Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Dofinansowanie do okularów – czy jest uzależnione od stażu pracy?


okulary laptop stolik

Każdy pracownik, który spełnił określone w przepisach warunki do ubiegania się o dofinansowanie, może skutecznie domagać się od pracodawcy jego przyznania i wypłaty. Czy przepisy uzależniają przyznanie dofinansowania od długości okresu przepracowanego w zakładzie?

 

Problem:

Do zarządzenia w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok chcemy wprowadzić zapis, zgodnie z którym refundacja będzie przysługiwać pracownikom, którzy przepracowali w naszej firmie bez przerwy co najmniej 6 miesięcy. Czy taki zapis będzie prawidłowy? – pyta Czytelnik z Warszawy.

Odpowiedź:

kobieta laptop okularyNie mogą Państwo wprowadzić takiego zapisu. Pracownik ma prawo dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok bez względu na długość okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom (należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Dotyczy to sytuacji, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 2 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Przepisy nie regulują kwestii dotyczących sposobu realizacji obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom okularów korygujących. Należy zatem przyjąć, że istnieją 2 rozwiązania:

  • zakup okularów przez pracodawcę lub
  • dofinansowanie do zakupu okularów dokonanego bezpośrednio przez pracownika.

Obie formy zapewnienia pracownikowi okularów są możliwe po przedstawieniu przez zatrudnionego zaświadczenia lekarskiego uzyskanego w wyniku badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych), stwierdzającego potrzebę używania w pracy okularów korygujących wzrok.

Przepisy nie określają, jakie szkła i oprawy należy zapewnić pracownikowi. Zwykle przyjmuje się, że pracodawca zapewnia szkła i oprawy w standardzie podstawowym.

W przypadku samodzielnego zakupu okularów przez pracownika do celów refundacji, oprócz zaświadczenia lekarskiego, pracownik powinien przedstawić dowód poniesienia kosztów (rachunek, faktura wystawione na pracownika lub na pracodawcę). Wniosek o dofinansowanie nie jest konieczny, ponieważ zwrot kosztów jest dla pracodawcy świadczeniem obowiązkowym.

Przepisy nie uzależniają przyznania dofinansowania od przepracowania przez pracownika pewnego okresu ustalonego przez pracodawcę. Takie zapisy, jako niekorzystne dla pracownika, należy uważać za nieważne, zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 18 § 1-2 ustawy – Kodeks pracy).

Każdy pracownik, który spełnił określone w przepisach warunki do ubiegania się o dofinansowanie, może skutecznie domagać się od pracodawcy jego przyznania i wypłaty. Bez znaczenia pozostaje długość okresu przepracowanego w zakładzie. O dofinansowanie mają prawo ubiegać się także pracownicy przyjmowani po raz pierwszy do pracy u danego pracodawcy.

Autor: Bożena Goliszewska-Chojdak

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

 

Podstawa prawna:

  • art. 18 § 1-2, art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
  • § 2 pkt 4, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy