Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Bony świąteczne od związków zawodowych. Czy trzeba je oskładkować i opodatkować?


talon świąteczny
Czy związek zawodowy może wypłacić swoim członkom gotówkę z okazji Świąt? Jeśli nie to czy wydanie członkom bonów świątecznych rodzi obowiązek ozusowania i opodatkowania wydania bonu?
 

Przekazane przez związek świadczenie, niezależnie czy o charakterze pieniężnym, czy niepieniężnym, na rzecz jego członków, w świetle norm podatkowych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, o ile dany rodzaj świadczenia nie korzysta ze zwolnienia lub przewyższa limit tego zwolnienia. Przychód ten nie podlega natomiast oskładkowaniu.

Zasady funkcjonowania organizacji związkowych określa ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Ustawa stanowi, że statut związku zawodowego określa w szczególności cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji, z uwzględnieniem roli związku, który m.in. współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Z tego wynika, że podstawy organizacji i funkcjonowania związku określa statut, z treści którego wynika m. in. co jest źródłem finansowania działalności związku oraz w jaki sposób ustanawia się składki członkowskie. Statut też określa jakie ciążą na członkach obowiązki i jakie członkowie mają prawa. W statucie zawarte są także postanowienia dotyczące celów i zadań związku. Postanowienia statutu mogą przyznawać członkom związku zawodowego prawo do określonych świadczeń finansowanych z funduszy związku, który najczęściej finansowany (zasilany) jest ze składek członkowskich.

WAŻNE!!!

Odpowiadając na pytanie: czy związek zawodowy może wypłacić swoim członkom gotówkę z okazji Świąt należałoby w tym względzie do zapisów statutu Związku zawodowego.

Co do kwestii podatkowej, świadczenia, zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej, otrzymywane z funduszy związków zawodowych stanowią przychód podatkowy i jako takie podlegają opodatkowaniu. Otrzymane świadczenia należą do kategorii tzw. przychodów z innych źródeł.

WAŻNE!!!

Jednak zwolniona z podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Limit 1.000 zł na rok jest wspólny zarówno dla świadczeń z ZFŚS od pracodawcy jak i od związków zawodowych.

Jeżeli związek zawodowy wypłaca świadczenia, które nie korzystają ze zwolnienia lub przewyższają wartość podanego limitu na rok, to zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do wydania informacji PIT-11. Natomiast osoba fizyczna otrzymująca takie świadczenia powinna je sama wykazać i rozliczyć dopiero w zeznaniu podatkowym.

Tym samym związek zawodowy nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek w ciągu roku od wydawanych czy wypłacanych świadczeń swoim członkom.

WAŻNE!!!

Wartość świadczeń nie podlega oskładkowaniu, gdyż nie pochodzą one ze stosunku pracy, lecz z innych źródeł.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 67 i art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),
  • art. 6 i art. 13 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

Autor: Izabela Nowacka

Źródło: Portal FK.pl

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum