Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Czy pracownikowi przywróconemu do pracy należy wystawić nową umowę o pracę


umowa-o-prace-wyrok-sadu-pracy

Jeżeli sąd pracy prawomocnym wyrokiem przywróci pracownika do pracy, powinien on zgłosić gotowość podjęcia pracy w ciągu 7 dni od wydania tego wyroku. Czy w związku z tym, konieczne jest podpisanie nowej umowy o pracę?

 

Problem
Sąd przywrócił naszego pracownika do pracy na skutek nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy z dniem przywrócenia pracownika do pracy powinniśmy zawrzeć nową umowę o pracę? Czy orzeczenie sądu zastępuje umowę o pracę? Czy orzeczenie to powinniśmy umieścić w aktach osobowych, a jeśli tak, to w której części – B czy C?

Rada
Mogą Państwo podpisać z pracownikiem nową umowę o pracę, ale nie jest to konieczne. Przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądowego powoduje bowiem reaktywację stosunku pracy, który istniał przed wyrokiem i został rozwiązany z naruszeniem prawa. Dlatego pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zawartej przed przywróceniem do pracy. Orzeczenie sądu powinno zostać umieszczone w części C akt osobowych dotyczącej rozwiązania umowy o pracę.

Uzasadnienie
Jeżeli sąd pracy prawomocnym wyrokiem przywróci pracownika do pracy, powinien on zgłosić gotowość podjęcia pracy w ciągu 7 dni od wydania tego wyroku (art. 48 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca nie może odmówić przyjęcia takiego pracownika do pracy. Przekroczenie 7-dniowego terminu może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od pracownika.

Gotowość do pracy pracownik powinien zgłosić pisemnie, ustnie lub telefonicznie (wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2007 r., I PK 117/07, M.P.Pr. 2008/3/114). Siedmiodniowy termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu do pracy.

Przykład

Pracownik został przywrócony do pracy 8 maja 2018 r. prawomocnym wyrokiem sądu pracy. Następnie 10 maja 2018 r. zgłosił gotowość do podjęcia pracy i jednocześnie przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 10 do 18 maja 2018 r. Do pracy faktycznie zgłosił się 21 maja 2018 r. Pracodawca powinien go przyjąć do pracy, ponieważ pracownik zgłosił swoją gotowość do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, a zwolnienie lekarskie uniemożliwiło mu jedynie wcześniejsze podjęcie pracy.

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za 3-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 48 § 2 Kodeksu pracy).

Przywrócenie-umowa-o-praceNa mocy wyroku sądowego przywracającego do pracy pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na takich samych warunkach jak przed bezprawnym zwolnieniem (art. 45 § 1 Kodeku pracy). Sam wyrok sądowy nie zastępuje umowy o pracę. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem przywróconym do pracy nową umowę o pracę, w której potwierdzi jego warunki zatrudnienia. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ przywrócenie pracownika do pracy powoduje reaktywację dotychczas istniejącego stosunku pracy. W przypadku niezawarcia z pracownikiem nowej umowy o pracę będzie on zatrudniony na podstawie dotychczasowej umowy o pracę. Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r. (I PK 490/02, OSNP 2004/20/353), w którym sąd stwierdził, że:

(…) przywrócenie do pracy następuje na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy i pracodawca nie musi ich ponownie określać przez wskazanie stanowiska pracy, warunków wynagradzania i innych elementów treści stosunku pracy.

Przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach polega na dopuszczeniu go do wykonywania pracy tego samego rodzaju, a więc do wykonywania czynności na stanowisku zajmowanym przed ustaniem stosunku pracy.

Co do Państwa drugiego pytania, to należy zwrócić uwagę, że w części B akt osobowych trzeba przechowywać dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, natomiast w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (§ 6 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

Wyrok sądowy dotyczący przywrócenia pracownika do pracy jest związany jednocześnie z ustaniem stosunku pracy oraz jego reaktywacją wskutek orzeczenia sądowego dotyczącego przywrócenia pracownika do pracy. W związku z tym kopia prawomocnego orzeczenia sądu mogłoby być przechowywana zarówno w części B, jak i w części C akt osobowych. Należy jednak uznać, że skoro wyrok przywracający pracownika do pracy jest skutkiem ustania stosunku pracy wskutek bezprawnego działania pracodawcy, to właściwszym miejscem na przechowywanie tego dokumentu będzie część C akt osobowych, tym bardziej że na zakończenie tego stosunku pracy zostało wydane świadectwo pracy także przechowywane w części C akt osobowych pracownika.

Należy przypomnieć, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia (art. 51 § 1 Kodeksu pracy).

Autor: Małgorzata Podgórska

Źródło: Infor

Podstawa prawna:

art. 45 § 1, art. 48, art. 51 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917

§ 6 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 894; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 357

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy