logo ozzpt 15 lat
ikona
Nasze Motto:
Twój problem, Naszym problemem
Dołącz do Nas, razem możemy więcej

Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co się składa na nasze oszczędności


PPK

Na konta uczestników programu trafią środki z kilku źródeł. Od niektórych trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Wszystkie natomiast zostały zwolnione ze składek ZUS.

 
Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w Kancelarii Raczkowski Paruch

Dziś opisujemy założenie PPK krok po kroku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem takiego programu, zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK oraz kwestie odpowiedzialności karnej.

Pracowniczy plan kapitałowy (PPK) – jako dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę – opiera się na wpłatach finansowanych z trzech źródeł: od podmiotu zatrudniającego, uczestników PPK oraz ze środków publicznych (przy spełnieniu określonych warunków).

Struktura składek

Wpłaty realizowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK dzielimy na podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (nieobowiązkowe). Te ostatnie to ekstraśrodki – deklarowane przez uczestnika lub podmiot zatrudniający – wnoszone do systemu ponad wpłaty obowiązkowe. Każda z wpłat pochodzi z własnych środków danego podmiotu czy uczestnika PPK. Wysokość wszystkich wpłat jest obliczana jako procent od wynagrodzenia uczestnika PPK, rozumianego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.), z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub w wysokości zasiłku macierzystego. Wpłaty podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK są zatem liczone od wynagrodzenia brutto, przy czym wpłata uczestnika jest potrącana z jego wynagrodzenia po opodatkowaniu. W konsekwencji uczestnik otrzyma mniejsze wynagrodzenie na swój rachunek bankowy.

Wysokość wpłat podstawowych (obowiązkowych) wynosi:

  • po stronie podmiotu zatrudniającego – 1,5 proc. wynagrodzenia uczestnika,
  • po stronie uczestnika – 2 proc. wynagrodzenia uczestnika.

Z kolei wysokość wpłat dodatkowych (dobrowolnych) może wynosić:

  • do 2,5 proc. wynagrodzenia uczestnika po stronie podmiotu zatrudniającego i
  • do 2 proc. wynagrodzenia uczestnika po stronie jego samego.

W konsekwencji maksymalne wpłaty do PPK mogą wynosić 8 proc. wynagrodzenia uczestnika (po 4 proc. po stronie podmiotu zatrudniającego i uczestnika).

Paulina Zawadzka-Filipczyk
Paulina Zawadzka-Filipczyk, prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch

Ustawodawca uwzględnił również sytuację osób najmniej zarabiających, dla których dodatkowe obciążenie w wysokości 2 proc. ich wynagrodzenia może skutecznie zniechęcać do uczestnictwa w programie. I tak wpłata podstawowa uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2 proc., ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie, osiągane ze wszystkich źródeł w danym miesiącu, nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli uczestnik chce skorzystać z tego uprawnienia, powinien złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację wskazującą nową, dowolną wysokość wpłaty podstawowej w ramach ustawowego zakresu (0,5–2 proc.). Taką deklarację będzie można złożyć w miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika ze wszystkich źródeł nie przekroczyło owej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. będzie to 2700 zł). Wpłata podstawowa w zmienionej wysokości będzie wówczas obowiązywać od kolejnego miesiąca do końca roku kalendarzowego, chyba że wcześniej uczestnik zmieni jej wysokość (np. przywracając ją w maksymalnej wysokości).

Z kolei jeżeli uczestnik chce zadeklarować wpłatę dodatkową po swojej stronie, to również powinien złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację określając jej wysokość w ramach ustawowych limitów (pomiędzy 2 proc. a 4 proc. wynagrodzenia). Taką deklarację uczestnik może w każdym czasie zmienić, tj. albo zrezygnować z wnoszenia wpłaty dodatkowej, albo zmodyfikować jej wysokość. Z kolei wysokość wpłaty dodatkowej podmiotu zatrudniającego może być uzależniona od długości okresu zatrudnienia uczestnika albo określona na podstawie regulaminu wynagradzania. Podmiot zatrudniający ma też obowiązek poinformować osoby zatrudnione o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o prawie do obniżenia wpłaty podstawowej do maksymalnie 0,5 proc.

Uwaga! 

Wpłata finansowana przez uczestnika to niejedyne jego finansowe zaangażowanie związane z uczestnictwem w PPK. Płaci on bowiem również podatek dochodowy od kwoty wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający (zarówno podstawowej, jak i ewentualnej dodatkowej). Od wszystkich wpłat nie nalicza się natomiast składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli uczestnik zrezygnuje z oszczędzania w PPK, to oczywiście żadne wpłaty nie są dokonywane – zarówno po jego stronie, jak i podmiotu zatrudniającego.

Terminy pobierania i przekazywania

Pracownicze Plany KapitałoweWpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba przystąpiła do PPK.

Wszystkie wpłaty są obliczane, a w przypadku tej pochodzącej od uczestnika – również pobierane – przez podmiot zatrudniający w terminie wypłaty wynagrodzenia. Sama kwota jest natomiast przekazywana do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż jeden miesiąc, wpłaty dokonywane są do ostatniego dnia miesiąca.

Wpłaty będą przesyłane instytucji finansowej jednym przelewem. Jednocześnie podmiot zatrudniający będzie jej przekazywał zestawienie uczestników z informacją o wysokości wpłat z podziałem na podstawowe i dodatkowe.

Roszczenia z tytułu wpłat do PPK ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Z żądaniem zapłaty zaległych składek może wystąpić (była) osoba zatrudniona, jak również instytucja finansowa.

Dofinansowanie od państwa

Każdy z uczestników PPK może otrzymać wsparcie finansowe ze strony państwa. Mianowicie ten, kto oszczędzał w PPK przez trzy pełne miesiące, ma prawo do uzyskania jednorazowej wpłaty powitalnej w kwocie 250 zł. Można ją jednak uzyskać tylko raz w życiu. Nie ma przy tym znaczenia, że osoba zatrudniona przystąpiła do kolejnego PPK u innego pracodawcy.

Z kolei w przypadku gdy w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK zgromadził co najmniej kwotę wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, ma on prawo do dopłaty rocznej w kwocie 240 zł. Przysługuje tylko jedna taka dopłata rocznie, niezależnie do tego ile rachunków PPK jest prowadzonych dla uczestnika PPK.

Obie formy wsparcia są finansowane z Funduszu Pracy.

Ile to kosztuje?

Podmiot zatrudniający w związku z prowadzeniem PPK nie płaci instytucji finansowej żadnego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami, które zajmują się inwestowaniem środków z PPK. Takie wynagrodzenie jest bowiem pobierane z aktywów netto funduszu, przy czym nie może być ono wyższe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Dodatkowo instytucja finansowa może pobrać dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,1 proc. wartości aktywów netto w skali roku. W konsekwencji koszty zarządzania PPK po stronie ww. instytucji ponoszą w praktyce sami uczestnicy, gdyż należne jej wynagrodzenie umniejsza wartość aktywów netto, z której będą wypłacane dodatkowe świadczenia emerytalne. Niemniej jednak wysokość tego wynagrodzenia jest dosyć niska, biorąc pod uwagę podobne wynagrodzenia za zarządzanie poza PPK.

Autorzy: Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka-Filipczyk

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on print
Share on email

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasz profil Facebook

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Kalendarium wpisów

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archiwum

>>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< ***