Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Resort pracy wyjaśnia kolejne zawiłości dokumentacji pracowniczej


e-akta pracownicze

Dodatkowe dokumentacje pracownicze muszą być prowadzone oddzielnie dla każdego pracownika, a nie np. z podziałem na miesiące. Z kolei wniosek urlopowy złożony e-mailem nie zawsze musi być opatrzony podpisem elektronicznym. A w karcie ewidencji czasu pracy nie trzeba uwzględniać przerw na karmienie dziecka piersią.

 

Oddzielna dla różnych osób

Łukasz Prasołek
Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP i SN

W wielu firmach dokumentacja urlopowa czy dotycząca przydziału odzieży i obuwia roboczego była dotychczas przechowywana miesiącami i latami, a nie przyporządkowana do każdego z pracowników. Nie kwestionowała tego w trakcie swoich kontroli Państwowa Inspekcja Pracy. Z nowego par. 6 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369; dalej: rozporządzenie), który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., wynika jednak wyraźnie, że dokumentacja ma być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika. Co ważne, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca jeszcze uwagę, że obowiązek ten nie jest wcale nowy, gdyż istniał także pod rządami poprzedniego rozporządzenia.

Wnioski E-mailowe

W wielu firmach dozwolone jest składanie wniosków urlopowych w postaci e-maila wysłanego do przełożonego. Jest to oczywiście zgodne z przepisami, gdyż kodeks pracy nie określa formy dla tego rodzaju wniosków, a w praktyce to regulaminy pracy pracodawców rozstrzygają o obowiązującej w tym zakresie procedurze.

W świetle nowych przepisów o dokumentacji może być ona prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie e-maila z pewnością zakwalifikujemy jako złożony elektronicznie. W związku z tym resort rodziny w stanowisku z 8 marca 2019 r. przyjął, że przed dołączeniem go do dokumentacji elektronicznej nie musi on być podpisywany podpisem elektronicznym. Jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, gdyż ilekroć w przepisach pojawia się wymóg podpisu elektronicznego, zawsze dotyczy on dokumentów pierwotnie papierowych, zeskanowanych następnie do formatu PDF – tak jest np. w art. 948 k.p. czy par. 11 rozporządzenia.

Przerwy na karmienie

Zgodnie z art. 187 k.p. przerwy na karmienie dziecka piersią są nieobecnościami, które są zaliczane do czasu pracy. W tym zakresie przyjmuje się więc swego rodzaju fikcję prawną, a w związku z tym za przerwy nie wypłaca się odrębnego wynagrodzenia. Mając to na uwadze, resort rodziny stwierdził, że nie trzeba ich wykazywać w ogóle w kartach ewidencji czasu pracy, co jest jak najbardziej słusznym rozwiązaniem. Celem karty jest bowiem naliczenie wynagrodzenia za pracę, a więc powinny w niej być odnotowywane nieobecności, które nie są rozliczane w ramach czasu pracy.

Autor: Łukasz Prasołek

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy