Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Sprawozdanie finansowe – Kto może skorzystać z uproszczeń dla jednostki mikro?


Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z zastosowaniem uproszczeń przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki. Tak wskazuje art. 49a ustawy o rachunkowości. I jest to ważne, ponieważ sprawozdanie takie ma bardzo ograniczoną zawartość informacyjną. W bilansie brak np. danych o środkach pieniężnych czy zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług. Nie ma też wskazania niektórych kategorii przychodów i kosztów.

 

Napis ważna informacja31 marzec 2020 roku – do tego dnia jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe za 2019 r. Przy wypełnieniu tego obowiązku organ zatwierdzający danej jednostki może podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń i sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości. Jeśli tego nie zrobi, jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w pełnym zakresie (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Stosowanie uproszczeń nie jest obowiązkowe

Stosowanie ww. uproszczeń nie jest obowiązkowe. Można stosować je też wybiórczo. Jednostka mikro może np. mieć bilans według załącznika nr 1, zaś rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Choć lepiej, gdy elementy sprawozdania finansowego są przygotowywane w oparciu o jeden załącznik. Bardzo istotne jest, aby te wszystkie ustalenia odnośnie uproszczeń zamieścić w zasadach (polityce) rachunkowości danej jednostki.

Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z uproszczeń dla jednostek mikro

 1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne (zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od początku działalności), inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego) a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495).
 2. Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r.), społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej.
 3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku (działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określonych ustawą o rachunkowości – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.
 4. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku (działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.), które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tzn. dobrowolnie – mimo że ich przychody są niższe niż niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro).
 5. jednostka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej osób fizycznych jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku była jednostką mikro.

WAŻNE!!!

Warunkiem skorzystania z uproszczeń jest decyzja organu zatwierdzającego w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego wskazującego na wybrane 

rozwiązania

Rodzaje uproszczeń

UproszczeniaPodstawa
Bilans według załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości***art. 46 ust. 5 pkt. 4
Rachunek zysków i strat wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości, możliwe jest sporządzenie tylko w wersji porównawczejart. 47 ust. 4 pkt. 4
niesporządzanie informacji dodatkowej pod warunkiem wskazania pewnych informacji jako objaśnień do bilansuart. 48 ust. 3
niesporządzanie zestawienia ze zmian w kapitale własnym, nawet jeśli sprawozdanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidentaart. 48a ust. 3
niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych, nawet jeśli sprawozdanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidentaart. 48b ust. 4
niesporządzanie sprawozdania z działalności nawet jeśli obowiązek jego przygotowania wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowościart. 49 ust. 4

*** – Bilans sporządzony przez jednostkę mikro powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące:

 • aktywów trwałych – szczegółowo trzeba wykazać wartość środków trwałych.
 • aktywów obrotowych – szczegółowo trzeba wykazać wartość zapasów oraz wartość należności krótkoterminowych,
 • należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy,
 • udziałów (akcji) własnych,
 • kapitału (funduszu) własnego – szczegółowo trzeba wykazać tylko wartość kapitału (funduszu) podstawowego,
 • zobowiązań i rezerw na zobowiązania – szczegółowo należy wykazać tylko wartość rezerw na zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

UWAGA!!!

Minimalny zakres informacyjny jaki musi być zawarty w sprawozdaniu finansowym sporządzanym przez jednostki mikro, określa załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3 ust. 1a i 1b, art. 46–49a, art. 52 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1680).

Opracowała: Magdalena Sobczak

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy