Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Relacja ze spotkania związków zawodowych z pracodawcą


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

Zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz Regulaminie pracy i Regulaminie Ruchomego czasu pracy a także gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza stanowiły agendę spotkania Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, które odbyło się w Warszawie, w dniu 29 września br.

 

Spotkanie otworzył Pan Mariusz Bartkowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych zapoznając zebranych z tematyką spotkania. Ponadto poinformował zebranych, że związki zawodowe, które nie są sygnatariuszami ZUZP uczestniczą w spotkaniu jako bierni obserwatorzy.

ZUZP – nowe stanowiska w taryfikatorze stanowisk pracy

Pracodawca zaproponował aby do taryfikatora stanowisk pracy dopisać stanowiska starszego zwrotniczego, który w sytuacjach nadzwyczajnych zastępowałby dyżurnego ruchu oraz maszynista stażysta (pomocnik maszynisty) – stanowisko wpisane na wniosek UTK.

W odniesieniu do stanowiska starszego zwrotniczego strona społeczna zadała pytanie dotyczące definicji „sytuacji nadzwyczajnych”. Spytano również czy starszy zwrotniczy zastępując dyżurnego ruchu będzie otrzymywał dodatkową gratyfikację finansową z tego tytułu. Przedstawiciel Pracodawcy zadeklarował, że projekt przepisów regulujących wysokość i zasady udzielania takiej gratyfikacji jest obecnie przygotowywany przez Biuro Spraw Pracowniczych.

Związki zawodowe wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian do ZUZP w ww. zakresie jednocześnie postulując w wpisanie do taryfikatora stanowisk pracy, stanowisk: starszy maszynista oraz starszy rewident.

Ponadto strona społeczna zgłosiła wniosek aby protokół dodatkowy do ZUZP oprócz ww. zmian rozszerzyć o dodanie załącznika o nagrodach jubileuszowych na co Pracodawca wyraził zgodę

Kończąc tę część spotkania strony ustaliły, że związki zawodowe przedstawi swoje propozycje zmian do ZUZP na następnym spotkaniu.

Regulamin pracy i Regulamin Ruchomego Czasu Pracy

Strony uzgodniły i podpisały Aneks nr 8 do Regulaminu Pracy – dotyczący norm czasu pracy na przyjęcie i zdanie pociągów przez drużyny trakcyjne oraz Aneks nr 9 – dotyczący wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Ponadto strony podpisały Aneks nr 1 do Regulaminu Ruchomego Czasu Pracy szczegółowo omówiony na wcześniejszym spotkaniu.

Obchody Święta kolejarza oraz wysokość gratyfikacji

Dyrektor Bartkowski poinformował stronę społeczną, że w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa gala z okazji Święta Kolejarza nie odbędzie się. 

Związki zawodowe zgłosiły postulat aby gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza wynosiła 1000 zł brutto. Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych zobowiązał się do przedstawienia tej propozycji Zarządowi Spółki.

Strony wspólnie ustaliły, że następne spotkanie odbędzie się 22 października 2020 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie oraz kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie.

Autor: Agnieszka Wiśniewska

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy