Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przyjęta przez Senat


http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/zwiazki-zawodowe-otwarte-dla-wszystkich

Senat uchwalił nowelizację ustawy o związkach zawodowych, w myśl której pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogli tworzyć i wstępować do związków zawodowych.

 

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 58 senatorów, 15 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a sama ustawa wejdzie w życie w wydłużonym przez Senat okresie, to jest 1 stycznia 2019 roku. Czekamy teraz na podpis Prezydenta.

 

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przyjęta przez SenatTo wielki sukces Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych! Po trzech latach batalii o prawo do zrzeszania się wszystkich zatrudnionych, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wejdzie w życie! Sposób zatrudnienia przestanie mieć znaczenie. Już od przyszłego roku wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły zakładać i wstępować do związków zawodowych

Nowelizacja ustawy jest podyktowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który uznał, że ograniczanie możliwości zrzeszania się dla pracowników pozaetatowych jest niekonstytucyjne. Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją i konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przepisów ustawy o związkach zawodowych skierowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Uzasadnieniem była sprzeczność przepisów ustawy z art. 12 i 59 Konstytucji, które gwarantują wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, nie wspominając o ograniczeniach ze względu na rodzaj zatrudnienia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaznaczyło przy tym, że definicja pracownika, która zapisana jest przy ustawie o związkach zawodowych zawężona jest jedynie do zapisu, który widnieje w przepisach Kodeksu Pracy. Przez to polskie prawo pozwalało zakładać, oraz wstępować do związków zawodowych jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Sprawozdawca składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego w uzasadnieniu powiedział: „skoro Konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać”.

Poprawki ustawy doprecyzowują m.in. definicje pracodawcy i pracownika. Według ustawy, prawo do tworzenia oraz zrzeszania się w związki zawodowe będzie miała każda osoba wykonująca prace zarobkową. Ponadto oprócz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych tworzyć, oraz wstępować w szeregi związkowe będą mogły także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. osoby samozatrudnione) wykonujące pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy. W uzasadnieniu ustawy czytamy: „Należy przez to rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy” Ustawa zaznacza również, że osoby przechodzące bądź będące na emeryturze oraz rencie w dalszym ciągu mogą pozostać w związkach zawodowych oraz do nich przystępować.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Źródło: Biuro prasowe OPZZ

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy