Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – zmiany w ZUZP


nie ma porozumienia płacowego w KM

14 października br. w Warszawie odbyło się  spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników przedstawicielami związków zawodowych dotyczące zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

 

Na początku spotkania Pracodawca poinformował stronę społeczną, że w spotkaniu uczestniczą jako obserwatorzy nieuprawnione organizacje związkowe, które nie są stroną ZUZP. Pracodawca poinformował zebranych, że ww. związki zawodowe nie mają prawa głosu.

Podczas spotkania strony omówiły konieczność wprowadzenia następujących zmian do ZUZP:

  1. Załącznik nr 1 – Taryfikator stanowisk pracy – pracodawca zaproponował dodanie w ww. Taryfikatorze następujących stanowisk: Mistrz koordynator, Starszy Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Starszy Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. BHP, Starszy zwrotniczy. Ponadto strony uzgodniły konieczność wprowadzenia do Taryfikatora stanowisk: Maszynista stażysta, Starszy maszynista, Starszy rewident, Pomocnik rewidenta, Instruktor ds rewidentów.
  2. Załącznik nr 5 – Dodatek funkcyjny – Pracodawca zaproponował wpisanie do tabeli stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego następujących stanowisk pracy: Inspektor ds. torowych, Starszy Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Starszy Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. BHP, Mistrz. Strona społeczna zaproponowała, aby mistrzowie koordynujący pracę ponad 40 osób zostali zaliczeni do trzeciego szczebla dodatku funkcyjnego. Strony omówiły zmiany stawek dodatku funkcyjnego zaproponowane przez Pracodawcę.
  3. Załącznik nr 10 Odprawa emerytalna lub rentowa – Pracodawca zaproponował dodanie w ww. załączniku pkt 11 w brzmieniu: „Podstawę wymiaru odprawy przysługującej Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach  kierowniczych wymienionych w odrębnych przepisach, tj. dyrektor biura/oddziału, dyrektor projektu, zastępca dyrektora biura, kierownik wydziału, naczelnik sekcji, zastępca naczelnika sekcji, radca prawny, rzecznik prasowy, stanowi miesięczne przeciętne wynagrodzenie u Pracodawcy w miesiącu, w którym Pracownik nabywa prawo do odprawy lecz nie mniejsze niż przeciętne wynagrodzenie w Spółce za IV kwartał roku poprzedzającego”.
  4. Nagrody jubileuszowe – strony wspólnie uzgodniły, że zostanie opracowany załącznik do ZUZP określający zasady wypłacania nagród jubileuszowych pracownikom.

W dalszej części spotkania Pracodawca zwrócił się z prośbą do strony społecznej o przesłanie swoich propozycji zmian do ZUZP.

Strony wspólnie ustaliły, że następne spotkanie dotyczące zmian do ZUZP odbędzie się 19 października 2021 r. i będzie poświęcone omówieniu załącznika do ZUZP regulującego wypłatę dodatku kilometrowego dla maszynistów oraz wyjaśniona zostanie definicja pracownika.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O postępach prac nad zmianami do ZUZP będziemy Was informować na bieżąco.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy