Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W PKP Cargo podpisano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń


PKP Cargo
Podpisaniem porozumienia, w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w roku 2019 zakończyło się spotkanie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP Cargo S.A., które odbyło się 19 czerwca 2019 roku.
 

Porozumienie, które zawarto w dniu 19 czerwca 2019 r. kończy proces negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki PKP Cargo S.A. oraz pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo. 

W wyniku negocjacji strony ustaliły, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

  1. dla pracowników PKP Cargo S.A. wynagradzanych na podstawie ZUZP wliczonych do stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r. zostaną przyznane środki finansowe na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 220 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat). Środki na pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na poziomie budżetu Spółki.
  2. dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu Spółki PKP Cargo S.A. nr 498/2012 (z późn. zm.) wliczonych do stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 roku zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnego wskaźnika pracownika i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 roku. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 40 zł brutto, średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).

Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w zakładach Spółki zostaną ustalone w konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi. Podwyżki powinny uwzględniać m.in. indywidualne osiągnięcia pracowników, jakość i efektywność wykonywanych prac, doświadczenie, brak kar porządkowych.

W odniesieniu do pracowników objętych ZUZP indywidualna podwyżka wynagrodzenia nie może być niższa niż 150 zł i wyższa niż 300 zł. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość podwyżki wynagrodzenia będzie ustalona z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Pracownicy, wobec których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy nie zachowują prawa do podwyżki wynagrodzeń.

Strony podpisanego Porozumienia, mając na uwadze bieżącą sytuację Spółki oraz jej wyniki finansowe, podejmą we wrześniu 2019 r. rozmowy na temat możliwości dodatkowych wypłat środków finansowych dla pracowników w 2019 roku.

Strony podpisanego Porozumienia rekomendują wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w Spółkach Grupy PKP Cargo na analogicznych zasadach jak w niniejszym Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną Spółek z Grupy PKP Cargo.

Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń według zasad określonych w podpisanym Porozumieniu jest równoznaczne z realizacją przez PKP Cargo S.A. zobowiązana dotyczącego corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników za rok 2019.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy