Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Zmiany w świadectwie pracy związane z RODO


TSUE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Wzór świadectwa pracy zostanie dostosowany do wymogów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).

 

Projekt przewiduje dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, polegającej na usunięciu punktu dotyczącego imion rodziców pracownika. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 221 § 1 Kodeksu pracy nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Natomiast od pracownika pracodawca dodatkowo żąda podania danych osobowych obejmujących:

  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
  • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zatem od czasu wejścia ustawy w życie pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawcy nie będą mogli również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy.

Proponuje się ponadto zmianę redakcji objaśnienia zawartego w części pomocniczego wzoru świadectwa pracy określonej jako Sposób wypełniania świadectwa pracy – w zakresie ust. 6 pkt 11 tego wzoru. Zmiana ta polega na zastąpieniu sformułowania „na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia” określeniem „oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 – 4 tego rozporządzenia”.

Proponuje się również, aby rozporządzenie to weszło w życie w możliwie najwcześniejszym terminie, tj. w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia.

Ąutor: Alicja Fal

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy