Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Emerytury pomostowe – tryb postępowania


Emerytury pomostowe

Informacja dotycząca trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej

 

Logo OPZZUprzejmie informujemy, że do Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały wysłane wytyczne w sprawie trybu postępowania w sprawach osób ubiegających się o przyznanie emerytury pomostowej. Zgodnie z instrukcjami pracownicy Zakładu po otrzymaniu wniosku o emeryturę pomostową są zobowiązani analizować całość dokumentacji zgromadzonej w aktach rentowych i w razie takiej potrzeby przeprowadzić niezbędne postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia, czy – poza warunkiem rozwiązania stosunku (stosunków) pracy – spełnione zostały pozostałe warunki wymagane do przyznania osobie wnioskującej emerytury pomostowej.

W przypadku zatem, gdy osoba zainteresowana ubiega się o ww. emeryturę, sprawdzeniu powinno podlegać, czy spełniony został również warunek:

  1. Osiągnięcia wieku emerytalnego – co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.
  2. Udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  3. Wykonywania przed 1 stycznia 1999 r. prac w szczególnych warunkach (w szczególnym charakterze), wymienionych w przepisach dotychczasowych lub prac w szczególnych warunkach (o szczególnym charakterze) wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych.
  4. Wykonywania po 31 grudnia 2008 r. prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych w ustawie o emeryturach pomostowych.
  5. Udowodnienia co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych powyżej w podpunktach 3 lub 4.
  6. Urodzenia po dniu 31 grudnia 1948 r.

W sytuacji, gdy jedyną przesłanką odmowy przyznania emerytury pomostowej jest nierozwiązanie stosunku (stosunków) pracy, w decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia organ rentowy wyraźnie stwierdza ten fakt. Analogicznie w przypadku, gdy oprócz warunku nierozwiązania stosunku (stosunków) pracy nie zostały spełnione inne warunki wymagane do przyznania emerytury pomostowej, okoliczność ta wskazywana jest w decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia.

Oznacza to, że osoba, która zamierza ubiegać się o emeryturę pomostową, powinna złożyć wniosek do Zakładu o przyznanie świadczenia przed rezygnacją z zatrudnienia w celu uzyskania rzetelnej, jednoznacznej informacji, czy poza nierozwiązaniem stosunku pracy spełnia wszystkie przesłanki do uzyskania emerytury pomostowej. Następnie, jeśli uzyska pewność co do spełniania pozostałych kryteriów, powinna rozwiązać stosunek pracy.

Takie postępowanie pozwoli uniknąć sytuacji, w których osoby rozwiązują stosunek pracy, a dopiero wówczas ubiegają się o emeryturę pomostową i dowiadują się, że nie spełniają wszystkich kryteriów do uzyskania świadczenia, (gdyż np. nie mieli świadomości co do tego, że do 15-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze brakuje im kilku miesięcy pracy), a więc emerytura pomostowa nie może im zostać przyznana.

Treść wytycznych wysłanych do oddziałów ZUS-u znajdziecie tutaj.

 

Informacja przygotowana przez

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy