Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – kiedy jest możliwa?


Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim - kiedy jest możliwa?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się, iż zostanie “sprawdzony” przez pracodawcę, czy faktycznie tego zwolnienia potrzebuje. Warto wiedzieć, w jaki sposób przebiega kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

 

Kontrola pracownika – przepisy

Przepisy dotyczące opisywanej kontroli pracownika zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia, pracodawca ma prawo do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. zatrudnia co najmniej 20 pracowników).

Kontrola formalna zwolnienia lekarskiego

Przeprowadzenie kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim na ma celu ustalenie, czy pracownik podczas zwolnienia lekarskiego:

  • nie wykonuje pracy zarobkowej,
  • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Do obowiązków płatnika składek należy także kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Kontrola formalna zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie:

  • nie zostało sfałszowane,
  • zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Kontrola pracownika – kto może ją przeprowadzić?

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem, kontrolę pracownika może przeprowadzić sam pracodawca. Zazwyczaj jednak jest to inny pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Pracownik w takiej sytuacji musi otrzymać stosowne upoważnienie. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku do rozporządzenia MPiPS z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.).

Ponadto, mimo przeprowadzenia własnej kontroli pracownika, pracodawca może domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególne uprawnienia przysługują lekarzom orzecznikom z ZUS. Prowadzona przez nich kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Miejsce przeprowadzania kontroli pracownika

Kontrola pracownika powinna zostać przeprowadzona w:

  • miejscu jego zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu,
  • drugim miejscu pracy,
  • miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą.

W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, iż może ona także zostać właściwie usprawiedliwiona przez pracownika (np. wizytą u lekarza).

Pracownik na usprawiedliwienie nieobecności ma określony termin. Jeśli odmówi złożenia stosownych wyjaśnień co do swojej nieobecności, bądź nie złoży ich w określonym czasie, to pracodawca może uznać, iż zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem.

Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
Po przeprowadzonej kontroli pracownika, w razie stwierdzenia nadużyć zwolnień lekarskich, osoba kontrolująca powinna sporządzić protokół kontroli. W protokole tym należy podać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Dokument należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Wzór protokołu znajduje się w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Kontrole dotyczące prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich powinny być przeprowadzane w miarę potrzeby. Kontrole takie nasilane są szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona nieobecność w pracy z powodu choroby. Pracownik powinien pamiętać, iż pracodawca może przeprowadzić kontrolę w każdym momencie, bez ustalania z góry jej terminów. Skutkiem nieprawidłowego  wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika jest utrata prawa do zasiłku chorobowego.

Źródło: www.poradnikpracownika.pl

 

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy