Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


Prezydium RK OZZPT

Rozliczenie finansowe Związku, za rok 2019 oraz epidemia koronowirusa stanowiły główne tematy posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, które obradowało w dniach 11-13 marca 2020 roku.

 

coronawirusNa początku obrad członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZT szczegółowo omówili sytuację związaną z epidemia coronawirusa. Prezydium wypracowało stanowisko Związku w sprawie rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa (COVID-19), 

W swoim stanowisku członkowie Prezydium zwrócili się z apelem do pracodawców o umożliwienie pracownikom pozostania w domach i zdalnego realizowania swoich obowiązków. Osobom, które nie mają takiej możliwości pracodawcy powinni stworzyć warunki do zachowania wszelkich środków ostrożności. Pracodawcy powinni wyposażyć pracowników bez ograniczeń w środki dezynfekujące, maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Pracownicy, którzy wrócili z wyjazdów służbowych, z terenów zagrożonych powinni mieć zapewnione badania kontrolne. Prezydium wnioskowało do pracowników z objawami choroby aby pozostali w domach.

Ponadto Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu podjęło decyzję o zawieszeniu wszelkich imprez organizowanych przez Związek do odwołania. Powyższe dotyczy: Zjazdów, zebrań, posiedzeń, spotkań itp. Prezydium zwróciło się z apelem o podjęcie takich samych działań przez organizacje członkowskie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu – pełną treść stanowiska Prezydium Rady Krajowej OZZPT znajdziesz tutaj.

Sebastian Dworak
fot. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT

W dalszej części posiedzenia zebrani zapoznali się z wynikami kontroli finansów Związku za rok 2019, którą przeprowadziła Krajowa Komisja rewizyjna. Treść sprawozdania finansowego Związku za rok 2019 oraz zeznania podatkowego CIT-8 /O przedstawił zebranym kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT. Zebrani w drodze uchwały zatwierdzili ww. dokumenty potwierdzając to złożeniem pod sprawozdaniem podpisów elektronicznych. Zeznanie podatkowe CIT-8 /O, w wersji elektronicznej zostało złożone do właściwego Urzędu skarbowego. Sprawozdanie finansowe zostało przekazane do Krajowej Administracji Skarbowej w wersji ustrukturyzowanej (KAS).

Prezydium Rady Krajowej OZZPT w drodze uchwały przyjęło rozliczenie preliminarza wydatków Związku za rok 2019 oraz przyjęło preliminarz wydatków Związku na rok 2020. Zebrani podjęli również uchwałę dotyczącą rozliczenia wyniku finansowego Związku za rok 2019.

Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT zapoznał zebranych, ze zmianami w KRS, i statucie Związku zatwierdzonymi przez Sąd. Prezydium Podjęło decyzję o zorganizowaniu w drugiej połowie 2020 roku szkolenia z wprowadzonych zmian oraz z zasad sporządzania sprawozdania finansowego  w wersji elektronicznej.

Okładka poradnika vademecum sekretarzaNastępnie zebrani zostali zapoznani z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Prezydium Rady Krajowej OZZPT w dwóch komórkach organizacyjnych Związku. Prezydium zdecydowało aby przeprowadzić kontrolę w pozostałych komórkach Związku na tych samych zasadach.

Realizując plan posiedzenia Prezydium Rady Krajowej podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania we wszystkich komórkach związku publikacji „Vademecum sekretarza – czyli związkowy poradnik administracyjny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu”. Ww. poradnik został opracowany aby ułatwić pracę sekretarza i innych członków Związku oraz aby ujednolicić dokumentację związaną z bieżącą działalnością związku. Osoby zainteresowane tą publikacją znajdą tu opis dokumentacji oraz jej wzory. Poradnik został zamieszczone w serwisie internetowym związku w części przeznaczonej dla członków OZZPT, w zakładce „Biblioteka Związkowca” – (znajdziesz go tutaj).

W końcowej części posiedzenia zostały omówione problemy występujące w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Przed zakończeniem posiedzenia członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęli niezbędne dla dalszej działalności Związku uchwały i decyzje. Zdecydowano, że ze względu na panującą w Polsce epidemię koronawirusa zostaje powołane centrum zarządzania kryzysowego Związku. W jego skład weszli wszyscy członkowie Prezydium rady Krajowej OZZPT. Podjęto decyzję o kontaktowaniu się i informowaniu za pomocą urządzeń elektronicznych.

Ze względu na wyczerpanie planu posiedzenia zebranie zakończono.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy