Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Jak w czasie epidemii COVID-19 powinna działać komisja bezpieczeństwa i higieny pracy


Komisja BHP

Co do zasady komisja bhp powinna odbywać posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Czy jednak taka częstotliwość dotyczy również poszczególnych zadań tej komisji w okres epidemii COVID-19? A w szczególności czy w takich odstępach czasu musi ona dokonywać przeglądów warunków pracy?

 

Każdy pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia oraz formy organizacyjno-prawnej, jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie pracy. Pracodawcy mają zatem obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy z odpowiednim wykorzystaniem środków technicznych oraz organizacyjnych. Powyższa zasada nabiera szczególnego znaczenia w okresie epidemii COVID-19, podczas której przenikają się obowiązki dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego oraz z zakresu prawnej ochrony pracy, których realizacja ma na celu zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy w warunkach ograniczających do minimum ryzyko związane z nowym zagrożeniem biologicznym, jakim jest koronawirus.

Skład i funkcjonowanie

Im większa liczba pracowników, tym problematyka z zakresu bhp staje się bardziej złożona, z czym wiążą się dodatkowe obowiązki obciążające pracodawców. Zauważmy bowiem, że przepisy z zakresu bhp w kilku przypadkach odwołują się do określonej liczby zatrudnianych osób, która to ma wpływ na obowiązki pracodawcy. Jedną z takich regulacji jest art. 23712 kodeksu pracy wskazujący obowiązek powołania komisji bhp. Wynika z niego, że podmiot zatrudniający więcej niż 250 pracowników ma obowiązek powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W jej skład wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy – w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – oraz przedstawiciele załogi, w tym społeczny inspektor pracy. Wyboru na członka komisji konkretnych pracowników dokonują organizacje związkowe, a w razie ich braku załoga w trybie przyjętym u pracodawcy.

żart komisja bhp
fot. Komisja BHP na wesoło

Przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii COVID-19 nie zawieszają funkcjonowania tego zakładowego gremium opiniodawczo-doradczego. Byłoby to działanie sprzeczne z celami jego funkcjonowania – komisja pełni przecież funkcje doradcze z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, a w okresie epidemii problematyka bezpieczeństwa pracy stała się doniosła jak nigdy wcześniej. 

PRZYKŁAD 1 – Chybione zawieszenie

Pracodawca prowadzący zakład produkcyjny zatrudnia ponad 1000 pracowników. Charakter pracy uniemożliwia skierowanie ich do pracy zdalnej – część załogi wykonuje bowiem prace szczególnie niebezpieczne. Firma zarządziła więc, że do końca okresu epidemii COVID-19 funkcjonowanie komisji bhp ulega zawieszeniu.

Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia prawnego ani faktycznego, aby w tym szczególnym okresie zawiesić działalność komisji bhp.

Częstotliwość spotkań i zadania

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Do zadań tego gremium należy dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Ponieważ przepisy szczególnie obowiązujące w okresie epidemii COVID-19 nie odnoszą się do funkcjonowania komisji bhp, należy przyjąć, że jej posiedzenia powinny odbywać się co najmniej z minimalną częstotliwością (raz na kwartał). Oczywiście w sytuacjach gdy jest to niezbędne – np. dla podjęcia dodatkowych działań zapobiegawczych, technicznych czy organizacyjnych związanych z epidemią COVID-19 – komisja powinna spotkać się wcześniej, z pominięciem częstotliwości wynikającej z przepisów (w tym przepisach regulacji zakładowych).

W praktyce jednak pracodawca może mieć wątpliwości, czy częstotliwość posiedzeń komisji (nawet minimalna) wiąże się z koniecznością kompleksowej realizacji wszystkich jej zadań, np. przeglądów warunków pracy. Należy jednak uznać, że ustalona w przepisach bhp minimalna częstotliwość spotkań komisji nie oznacza, że w ramach każdego z jej posiedzeń obligatoryjnie musi ona realizować komplet swoich ustawowych zadań. Ograniczyć można zwłaszcza czynności, które w okresie epidemii COVID-19 miałyby być realizowane poza siedzibą pracodawcy – np. w sytuacji gdy pracownicy zakładu świadczą pracę w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych miejscowościach. 

PRZYKŁAD 2 – Możliwe ograniczenie

Pracodawca prowadzi duży zakład o rozbudowanej strukturze organizacyjnej – obok głównej siedziby funkcjonują oddziały usytuowane w różnych miastach. Pracodawca ma uzasadnione wątpliwości, czy w okresie epidemii COVID-19 przeglądy warunków pracy powinny być realizowane z taką samą częstotliwością jak posiedzenia komisji bhp, czy też można je ograniczyć (minimalizując tym samym przemieszczanie się członków komisji bhp między poszczególnymi oddziałami pracodawcy, co może mieć znaczenie w kontekście przeciwdziałania COVID-19).

Odnosząc się do powyższych wątpliwości, należy uznać, iż nie ma bezpośredniego wymogu, aby każde działanie komisji bhp wynikające z kodeksu pracy było realizowane z częstotliwością spotkań komisji. W okresie epidemii COVID-19 można przyjąć, że istnieje podstawa do ograniczenia osobistych wizyt członków komisji bhp w placówkach pracodawcy usytuowanych w różnych miejscowościach. Tym samym można uznać, że nie ma wówczas uzasadnienia do dokonywania np. przeglądów warunków pracy. 

Podstawa prawna:

  • art. 23712 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

Autor: Sebastian Kryczka

Artykuł pochodzi z: Dziennika Gazeta Prawna

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum