Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego łączonego z ojcowskim


Zaległości urlopowe
Pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego w żądanym przez pracownika terminie i wymiarze. I to nawet wtedy, gdy braki kadrowe znacząco utrudnią funkcjonowanie firmy.

Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie. Może być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień (7 dni kalendarzowych).

Urlop ten przysługuje pracownikom – ojcom wychowującym dziecko nie dłużej niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w par. 21 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wniosek zawiera imię i nazwisko pracownika oraz wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część. Do wniosku dołącza się:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 2. kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 3. oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 4. kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Do urlopu ojcowskiego stosujemy odpowiednio art. 45 par. 3, art. 47, art. 50 par. 5, art. 57 par. 2, art. 163 par. 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 oraz 1831 par. 1 kodeksu pracy.

Tabela. Co mówi kodeks pracy

Przepis

Treść regulacji

art. 45 par. 3 Możliwość żądania przywrócenia do pracy przy zwolnieniu niezgodnie z przepisami. Sąd musi orzec zgodnie z jego żądaniem zwolnionego ojca. Odszkodowanie zamiast żądanego przywrócenia do pracy może być zasądzone jedynie w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy.
art. 47 Ojcu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy, bez ograniczenia czasowego.
art. 50 par. 5 Ojciec, któremu wypowiedziano niezgodnie z przepisami umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, ma prawo żądać przywrócenia do pracy, z wyjątkiem upadłości lub likwidacji pracodawcy.
art. 57 par. 2 Ojcu, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia niezgodnie z prawem, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.
art. 163 par. 3 Na wniosek ojca udziela się mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim. Pracodawca jest związany takim wnioskiem.
art. 165 pkt 4 Jeżeli w związku z urlopem ojcowskim ojciec nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.
art. 166 pkt 4 Części urlopu [wypoczynkowego] niewykorzystanej z powodu urlopu ojcowskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
art. 177 Pracodawcę obowiązuje zakaz wypowiadania i rozwiązania umowy o pracę, z wyjątkiem rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 par. 1 k.p., ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.
art. 183 1 par. 1 Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
art. 1832 Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu ojcowskiego.

Pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego łączonego z ojcowskim

Przykład 1
Zatrudnienie w chwili porodu nieistotne

Zatrudniliśmy pracownika, który ma roczne dziecko. W chwili jego narodzin pracownik nigdzie nie pracował. Złożył wniosek o urlop ojcowski i jednocześnie wniosek o dwa tygodnie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim. Czy w związku z tym, że w chwili urodzenia się dziecka pracownik nie pracował (nie podlegał także ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu), ma prawo do urlopu ojcowskiego? Czy musimy udzielić mu urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu ojcowskiego nie jest oceniane w oparciu o sytuację ubezpieczeniową ojca w chwili porodu dziecka. Istotne są dwie kwestie:

 • spełnienie warunku wieku dziecka lub czasu maksymalnego od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie oraz
 • zatrudnienie (lub w zakresie „pozapracowniczym” podleganie ubezpieczeniu chorobowemu) w czasie wnioskowania o urlop i korzystania z niego.

Kwestia bezrobocia w dniu urodzenia dziecka (niezależnie od tego, czy mówimy o osobie wówczas formalnie zarejestrowanej jako bezrobotna, czy bezrobociu „niesformalizowanym”) nie może mieć jakiegokolwiek znaczenia przy urlopie ojcowskim pracownika obecnie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli pracownik nie wykorzystał wcześniej urlopu ojcowskiego na to dziecko, ma prawo do tego urlopu. Może domagać się również udzielenia bezpośrednio po urlopie ojcowskim urlopu wypoczynkowego w wymiarze wnioskowanym, o ile ma do wykorzystania taką ilość urlopu wypoczynkowego.

Do rozpoczęcia urlopu wystarczy zatem samo złożenie wniosku przez pracownika. Mówimy tutaj o zwykłym wniosku urlopowym stosowanym w zakładzie pracy, w którym jednak powinny zostać wskazane:

 • że wniosek dotyczy wykorzystywania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po korzystaniu z urlopu ojcowskiego,
 • data rozpoczęcia urlopu, która powinna przypadać bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu ojcowskiego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego, z jakiego ma zamiar skorzystać pracownik.

 

Przykład 2
Wolne można wymusić

Pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Odmówiliśmy, ponieważ we wnioskowanym okresie kilkoro innych osób udawało się już na urlop i nie mogliśmy pozwolić sobie na nieobecność kolejnego pracownika. Pracownik złożył jednak jeszcze tego samego dnia wniosek o udzielenie mu tygodniowego urlopu ojcowskiego i bezpośrednio po nim tygodnia urlopu wypoczynkowego. Czy w ten sposób pracownik może wymusić udzielenie wolnego, jeżeli pracodawca wyraźnie wskazał na brak możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego we wnioskowanym terminie?

Tak, jeżeli pracownik jest uprawniony do urlopu ojcowskiego, złoży wniosek o jego udzielenie na minimum siedem dni przed jego rozpoczęciem i jednocześnie wskaże na chęć korzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze, jakie jeszcze posiada, pracodawca jest zobligowany do udzielenia tych urlopów. Obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego jest w tym przypadku bezwzględny. Do rozpoczęcia urlopu na podstawie art. 163 par. 3 k.p. wystarczy złożenie stosownego wniosku, na który pracodawca nie może zareagować inaczej niż udzielając urlopu niezależnie od planu urlopów (wyrok SN z 19 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 18/03).

Artykuł 163 par. 3 k.p. wskazuje, że zobowiązanie pracodawcy dotyczy sytuacji, w której urlop wypoczynkowy ma być wykorzystywany bezpośrednio po macierzyńskim (ojcowskim). Nie oznacza to, że musi się rozpocząć od następnego dnia kalendarzowego, ale od pierwszego dnia pracy danej osoby, ustalonego zgodnie z jej rozkładem czasu pracy. Urlopów wypoczynkowych udzielamy bowiem w dni, które są dla pracownika dniami pracy (art. 1542 par. 1 k.p.).

 

Przykład 3
Nie wszystkie dni wykorzystane

Dziecko pracownika urodziło się 9 kwietnia 2016 r. Mężczyzna 26 marca 2018 r. złożył wniosek o dwa tygodnie urlopu ojcowskiego oraz o udzielenie mu bezpośrednio po tym urlopie 10 dni urlopu wypoczynkowego. Czy może wykorzystać pełne 10 dni?

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia (art. 112 k.c.). Oznacza to, że dziecko pracownika ukończy dwa lata życia 9 kwietnia 2018 r. Pracownik nie może korzystać z urlop ojcowskiego dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia, a dokładniej do ostatniego dnia poprzedzającego dzień urodzin dziecka. W konsekwencji ostatnim dniem wykorzystywania urlopu ojcowskiego może być 8 kwietnia 2018 r. Skoro pracownik złożył wniosek o urlop 26 marca, to urlop jest udzielany od 3 kwietnia. Nie tylko nie ma obowiązku, ale również możliwości wykorzystania dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Pracownik będzie mógł wykorzystać jedynie 6 dni urlopu ojcowskiego.

Prawo do narzucenia pracodawcy urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim nie ogranicza się jedynie do wykorzystania pełnego urlopu. W opisanej sytuacji pracownikowi powinien zostać udzielony wnioskowany urlop wypoczynkowy (przy spełnieniu podstawowego warunku – pracownik ma prawo do urlopu we wnioskowanym wymiarze).

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by pracodawca zgodził się na udzielenie urlopu ojcowskiego nawet od następnego dnia po złożeniu przez pracownika wniosku.

Jeżeli pracownik złoży wniosek o urlop ojcowski z naruszeniem siedmiodniowego terminu, czyli np. tylko z pięciodniowym wyprzedzeniem, pracodawca może tego urlopu nie udzielić. Może jednak, w zależności od swego uznania, uwzględnić wniosek pracownika o urlop ojcowski złożony bez zachowania odpowiedniego terminu (stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 3 grudnia 2009 r., nr DPR I 079–747/09).

Urlop ojcowski wyklucza również jednocześnie możliwość wykorzystywania urlopu wypoczynkowego poprzez:

 • konieczność przesunięcie nierozpoczętego a zaplanowanego lub ustalonego na podstawie wniosku urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy w związku ze złożeniem wniosku o urlop ojcowski, który miałby przypadać na ten sam termin;
 • automatyczne przerwanie wykorzystywanego urlopu wypoczynkowego w związku z rozpoczęciem urlopu ojcowskiego.

 

Przykład 4
Pierwszeństwo ma ojcowski

Pracownik ma zgodnie z planem urlopów rozpocząć wypoczynek 16 kwietnia. Złożył jednak 6 kwietnia wniosek o udzielenie mu od 14 kwietnia dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Urlop wypoczynkowy nie będzie mógł w tej sytuacji się rozpocząć.

Autor: Marek Rotkiewicz – specjalista z zakresu prawa pracy

Źródło Dziennik Gazeta Prawna

Podstawa Prawna

Par. 21 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. poz. 243).

Art. 45 par. 3, art. 47, art. 50 par. 5, art. 57 par. 2, art. 163 par. 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181, 1831 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

Dodaj Komentarz

2 comments on “Pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego łączonego z ojcowskim

Pracownik

To wszystko teoria. Problem zaczyna się w mniejszych firmach u prywaciarzy. Jak takiego szefa-chama-ekonoma zmusić do podpisania wniosku? Kto ma to zrobić? Pracownik używając broni palnej albo noża? On sobie tylko drwi i mówi że żaden ojcowski nie będzie płacił i nic nie podpisze. Jedyne wyjście dzwonić do PIPu a tam kolejka na linii jak za komuny…

Niestety w małych firmach jest to problem gdyż pracownicy rzadko zrzeszają się w związkach zawodowych. Wyegzekwowanie uprawnień pracowniczych to jeden z podstawowych obowiązków związków zawodowych. Również podczas zgłoszeń do PIP związek zawodowy ma większe przebicie niż pracownik indywidualny. Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników z dużych i małych firm do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Comments are closed for this post !!

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy