Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Świadectwo pracy. Co zmieniło się w 2019 roku


Świadectwo pracy

Przepisy dotyczące wydawania takich dokumentów modyfikowano w tym roku dwukrotnie. Najpierw 29 czerwca i ostatnio 7 września. Przypominamy więc, czego po zmianach robić nie wolno, a co jest dopuszczalne.

 

Termin na wydanie …

Świadectwo pracyRegulacje dotyczące terminów wydania świadectwa pracy przeniesiono z przepisów wykonawczych do kodeksu pracy. Ten ostatni przed zmianą mówił jedynie, że świadectwo pracy trzeba wydać niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Bardziej szczegółowe regulacje zawierało natomiast rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289). doprecyzowano także przepis wykroczeniowy – w efekcie karane jest nie tyle samo niewydanie świadectwa pracy, ile jego niewydanie w terminie.

Obecnie świadectwo pracy trzeba wydać:

  • w dniu, w którym następuje zakończenie stosunku pracy, jeżeli w ciągu 7 dni nie zawiera się z pracownikiem kolejnej umowy,
  • w ciągu 7 dni od zakończenia umowy – jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie dokumentu w ww. terminie było niemożliwe, pracodawca ma wówczas obowiązek przesłać je pocztą albo doręczyć je pracownikowi (lub osobie przez niego upoważnionej) w inny sposób;
  • w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika – w przypadku gdy z tym samym pracownikiem nawiązano kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego, a pracownik zawnioskował o wydanie świadectwa pracy w formie papierowej lub elektronicznej (taki wniosek może być złożony w każdym czasie i może dotyczyć wydania świadectwa odnośnie nie tylko do poprzedniego albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano tego dokumentu).

od 1000 zł do 30 000 zł – taką grzywnę może zapłacić pracodawca za niewydanie w terminie świadectwa pracy.

… i na sprostowanie

14 dni ma obecnie pracownik na:

  • wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, licząc od dnia jego otrzymania (przed 7 września termin ten wynosił 7 dni),
  • na wystąpienie, z żądaniem sprostowania świadectwa pracy, do sądu pracy – w razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, licząc od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania (przed 7 września termin ten wynosił 7 dni)

WAŻNE – Termin wniesienia sprawy do sądu nie wiąże pracownika, jeśli pracodawca nie zawiadomi go o odmowie sprostowania świadectwa.

UWAGA NA POUCZENIE!

W związku z wydłużeniem terminów dotyczących sprostowania świadectwa pracy od 7 września zmianie powinny ulec także pouczenia zawarte w tych dokumentach. Mianowicie pracownika należy pouczyć o prawie wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – z żądaniem sprostowania do sądu pracy (w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia o odmowie – bezterminowo).

Z czym do sądu pracy

Od 7 września 2019 r. kodeks pracy przewiduje specjalne uprawnienia pracownika, któremu nie wydano świadectwa pracy. Może on żądać aby sąd pracy:

  • zobowiązał pracodawcę do wydania świadectwa pracy (wcześniej takie uprawnienie nie było wyraźnie wskazane w kodeksie pracy ale było wyinterpretowane z innych przepisów);
  • ustalił uprawnienie pracownika do otrzymania świadectwa pracy, w sytuacji gdy pracodawca nie istnieje albo powództwo przeciwko niemu jest z innych przyczyn niemożliwe.

3 lata – w takim terminie można wnieść pozew do sądu, licząc od dnia gdy dokument powinien być wydany (tj. do upływu terminu przedawnienia) 

Zmiany także w Kodeksie postępowania cywilnego

Odpowiednie zmiany wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nowymi przepisami sąd może wydać m.in.:

  • wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy, albo
  • postępowanie uwzględniające żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Zarówno ww. wyrok, jak i postanowienie zastępują Świadectwo pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pracownik, który domaga się aby sąd ustalił jego uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy, jest zwolniony z kosztów sądowych (w przypadku żądania aby sąd zobowiązał pracodawcę do wydania świadectwa pracy, takie zwolnienie istniało już przed zmianą przepisów).

WAŻNE – zasady dotyczące żądań pracownika w razie niewydania świadectwa pracy stosuje się odpowiednio do sądowego sprostowania tego świadectwa.

Autor Karolina Topolska

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy