Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku


podwyżka wynagrodzeń

2250 zł wyniesie płaca minimalna w 2019 roku – zapowiedział Mateusz Morawiecki. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł. – Cieszę się, że udało się wypracować taki wniosek – powiedział premier.

 

OPZZ oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu negatywnie oceniają decyzję Rady Ministrów dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019. Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku o 7,1% do poziomu 2250 zł brutto (tj. 1634 zł netto) i minimalnej stawki godzinowej za pracę do poziomu 14,70 zł nie jest odpowiedzią na postulat OPZZ, aby minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku zwiększyło się do co najmniej 2383 zł brutto (1727 zł netto) i 15,50 zł za godzinę pracy. To zła decyzja, która stoi w sprzeczności z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i utrudni jej realizację.

Płaca minimalna w Polsce
[Źródło: GUS]

Dostrzegamy zmianę pierwotnego stanowiska rządu w tej sprawie, który w czerwcu br. zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2220 zł, ale ostateczną decyzję Rady Ministrów uznajemy za dalece niewystarczającą w sytuacji niskiej podaży pracy oraz w kontekście powtarzanego od wielu lat przez OPZZ postulatu, aby płaca minimalna wynosiła nie mniej niż 50% płacy przeciętnej. Uważamy za konieczne szybkie spełnienie przez rząd tego postulatu.

Podejmując decyzję o podwyżce płacy minimalnej o 150 zł (104 zł netto) strona rządowa założyła, że relacja płacy minimalnej do płacy przeciętnej w 2019 roku wyniesie 47,2%, czyli mniej niż planowana relacja na rok 2018 (47,3%). To oznacza, że obecna ekipa rządowa oddala Polskę od osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia

Zwracamy równocześnie uwagę, że podniesienie płacy minimalnej do kwoty proponowanej przez OPZZ było możliwe. Świadczy o tym rosnąca wydajność pracy, dobra kondycja ekonomiczna firm i znaczne oszczędności przedsiębiorców zdeponowane w systemie bankowym. W naszej ocenie prognozy rządu dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz sytuacji gospodarczej w roku 2019 uprawniały do ustalenia wyższej niż przyjęta dynamiki wzrostu płacy minimalnej.

Rząd przesądzając o podniesieniu płacy minimalnej o 150 zł nie zrealizował tym samym ustaleń „Pakietu Działań Antykryzysowych” z dnia 13 marca 2009 roku, przyjętego w dialogu autonomicznym partnerów społecznych, na mocy którego Prezes Rady Ministrów zobowiązał się do opracowania i przedstawienia partnerom społecznym skutecznego mechanizmu zapewniającego osiągnięcie przez płacę minimalną poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Nie możemy także pozostać obojętni wobec braku pełnej transparentności przy ustalaniu płacy minimalnej na rok 2019 i prowadzenia przez rząd rozmów w tej sprawie bez udziału wszystkich partnerów społecznych. Przypominamy rządowi, że to Rada Dialogu Społecznego jest właściwym forum prowadzenia debaty w kwestii płacy minimalnej.

Pragniemy ponadto wskazać, że Polska powinna niezwłocznie ratyfikować art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej, który zobowiązuje państwa do zagwarantowania pracownikowi wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia, jak również Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 131 dotyczącą ustalania płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się oraz przyjąć Zalecenie MOP nr 135 z 1970 roku dotyczącego ustalania płac minimalnych. Ma to ogromne znaczenie dla pracujących, ponieważ praca w Polsce wciąż nie chroni wielu osób przed biedą.

Płaca minimalna w Krajach Unii Europejskiej
Źródło: GUS, MRPiPS, Eurostat, PAP

Źródło: OPZZ

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy