Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Spotkanie partnerów społecznych


km zima

Zmiany w Regulaminach pracy oraz premiowania kierowników pociągów i konduktorów stanowiły tematykę spotkania Pracodawcy z działającymi w Spółce związkami zawodowymi, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2023 r.

 

W części dotyczącej Regulaminu pracy omówiono:

  1. Zmiany w dziale Systemy i rozkład czasu pracy. Przedstawiciele Biura Eksploatacyjno-Technicznego przedstawili stronie społecznej propozycję zmian w sposobie naliczania dnia wolnego dla pracowników pracujących w systemie równoważnego czasu pracy po zakończeniu zmiany roboczej. Powyższe zmiany mają w szczególności dotyczyć pracowników drużyn trakcyjnych i konduktorskich. Dyrektor MBE zaproponował, aby dniem wolnym był dzień po zakończeniu zmiany roboczej. W uzasadnieniu przedstawiciel Pracodawcy wskazał, że celem zmiany jest, aby pracownicy w planowaniu nie mieli wstawianych służb w dwie kolejne noce. Ponadto, zdaniem Pracodawcy zmiana ta ma polepszyć warunki pracy pracowników i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa. Dyrektor Biura Handlowego poinformował związki zawodowe, że propozycja tych zmian wyszła bezpośrednio od pracowników. Po przeprowadzeniu dyskusji strona społeczna wyraziła zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian na czas jednego roku od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., z omówieniem ich z przedstawicielami Pracodawcy po 9 miesiącach od wprowadzenia. Uzgodniono, że stronie społecznej, drogą e-mail, zostanie wysłany przygotowany w tej sprawie Aneks do Regulaminu pracy w celu akceptacji.
  2. Załącznik nr 10 do Regulaminu pracy. Strony uzgodniły wpisanie do tabeli, w załączniku nr 10 do Regulaminu pracy stanowiska „Kontroler ds. kontroli rewizorskiej”. Strona społeczna zgłosiła Pracodawcy iż takiego stanowiska nie ma w opisie stanowisk i wartościowania. Pracodawca poinformował związki zawodowe, że Wydział BHP nie zgłasza żadnych zastrzeżeń aby ww. pracownicy otrzymali umundurowanie analogiczne jak kierownik pociągu.
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy. Strona społeczna zaproponowała wzrost kwot ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz obuwia. Nawiązując do wniosku związków zawodowych zgłoszonych na spotkaniu w dniu 4 stycznia br. Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych zaproponował wzrost kwot ww. ekwiwalentu na: 10,00 zł, 13,00 zł, 18,00 zł, 24,00 zł w zależności od grupy zabrudzenia.
  4. Załącznik nr 14 do Regulaminu pracy. Po przeprowadzeniu dyskusji strony uzgodniły zwiększenie kwoty ryczałtu za posiłki regeneracyjno-wzmacniające z 40,00 zł do 50,00 zł.

W części dotyczącej Regulaminu premiowania kierowników pociągu i konduktorów po przeprowadzeniu konstruktywnej dyskusji strony wspólnie ustaliły zwiększenie stawki bazowej premii z obecnie obowiązującej kwoty 2,82 zł do kwoty 3,00 zł.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie.

Materiał opracował : Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy