Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Urlop ojcowski 2021 – wniosek, ile płatny, dokumenty


urlop-ojcowski

Urlop ojcowski w 2021 r. przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Ile to dni roboczych? Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek i dołączyć odpowiednie dokumenty. Ile płatny jest urlop dla ojca?

 

Przepisy prawne dotyczące urlopu ojcowskiego zawiera Kodeks pracy. Jest to jedno z uprawnień rodzicielskich przysługujące wyłącznie ojcu dziecka. Nie ma przymusu korzystania z urlopu. Jeśli uprawniony nie skorzysta ze swojego prawa w przewidzianym terminie, po prostu urlop mu przepadnie.

W art. 1823 § 1 KP czytamy, że do urlopu uprawniony jest pracownik ojciec wychowujący dziecko (także pracownik, który przysposobił/adoptował dziecko). Może z niego skorzystać tylko w określonym czasie od urodzenia się dziecka:

 • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia bądź,
 • do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Przykład 1

Dziecko urodziło się 4 listopada 2019 r. Ostatnim dniem na wykorzystanie urlopu ojcowskiego będzie więc 3 listopada 2021 r. Najpóźniejszym terminem na skorzystanie z tego uprawnienia będzie 21 października 2021 – 3 listopada 2021 r. (gdy pracownikowi został pełny wymiar urlopu) lub 28 października 2021 r. – 3 listopada 2021 r. (gdy pracownikowi został już tylko tydzień urlopu).

Warto zaznaczyć, że w okresie urlopu ojcowskiego pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Ile dni roboczych urlopu ojcowskiego przysługuje w 2021 r.?

Wymiar urlopu dla ojca wynosi 2 tygodnie. Czy jest to 14 dni roboczych czy kalendarzowych? Otóż do urlopu ojcowskiego stosuje się art. 1831 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Odpowiedź jest więc jasna – 2 tygodnie urlopu ojcowskiego to 14 dni kalendarzowych.

WAŻNE!

Urlop ojcowski zawsze wynosi 2 tygodnie, niezależnie od tego ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie.

Urlop można wykorzystać na dwa sposoby – jednorazowo 14 dni bądź dwukrotnie po 7 dni. Przy 5-dniowym tygodniu pracy, gdy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownik przychodzi do pracy od poniedziałku do piątku, będzie to więc 10 dni roboczych i 4 dni weekendowe.

Ile płatny jest urlop ojcowski?

wózek-dziecko-robotnikPracownicy ojcowie często sprawdzają, ile płatny jest urlop ojcowski. I tu jest dobra informacja – za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100% wynagrodzenia pracownika. Dokładniej, będzie to zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej wysokości wynagrodzenia otrzymanego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika. Należy złożyć go w formie pisemnej w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Ważną informacją jest to, że pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, oczywiście jeśli zostanie on złożony zgodnie z przepisami prawa pracy.

Przykład 2

Pracownik złożył pisemny wniosek o urlop ojcowski na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. Pracodawca może uwzględnić jego wniosek, ale nie musi. Pracownik nie dotrzymał terminu złożenia wniosku.

W świetle § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.
wzór-wniosku
fot. Wzór wniosku o urlop ojcowski

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Przepisy rozporządzenia wymagają dołączenia do wniosku o urlop ojcowski następujących dokumentów:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci albo zagraniczny akt urodzenia dziecka lub dzieci (akceptuje się również kopie tych dokumentów);
 2. kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku przysposobionego/adoptowanego dziecka);
 3. oświadczenie pracownika zawierające informację o tym, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 4. kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (tylko jeśli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję).

Co z urlopem ojcowskim w przypadku zmiany pracy?

Zdarza się, że w okresie przysługiwania prawa do urlopu ojcowskiego, pracownik zmienia pracę. Co wówczas staje się z tym urlopem? Czy „przechodzi” do drugiej pracy? Tak. Zmieniając pracodawcę, nie traci się prawa do urlopu. Można wykorzystać go w różnych firmach – jeden tydzień w dotychczasowej firmie i 1 tydzień w nowej.

Czym urlop ojcowski różni się od urlopu tacierzyńskiego?

Urlop ojcowski i tacierzyński to dwa odmienne uprawnienia. Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Jego wymiar wynosi 2 tygodnie. Tymczasem urlop tacierzyński to po prostu część urlopu macierzyńskiego wykorzystywana przez ojca. Kodeks pracy nie zawiera definicji „urlopu tacierzyńskiego”, jest to potoczne sformułowanie. Dopuszcza się bowiem wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka, jednak co do zasady pierwsze 14 tygodni po porodzie musi wykorzystać matka. Urlop tacierzyński może więc być dużo dłuższy od ojcowskiego. Przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przy wykorzystaniu 14 tygodni urlopu przez matkę, na urlop tacierzyński zostaje 6 tygodni.

Autor: Emilja Panufnik

Źródło: INFOR.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2243).
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870).

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy