Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP PLK S.A. – Osiągnięto porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń


praca na torach

W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządy PKP PLK S.A. z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi podczas, którego strony zawarły porozumienie w sprawie wdrożenia w 2021 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A.

 

Zawarte przez strony Porozumienie przewiduje:

 1. Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2021 r., dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP, w kwocie średnio 350,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statystycznie średnio na jednego pracownika w Spółce wraz z pochodnymi wynosi 549,43 zł.
 2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 350,00 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg. ZUZP wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, według stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 1 lipca 2021 r.
 3. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15%wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.
 4. Ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z Regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczają we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).
 5. Wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynosi nie mniej niż 100,00 zł dla każdego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. W przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 600,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.
 7. Przy wdrażaniu podwyżki wynagrodzeń kierownik jednostki organizacyjnej powinien:
  • kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach pracy / posterunkach,
  • dokonać oceny pracy pracowników szczególnie zaniżonych, a po pozytywnej ocenie uwzględnić to w proponowanej podwyżce wynagrodzeń.
 8. Z podwyżek wyłącza się pracowników:
  • którzy w okresie od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 lipca 2021 r., pozostają w skutkach kar porządkowych,
  • zatrudnionych po dniu 31 marca 2021 r.,
  • w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy, do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, tj. do dnia 1 lipca 2021 r.,
  • znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, tj. 1 lipca 2021 r.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki, bezwzględnie zawierające jednolite zasady zawarte w niniejszym Porozumieniu, zostaną podpisane na szczeblu jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w uzgodnieniu pomiędzy kierownictwem a działającymi zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie 14 dni od daty przekazania limitów środków na podwyżkę wynagrodzeń, które zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.
 10. Limity środków na podwyżkę wynagrodzeń zostaną przekazane na podstawie wcześniej ustalonej z jednostkami organizacyjnymi prognozy zatrudnienia na dzień 1 lipca 2021 r. Przekazane limity środków na wynagrodzenia zostaną skorygowane na podstawie rzeczywistego rozliczenia stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2021 r.

O realizacji powyższych zasad będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński

 •  

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy