Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W POLREGIO uzgodniono zasady wzrostu wynagrodzeń


Polregio-pociąg-zima

14 stycznia br. w Łodzi obyło się spotkanie Dyrektora POLREGIO sp. z o.o. Łódzkiego Zakładu w Łodzi z reprezentującymi pracowników przedstawicielami związków zawodowych. Podczas spotkania strony ustaliły zasady podziału środków na podwyższenie wynagrodzenia.

 

Podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników POLREGIO sp. z o.o. wynika z zapisów porozumienia z dnia 5 kwietnia 2019 r. zawartego pomiędzy zarządem „Przewozy Regionalne sp. z o.o. a Związkami Zawodowymi.

W drodze negocjacji partnerzy społeczni wspólnie uzgodnili zasady podziału środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników POLREGIO sp. z o.o. Łódzkiego Zakładu w Łodzi. Uzgodnienie przewiduje, że:

 1. Fundusz (miesięczny) dla POLREGIO sp. z o.o. Łódzkiego Zakładu w Łodzi, na wdrożenie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego z dniem 01.01.2021 r. stanowi iloczyn kwoty 250,00 zł brutto i liczby pracowników wynagradzanych wg ZUZP, będących w stanie zatrudnienia w dniu 31 sierpnia 2020 roku (w przeliczeniu na etaty) i pozostających w zatrudnieniu na dzień 01 stycznia 2021 r.
 2. Akcją podwyżki wynagrodzenia zasadniczego zostaną objęci również pracownicy przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie wychowawczym i urlopie bezpłatnym w celu odbycia ćwiczeń wojskowych.
 3. Podwyżką nie zostaną objęci pracownicy:
  • zatrudnieni po 31 sierpnia 2020 r.,
  • znajdujący się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z inicjatywy pracownika,
  • z którymi od dnia 01.01.2021 r. zostanie rozwiązana umowa o prace bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy,
  • wynagradzani na podstawie uchwały Zarządu Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.
 4. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w POLREGIO sp. z o.o. Łódzkim Zakładzie w Łodzi, wdrożona od 01.01.2021 r. wyniesie średnio 250,00 zł brutto na jednego pracownika i zostanie podzielona na poszczególne zespoły pracownicze jako iloczyn ww. kwoty i ilości pracowników w danym zespole. Odstępstwo od przyjętej kwoty nie wpłynie na średnią kwotę podwyżki w danym zespole.
 5. Podczas realizacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego należy dążyć do łagodzenia dysproporcji płacowych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach pracy uwzględniając:
  1. dyspozycyjność, zaangażowanie i staranność w wykonywaniu obowiązków pracowniczych z zachowaniem zasady określającej minimum podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nie mniej niż 200,00 zł brutto ale nie więcej niż 300,00 zł brutto;
  2. dotychczasowy przebieg zatrudnienia i ewentualne stosowane wobec pracownika kary porządkowe i / lub kary finansowe.
 6. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla danego pracownika podlega opiniowaniu przez Naczelnika Sekcji / Działu lub kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentował kol. Bogusław Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych.

Opracował: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy