Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Bony świąteczne od związków zawodowych. Czy trzeba je oskładkować i opodatkować?


talon świąteczny
Czy związek zawodowy może wypłacić swoim członkom gotówkę z okazji Świąt? Jeśli nie to czy wydanie członkom bonów świątecznych rodzi obowiązek ozusowania i opodatkowania wydania bonu?
 

Przekazane przez związek świadczenie, niezależnie czy o charakterze pieniężnym, czy niepieniężnym, na rzecz jego członków, w świetle norm podatkowych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, o ile dany rodzaj świadczenia nie korzysta ze zwolnienia lub przewyższa limit tego zwolnienia. Przychód ten nie podlega natomiast oskładkowaniu.

Zasady funkcjonowania organizacji związkowych określa ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Ustawa stanowi, że statut związku zawodowego określa w szczególności cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji, z uwzględnieniem roli związku, który m.in. współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Z tego wynika, że podstawy organizacji i funkcjonowania związku określa statut, z treści którego wynika m. in. co jest źródłem finansowania działalności związku oraz w jaki sposób ustanawia się składki członkowskie. Statut też określa jakie ciążą na członkach obowiązki i jakie członkowie mają prawa. W statucie zawarte są także postanowienia dotyczące celów i zadań związku. Postanowienia statutu mogą przyznawać członkom związku zawodowego prawo do określonych świadczeń finansowanych z funduszy związku, który najczęściej finansowany (zasilany) jest ze składek członkowskich.

WAŻNE!!!

Odpowiadając na pytanie: czy związek zawodowy może wypłacić swoim członkom gotówkę z okazji Świąt należałoby w tym względzie do zapisów statutu Związku zawodowego.

Co do kwestii podatkowej, świadczenia, zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej, otrzymywane z funduszy związków zawodowych stanowią przychód podatkowy i jako takie podlegają opodatkowaniu. Otrzymane świadczenia należą do kategorii tzw. przychodów z innych źródeł.

WAŻNE!!!

Jednak zwolniona z podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Limit 1.000 zł na rok jest wspólny zarówno dla świadczeń z ZFŚS od pracodawcy jak i od związków zawodowych.

Jeżeli związek zawodowy wypłaca świadczenia, które nie korzystają ze zwolnienia lub przewyższają wartość podanego limitu na rok, to zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do wydania informacji PIT-11. Natomiast osoba fizyczna otrzymująca takie świadczenia powinna je sama wykazać i rozliczyć dopiero w zeznaniu podatkowym.

Tym samym związek zawodowy nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek w ciągu roku od wydawanych czy wypłacanych świadczeń swoim członkom.

WAŻNE!!!

Wartość świadczeń nie podlega oskładkowaniu, gdyż nie pochodzą one ze stosunku pracy, lecz z innych źródeł.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 67 i art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),
  • art. 6 i art. 13 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

Autor: Izabela Nowacka

Źródło: Portal FK.pl

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy