Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Spotkanie pracodawcy, ze związkami zawodowymi


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

W dniu 4 grudnia 2018 roku w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się spotkanie Pracodawcy z działającymi w Spółce związkami zawodowymi.

 

Tematem spotkania było rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. oraz w innych regulaminach obowiązujących w Spółce a także podpisanie Aneksu nr 5 do Regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy.

Limit godzin nadliczbowych KMStrony ustaliły, że spotkanie to ma charakter wprowadzający do negocjacji zmian w regulaminach obowiązujących w Spółce Koleje Mazowieckie. Podczas spotkania strona społeczna zgłosiła wniosek aby wszystkie propozycje zmian były rozsyłane do związków zawodowych przed spotkaniem, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ponadto związki zawodowe wnioskowały aby spotkanie dotyczące oceny funkcjonowania oraz zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbyło się jeszcze w tym roku tak aby wprowadzone zmiany obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

Odpowiadając na stanowisko strony społecznej, Pracodawca zwrócił się z prośbą do związków zawodowych, aby do dnia 31 grudnia 2018 r. na piśmie złożyły swoje propozycje zmian do ZUZP, a w w terminie do 14 grudnia br. propozycje zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednocześnie Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia stronie społecznej, w terminie do 7 grudnia br. swoich propozycji zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami z ZFŚS oraz propozycji organizacji związkowych, które posiada.

W dalszej części spotkania związki zawodowe złożyły wniosek o przesłanie wszystkich aktualnych aktów prawnych obowiązujących u pracodawcy. Pracodawca poinformował stronę społeczną, że ww. materiały zostaną wysłane pocztą elektroniczną.

W kolejnym punkcie związki zawodowe, sygnatariusze ZUZP, złożyły wniosek o wykluczenie z udziału w spotkaniu organizacji związkowych, które nie są sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, gdyż nie posiadają deklaracji prawnej do uczestnictwa w tym spotkaniu. Odpowiadając na wniosek strony społecznej Pracodawca uznał, że organizacje związkowe, które nie są sygnatariuszami ZUZP mogą przysłuchiwać się negocjacjom ale nie mogą brać aktywnego udziału we wprowadzaniu zmian (komentarz tej sprawy znajdziesz tutaj). 

Przypomnę, że związkami zawodowymi, które nie są sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy są:

 1. Związek Zawodowy Kontra Małopolska;
 2. Związek Zawodowy Pracowników Kolei Mazowieckich;
 3. Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w Rzeczypospolitej Polskiej Rada Międzyzakładowa przy Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

W kolejnej części spotkania Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Transportu oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładowa Organizacja Związkowa w Warszawie zgłosiły kilka pytań dotyczących:

 • Rozliczenia funduszu wynagrodzeń;
 • Zerwania, przez Pracodawcę rozmów w toczącym się sporze zbiorowym;
 • Rozpoczęcia rozmów nad wzrostem wynagrodzeń w 2019 roku;
 • Kwot zaplanowanych w biznesplanie na wypłatę dodatków, za godziny nadliczbowe oraz zaległy urlop wypoczynkowy;
 • Przerwania, przez Pracodawcę pracy nad chronometrażem przyjęć i zdań dla drużyn trakcyjnych oraz rozpoczęcia prac nad chronometrażem przyjęć i zdań dla innych grup zawodowych;
 • Problemu z wykonywaniem prób uproszczonych hamulca na stacjach zwrotnych, gdzie występują wysokie perony w związku z kontrolą UTK w tym zakresie (pisaliśmy o tym tutaj);
 • Braku udzielania odpowiedzi przez Pracodawcę na pisma składane przez związki zawodowe;
 • Nie wypłacenia prze Pracodawcę, świadczenia z okazji Święta Kolejarza pracownikom będącym w okresie wypowiedzenia.
Bartman Norbert
Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie

Pracodawca zobowiązał się, w terminie do 7 grudnia 2018 r. poinformować MZZPKM oraz OZZPT MOZ w Warszawie, do kiedy udzieli odpowiedzi na postawione pytania.

Następnie Pracodawca przedstawił stronie społecznej projekt Aneksu nr 5  do Regulaminu pracy „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. zawierający rozkład czasu pracy na rok 2019. Po zapoznaniu się z treścią Aneksu, przez związki zawodowe, strony podpisały Aneks w treści zaproponowanej przez pracodawcę.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Na tym spotkanie zakończono.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy