Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Nowe zasady zatrudniania działaczy związkowych w 2019 r. – uwagi Pracodawców RP


zatrudnienie związkowca 2019

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Na podstawie znowelizowanej ustawy Rada Ministrów sporządziła projekt rozporządzenia dotyczący zasad zatrudniania działaczy związkowych. Jakie uwagi do projektu zgłaszają Pracodawcy RP?

 

Uwagi ogólne

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ust. 21 znowelizowanej ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, ze zm.). Na etapie konsultacji społecznych znowelizowanej ustawy wnosiliśmy zastrzeżenia odnośnie przyznania wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową (pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym) zrzeszonym w związkach zawodowych, identycznych uprawnień, jakie przysługują obecnie działaczom związkowym, będącym pracownikami.

Projektowana regulacja określając tryb udzielenia i korzystania ze zwolnienia oraz sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej pracę zarobkową, potwierdza tym samym rozbudowany zakres uprawnień przyznany osobom wykonującym pracę zarobkową w rozumieniu ww. ustawy. Przede wszystkim stanowi nadmierne obciążenie pracodawców nowymi kosztami działalności związkowej, a ponadto prowadzi do sytuacji nierównego traktowania działaczy związkowych zwolnionych ze świadczenia pracy w stosunku do innych zatrudnionych.

Uwagi szczegółowe

W ocenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej największe zastrzeżenie budzi treść przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia. Naszym zdaniem wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w projekcie może być zawyżone w stosunku do wynagrodzenia, które osoba wykonująca pracę zarobkową otrzymywałaby, gdyby nie korzystała ze zwolnienia od pracy zawodowej. Szczególnie może to dotyczyć osób, które są zatrudniane tylko do prac doraźnych i w niewielkim wymiarze czasu (np. kilkanaście godzin miesięcznie). W takich przypadkach wynagrodzenie określone umową niejednokrotnie byłoby niższe niż 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim (które na chwilę obecną wynosi 4.272,00 zł), jakie mają otrzymywać zwolnieni z pracy zawodowej. 

zatrudnienie działacza związkowego
[fot.: www.pixabay.com]

Zastosowanie określonego w projekcie sposobu ustalania wynagrodzenia prowadziłoby zatem do niczym nieuzasadnionego, a przy tym niesprawiedliwego podwyższenia kosztów zwolnienia pracownika od pracy zawodowej. W naszej ocenie osoba wykonująca pracę zarobkową powinna wykazać wysokość otrzymywanego wynagrodzenia w okresie przed zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy i wyliczyć średnią jego wysokość z 6 miesięcy, w przypadku gdy wynagrodzenie było zmienne.

Proponujemy również uzupełnienie projektu o regulację, zgodnie z którą wniosek o zwolnienie od pracy zawodowej na okres kadencji w zakładowej organizacji związkowej należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem tego zwolnienia. Jest to szczególnie ważne w kontekście konieczności zapewnienia ciągłości realizowanych zadań przez daną komórkę/jednostkę, w której ww. osoba wykonuje pracę zarobkową. W przypadku niedochowania tego terminu, początek zwolnienia powinien ulegać przesunięciu o czas opóźnienia.

Wprowadzenie takiego przepisu jest istotne, ponieważ obecnie nierzadko zdarza się, że zakładowa organizacja związkowa zaskakuje pracodawcę, składając wniosek o udzielenie zwolnienia już od następnego dnia (a niekiedy nawet z mocą wsteczną), co biorąc pod uwagę długotrwały charakter zwolnienia, może powodować dezorganizację pracy. Proponowany przepis nie ograniczy uprawnień związków zawodowych, zważywszy, że np. w przypadku urlopu wychowawczego obowiązuje termin dłuższy (zobacz art. 186 § 7 k.p.).

W ocenie Pracodawców RP zmianie powinna ulec także treść § 2 ust. 2 rozporządzenia. Mając na uwadze, że opóźnienie w przekazaniu informacji może spowodować korzystanie przez pracownika z nienależnego świadczenia (tj. zwolnienia od pracy, mimo odpadnięcia okoliczności uzasadniających to zwolnienie), przepis należy zredagować w następujący sposób:

„2. Zarząd zakładowej organizacji związkowej jest obowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować pracodawcę o terminie ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po ich ustaniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni”.

Źródło: Pracodawcy RP

 

KOMENTARZ:

Przedstawiliśmy stanowisko Pracodawców RP dotyczące projektu rozporządzenia dotyczącego zasad zatrudniania działaczy związkowych po 1 stycznia 2018 roku. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu ocenia rozwiązana zaproponowane przez Pracodawców RP negatywnie. Oczekujemy na stanowisko innych związków zawodowych w tej sprawie, które również opublikujemy.

A co Wy o tym myślicie??? Napiszcie o tym do nas lub zostawcie komentarz pod artykułem.

Autor: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy