Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych


kzp

Prezydent RP 19 sierpnia 2021 r. podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo pożyczkowych. O przebiegu etapu legislacyjnego tego aktu prawnego pisaliśmy tutaj.

 

Dotychczas podstawę funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP) stanowiły przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Przepisy zawarte w ustawie w znacznym stopniu stanowią powtórzenie przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Celem działania KZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a także – w miarę posiadanych środków – zapomóg. Członkiem KZP może być osoba wykonująca pracę zarobkową u danego pracodawcy. Osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy mogą utworzyć KZP, jeżeli gotowość przynależności do niej zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia prawa członkostwa w KZP. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, pełniący służbę u pracodawcy i otrzymujący z tego tytułu uposażenie, mogą tworzyć i być członkami KZP na zasadach określonych w ustawie.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w: ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji polegają na wyłączeniu spod egzekucji zapomóg udzielanych na podstawie ustawy, natomiast w ustawie o związkach zawodowych została zmodyfikowana definicja legalna pracodawcy.

W ustawie uregulowano:

  • cel działania kas zapomogowo-pożyczkowych oraz zasady sprawowania kontroli nad tymi kasami,
  • formy, w jakich pracodawca świadczy pomoc KZP,
  • zasady tworzenia kas, ich status prawny oraz prawa i obowiązki ich członków,
  • treść statutu kas, organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy,
  • zasady gospodarki finansowej kas, w tym zasady tworzenia funduszy składających się na KZP, zasady udzielania pożyczek i zapomóg ze środków kas, zasady prowadzenia rachunków płatniczych KZP i postępowania z zadłużeniem tych jednostek, a także zasady przetwarzania danych osobowych przez KZP,
  • procedurę likwidacji kas oraz zasady prowadzenia rachunkowości KZP,
  • sankcję karną za uniemożliwienie podjęcia uchwały o likwidacji KZP w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub w razie zmniejszenia liczby członków kasy poniżej dziesięciu.

Kontrolę nad KZP sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, kontrolę nad KZP sprawują wspólnie te organizacje, tworząc wspólną reprezentację związkową. W przypadku braku wspólnej reprezentacji związkowej, kontrolę nad KZP sprawuje zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy, u którego działa ta organizacja. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, kontrolę nad KZP sprawuje rada pracowników, a w przypadku jej braku – reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Podmiot sprawujący kontrolę nad KZP wyznacza jedną osobę, która ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach walnego zebrania członków.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. W tym momencie nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Artykuł pochodzi ze strony: www.opzz.org.pl

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum