Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Regulamin serwisu internetowego

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.ozzpt.org.pl [serwis internetowy] jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu [właściciel] z siedzibą w Ostrołęce – 07-417 Ostrołęka, Plac Dworcowy 1. Adres do korespondencji: 03-742 Warszawa ul. Markowska 6/5, wpisany do KRS pod numerem 0000245509 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7582221434, Regon: 140525412.
 2. Operatorem serwisu internetowego www.ozzpt.org.pl jest właściciel.
 3. Serwis internetowy umożliwia zapoznanie się z przedmiotem działalności Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, pozyskanie przydatnych członkom związku informacji, dokumentów, zdjęć, filmów i innych materiałów, a także skontaktowanie się ze związkiem za pośrednictwem formularza.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego  oraz celami utworzenia strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 5. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza zasady opisane w pkt. 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Materiały udostępnione – wszelkiego typu zamieszczone przez właściciela na stronie internetowej dane.
 2. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z właścicielem dostępny na stronie internetowej w zakładce Kontakt.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę oraz każdy podmiot, który skontaktuje się z właścicielem za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Dane osobowe – to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP przesłane przez Użytkownika podczas korzystania z formularza kontaktowego.

 

§ 3. Odpowiedzialność za treść

 

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność materiałów udostępnianych na stronie internetowej od podmiotów trzecich jak również za materiały udostępnione przez osoby trzecie.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Serwisu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.
 5. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej. W celu uzyskania takich informacja, Użytkownik powinien w sposób wyczerpujący i zgodny ze stanem faktycznym opisać swój problem/pytanie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie nieprawidłowych  informacji, porad, zaleceń czy wyjaśnień jeśli są one spowodowane nieprawidłowym przedstawieniem zagadnienia przez Użytkownika.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartych w serwisie internetowym, jego uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.
 8. W serwisie internetowym mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

 

§ 4. Prawa autorskie

 

 1. Zawartość serwisu internetowego, w tym jego treść, kształt, wizerunek graficzny i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź innych podmiotów uprawnionych (np. partnerów).
 2. Żadna część serwisu internetowego (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, zdjęcia, filmy) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Zakazom określonym w pkt. 2 nie podlegają materiały udostępnione Użytkownikom do celów działalności związkowej, np. obowiązujące druki dokumentów takie jak deklaracja członkowska.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści, w szczególności dokumentów i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela. Zgoda może być udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 6. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 

§ 5. Wskazówki techniczne

 

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści, w szczególności w jej układzie i kolorystyce.
 3. Treści dla Użytkowników zalogowanych udostępnione są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane inaczej niż do prywatnego niekomercyjnego użytku.
 4. Treści, o których mowa w pkt. 3 nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim, są one przeznaczone wyłącznie do wykorzystania przez zalogowanych Użytkowników.
 5. Naruszenie pkt. 3 i 4 przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną, w szczególności odpowiedzialnością wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego lub prawa prasowego.

 

§ 6. Ochrona prywatności

 

 1. Wypełniając oraz przesyłając dane za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela swoich danych osobowych.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności.
 3. Na żądanie właściwego urzędu, sądu lub organów ścigania, właściciel ma prawo ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania, zwłaszcza postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim w sytuacjach innych niż opisane powyżej, jest niedozwolone.
 5. Hasła dostępu do strony internetowej nie należy podawać osobom trzecim. Przy opuszczaniu strony Użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. Wszelkie zastrzeżenia co do działania serwisu internetowego, Użytkownik może zgłaszać właścicielowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@ozzpt.org.pl.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje osoby zainteresowane stosownym komunikatem. Aktualny Regulamin jest integralną częścią serwisu internetowego www.ozzpt.org.pl, a wszelkie zmiany dokonywane są na polecenie i za zgodą Właściciela serwisu internetowego, a także publikowane na stronie.
 5. Właścicielowi przysługuje prawo do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmioty trzecie.