obydwie organizacje zobowiązane są do zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy zgodnie z art. 253 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych.

Art. 23

 1. Członkowie organów statutowych OZZPT, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach tych organów, zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, a najpóźniej przed terminem posiedzenia powiadomić o swojej nieobecności osobę zwołującą posiedzenie uzasadniając przyczynę nieobecności.
 2. Wobec członków organów statutowych OZZPT nagminnie uchylających się od obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach danego organu statutowego Związku mogą być zastosowane działania opisane w art. 12 ust. 12 Statutu OZZPT.
 3. Organy statutowe OZZPT w przypadkach niecierpiących zwłoki mogą podejmować uchwały, stanowiska i inne ustalenia za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 4. Droga elektroniczna, o której mowa w ust. 3, wymaga udziału w głosowaniu co najmniej 2/3 uprawnionych osób wchodzących w skład danego organu Związku.
 5. Posiedzenia organów statutowych OZZPT mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalne posiedzenie).
 6. Zwołujący zdalne posiedzenie określa jakie środki i narzędzia komunikacji (aplikacja) na odległość będą stosowane.
 7. Zwołujący zdalne posiedzenie lub upoważniona przez niego osoba przesyła najpóźniej w dniu posiedzenia wygenerowane z wykorzystaniem aplikacji zaproszenie, które wskazuje datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz je identyfikuje.
 8. Członkowie organów statutowych OZZPT i inne osoby mające uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu są zobowiązani do uruchomienia aplikacji wskazanej przez zwołującego posiedzenie.
 9. Dostęp do zdalnego posiedzenia jest zapewniony w czasie trwania obrad – od momentu rozpoczęcia zdalnego posiedzenia do jego zakończenia.

Art. 24

Głosowania na oraz poza posiedzeniami organów statutowych Związku mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na następujących zasadach:

 1. Jeżeli członkowie organu statutowego Związku – każdego szczebla – wyrazili na to zgodę w formie uchwały, głosowanie poza posiedzeniami władz Związku może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Możliwość udziału w posiedzeniu organów statutowych Związku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów statutowych Związku odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu statutowego Związku może wypowiadać się w toku obrad;
  3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) oraz w innych przypadkach uniemożliwiających głosowania na oraz poza posiedzeniami organów statutowych Związku.
 5. Jeżeli kadencja organów statutowych Związku, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 2, 3, 5 oraz 7, 8, 9 i 11, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru nowych władz organu statutowego Związku na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Art. 25

 1. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości wszystkie komórki organizacyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu posiadające osobowość prawną są jednostkami mikro i prowadzą rachunkowość z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro.
 2. Wszystkie komórki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną są zobowiązane prowadzić rachunkowość w oparciu o:
  1. Politykę rachunkowości,
  2. Zakładowy plan kont wraz z opisem podstawowych operacji gospodarczych.

Art. 26

Wszystkie komórki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną zobowiązane są, w terminach wskazanych w oddzielnych przepisach, składać:

 1. do właściwego, dla siedziby Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, Urzędu skarbowego – deklarację podatkową CIT-8 razem z załącznikami;
 2. do szefa Krajowej Administracji Skarbowej – sprawozdanie finansowe, w wersji elektronicznej, składające się z:
  1. formularza sprawozdania finansowego,
  2. bilansu,
  3. rachunku zysków i strat,
  4. informacji dodatkowej do bilansu,
  5. uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości;
 3. do Rady Krajowej OZZPT kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 27

Sprawozdanie finansowe, wszystkich komórek organizacyjnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu jako kierownik jednostki – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – podpisują:

 1. w przypadku sprawozdania finansowego Rady Krajowej OZZPT – Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. w przypadku sprawozdania finansowego Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT – Przewodniczący Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT, z zastrzeżeniem ust. 4;
 3. Rada Krajowa OZZPT, w drodze uchwały może wyznaczyć innego członka Prezydium Rady Krajowej OZZPT niż osoba wskazana w ust. 1, jako osobę uprawnioną do podpisania sprawozdania finansowego;
 4. Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT, w drodze uchwały może wyznaczyć innego członka Prezydium Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT niż osoba wskazana w ust. 2, jako osobę uprawnioną do podpisania sprawozdania finansowego.

Art. 28

 1. Sprawozdanie finansowe Rady Krajowej OZZPT zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT, Prezydium Rady Krajowej OZZPT.
 2. Sprawozdanie finansowe Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią Zakładowej lub Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej OZZPT, Prezydium Zarządu Zakładowego lub Międzyzakładowego OZZPT.

Art. 29

 1. Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT jest zobowiązany do prowadzenia, w każdym roku obrotowym, imiennej ewidencji składek członkowskich z tytułu przynależności do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu wpłaconych indywidualnie przez członków Związku lub za pośrednictwem Pracodawcy.
 2. Po zakończonym roku obrotowym, w terminie do 30 stycznia kolejnego roku obrotowego Zarząd Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPT jest zobowiązany do wydania każdemu członkowi Związku:
  1. Dowodu wpłaty składek członkowskich – w przypadku składek wpłacanych indywidualnie przez członków Związku, lub
  2. Oświadczenia o wysokości składek członkowskich otrzymanych od pracodawcy – w przypadku składek członkowskich wpłacanych na rzecz Związku za pośrednictwem Pracodawcy.

Art. 30

 1. Źródłami finansowania Związku mogą być:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, subwencje i darowizny,
  3. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej lub innej działalności,
  4. składki wspierające.
 2. Składki członkowskie i składki wspierające wpłacone na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków związku.
 4. Przyjęcie dotacji, subwencji i darowizn nie może kolidować z celami, zadaniami oraz zasadami Związku.
 5. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, udziały, akcje, środki finansowe, ruchomości, papiery wartościowe, środki trwałe.
 6. Podstawę działalności finansowej Związku stanowi preliminarz wydatków.
 7. Podjęcie działalności gospodarczej przez zakładowe lub międzyzakładowe struktury terytorialne OZZPT lub innej działalności przynoszącej dochód wymaga uchwały Rady Zakładowej lub Międzyzakładowej OZZPT.
 8. O rozpoczęciu działalności gospodarczej lub innej działalności przynoszącej dochód, rada zakładowa zobowiązana jest powiadomić Radę Krajową.
 9. Pracodawcą w Związku – jako zakładzie pracy w rozumieniu kodeksu pracy – jest:
  1. Przewodniczący OZZPT w stosunku do członków Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  2. Przewodniczący zakładowej lub międzyzakładowej struktury organizacyjnej OZZPT w stosunku do członków Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej oraz Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Wysokość składki członkowskiej na rzecz:
  1. Rady Krajowej, określa w formie uchwały Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Zakładowej Organizacji Związkowej, określa w formie uchwały Zakładowy Zjazd Delegatów.
 11. Wysokość składki członkowskiej dla osób, które z różnych przyczyn zawiesiły działalność w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Transportu wynosi – w okresie zawieszenia działalności – 1 zł miesięcznie.
 12. Członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, który zawiesił działalność i opłaca składkę w wysokości wskazanej w art. 30 ust 11 w okresie zawieszenia działalności nie może korzystać z żadnych zasiłków statutowych oraz innych form pomocy finansowej.
 13. Członek Związku, który jest osobą bezrobotną jest zwolniony z wpłacania składki członkowskiej z tytułu przynależności do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
 14. Członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, który jest osobą bezrobotną nie może korzystać z żadnych zasiłków statutowych, z zastrzeżeniem pkt. 15.
 15. Prezydium Rady Krajowej, w drodze szczególnego wyjątku może podjąć decyzję o przyznaniu zasiłku statutowego członkowi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, który jest osobą bezrobotną.
 16. Członek Związku, emeryt lub rencista zrzeszony w Krajowej Organizacji Związkowej ds. Emerytów opłaca składkę członkowską z tytułu przynależności do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu w wysokości 5,50 zł, chyba że Krajowy Zjazd Delegatów postanowi inaczej.
 17. Właścicielem majątku Związku jest Rada Krajowa z wyłączeniem majątku wypracowanego przez poszczególne Zakładowe Organizacje Związkowe tytułem prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 31

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy, z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 3. Dla członków Związku Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, z siedzibą w Warszawie (03-742) przy ul. Markowskiej 6/5, KRS 0000245509 NIP: 758-222-14-34, REGON: 140525412, e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl.
 4. Dane osobowe członków OZZPT są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych OZZPT, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Związek.
 5. Dane osobowe członków Związku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 3.
 6. W związku z przetwarzaniem przez OZZPT danych osobowych, każdemu członkowi Związku przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 7. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniosek w tej sprawie należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 2.
 8. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez OZZPT, a także z praw związanych z przynależnością do OZZPT.

Art. 32

 1. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Krajowej po zasięgnięciu opinii komisji statutowej.
 2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja likwidacyjna sporządza protokół, który składa we właściwym sądzie.
 4. Treść Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu uchwalono w Warszawie dnia 10 maja 2022 r.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd z mocą obowiązywania od dnia uchwalenia.
 6. Z dniem uchwalenia niniejszego Statutu traci moc obowiązywania Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu uchwalony w Warszawie dnia 21 października 2005 r.

Jak założyć związek zawodowy?

Chcesz wstąpić do związku zawodowego lub założyć własną organizację?

To nic trudnego! Zapoznaj się z naszym poradnikiem! Koniecznie skontaktuj się z nami!

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy!

Nic prostszego! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją i wyślij do nas!

O decyzji powiadomimy Ciebie niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd!

Napisz do nas