Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Czy pieniądze na zakup kasków mogą pochodzić z ZFŚS?


kask ochronny

Ze względu na problemy finansowe pracodawca zamierza pokryć z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakup środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na wybranych stanowiskach pracy. Czy takie działanie jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach?

 

Pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także informowanie zatrudnionych o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponadto pracodawca ma obowiązek dostarczać im nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania polskich norm:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca powinien też ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach – w myśl art. 2376 par. 1 k.p. i art. 2377 par. 1 k.p. – jest niezbędne. Jego obowiązkiem jest również określenie przewidywanych okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Ponadto na mocy par. 2 art. 2377 k.p. pracodawca może ustalić stanowiska pracy, na których za zgodą pracowników mogą oni stosować własną odzież i obuwie robocze (uwaga – robocze, a nie ochronne!), o ile spełniają one wymagania bhp. Wyjątek stanowią stanowiska, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Z kolei ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej u.z.f.ś.s.) przewiduje, że środki w nim gromadzone mogą być przeznaczane tylko na działalność socjalną. W art. 2 pkt 1 u.z.f.ś.s. pojęcie to zostało zdefiniowane jako „usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową”. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie tego funduszu, skonsultowanym z zakładową organizacją związkową. Natomiast pracodawca, u którego nie działa związek zawodowy, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Należy więc stwierdzić, że zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej nie jest działalnością socjalną w rozumieniu u.z.f.ś.s., gdyż obowiązek ich nieodpłatnego zapewnienia wynika wprost z przepisów bhp i spoczywa na pracodawcy. Ponadto trzeba także zaznaczyć, że zgodnie z art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego. Przyznając więc jakiekolwiek świadczenia finansowane z tego funduszu, pracodawca powinien każdorazowo rozpatrywać sytuację materialną, życiową, rodzinną, zdrowotną itp. osoby uprawnionej do korzystania z przewidzianych w nim świadczeń. Tak więc pracodawca nie powinien finansować zakupu środków ochrony indywidualnej ze środków ZFŚS, bez względu na kondycję finansową zakładu pracy

Podstawa prawna:

  • art. 207 par. 2, art. 2376 par. 1, art. 2377 par. 1–2, art. 2378 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).
  • art. 2 pkt 1, art. 8 ust. 1–2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1907)

Autor: Maciej Ambroziewicz

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy