Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

PKP PLK S.A. – Osiągnięto porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń


praca na torach

W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządy PKP PLK S.A. z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi podczas, którego strony zawarły porozumienie w sprawie wdrożenia w 2021 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A.

 

Zawarte przez strony Porozumienie przewiduje:

 1. Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2021 r., dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP, w kwocie średnio 350,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statystycznie średnio na jednego pracownika w Spółce wraz z pochodnymi wynosi 549,43 zł.
 2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 350,00 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg. ZUZP wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, według stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 1 lipca 2021 r.
 3. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15%wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.
 4. Ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z Regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczają we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).
 5. Wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynosi nie mniej niż 100,00 zł dla każdego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. W przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 600,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.
 7. Przy wdrażaniu podwyżki wynagrodzeń kierownik jednostki organizacyjnej powinien:
  • kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach pracy / posterunkach,
  • dokonać oceny pracy pracowników szczególnie zaniżonych, a po pozytywnej ocenie uwzględnić to w proponowanej podwyżce wynagrodzeń.
 8. Z podwyżek wyłącza się pracowników:
  • którzy w okresie od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 lipca 2021 r., pozostają w skutkach kar porządkowych,
  • zatrudnionych po dniu 31 marca 2021 r.,
  • w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy, do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, tj. do dnia 1 lipca 2021 r.,
  • znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, tj. 1 lipca 2021 r.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki, bezwzględnie zawierające jednolite zasady zawarte w niniejszym Porozumieniu, zostaną podpisane na szczeblu jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w uzgodnieniu pomiędzy kierownictwem a działającymi zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie 14 dni od daty przekazania limitów środków na podwyżkę wynagrodzeń, które zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.
 10. Limity środków na podwyżkę wynagrodzeń zostaną przekazane na podstawie wcześniej ustalonej z jednostkami organizacyjnymi prognozy zatrudnienia na dzień 1 lipca 2021 r. Przekazane limity środków na wynagrodzenia zostaną skorygowane na podstawie rzeczywistego rozliczenia stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2021 r.

O realizacji powyższych zasad będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński

 •  

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum