Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Poznaj Nas

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu

ul. Markowska 6/5, 03-742 Warszawa

+48 665 844 665

rada.krajowa@ozzpt.org.pl

www.ozzpt.org.pl

KRS:

0000245509

NIP:

7582221434

REGON:

140525412

Wiadomości ogólne

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, jest organizacją ponadzakładową o zasięgu ogólnokrajowym. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Związek jest organizacją non-profit, posiadającą osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają wszystkie jednostki organizacyjne Związku. Jesteśmy organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowy, posiadamy NIP i REGON. Jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe, obejmujące swoim zasięgiem teren jednego zakładu pracy lub jednego pracodawcy oraz organizacje międzyzakładowe działające u dwóch lub więcej pracodawców. W chwili obecnej posiadamy komórki organizacyjne u następujących pracodawców:

 • „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.;
 • „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., Oddział Usług Utrzymania;
 • PKP Intercity S.A.;
 • PKP Intercity S.A., Zakład Centralny w Warszawie;
 • PKP Intercity S.A., Zakład Południowy w Krakowie;
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK Skarżysko-Kamienna;
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK Sosnowiec;
 • POLREGIO sp. z o.o. Łódzki Zakład w Łodzi;
 • POLREGIO sp. z o.o. Opolski Zakład w Opolu;
 • FedEx Expres Poland sp. z o.o.;
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.;
 • Koleje Dolnośląskie S.A.;
 • AVILOG Polska Sp. z o.o.;
 • Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.;
 • Europe Group sp. z o.o.
 • Poczta Polska S.A.

Związek jest organizacja reprezentatywną, zrzeszoną w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Nasza organizacja w działalności statutowej jest niezależna, działa na podstawie Statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi ustawami oraz międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską

Posiadamy własny system identyfikacji wizualnej do którego należy zaliczyć:

 • Sztandar Związku,
 • Znak (logo) Związku,
 • Flaga Związku,
 • Znaczek identyfikacyjny dla członków Związku,
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu”,

Elementy systemu identyfikacji wizualnej są wzorami zastrzeżonymi i podlegają ochronie prawnej.

Logo OZZPT

Logo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Logo Związku jest jednym z elementów systemu identyfikacji wizualnej Związku. Podlega ochronie prawnej.

Cele i zadania Związku

Celami Związku są w szczególności:

 • Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin.
 • Kształtowanie aktywności społecznej i etyki zawodowej, ochrona godności pracowników.
 • Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym.
 • Współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 • Działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.

 • Integracja i umacnianie roli ruchu związkowego.

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:

 • Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, organizacji pracodawców, organów władzy naczelnej, terytorialnej, samorządowej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń w sprawach dotyczących zbiorowych interesów pracowników.
 • Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.
 • Prowadzenie rokowań oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenie, na zasadach określonych przepisami prawa, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.
 • Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy oraz współdziałanie z państwową inspekcją pracy.
 • Zajmowanie się warunkami życia emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych oraz ich rodzin.
korekta zfśs

Kto może zostać członkiem związku?

Związek zrzesza: pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie prawnej. Członkiem Związku mogą być również osoby, które przeszły na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub urlop kolejowy, jeżeli w okresie bezpośrednim przed przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne lub urlop kolejowy byli członkami związku.

Związek poprzez swoje organy statutowe prowadzi nabór i ewidencje członków.

Członkostwo w związku nabywa się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej i jej przyjęcia przez właściwy statutowo i terytorialnie organ związku.

Już dziś podejmij decyzję i wstąp w szeregi 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pracowników Transportu

>>>>> Zaufaj Nam – Naprawdę warto <<<<<

Jak założyć związek zawodowy?

Chcesz wstąpić do związku zawodowego lub założyć własną organizację?

To nic trudnego! Zapoznaj się z naszym poradnikiem! Koniecznie skontaktuj się z nami!

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy!

Nic prostszego! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją i wyślij do nas!

O decyzji powiadomimy Ciebie niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd!

Napisz do nas