Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

Zmiany w Regulaminie pracy, ZUZP, Regulaminie ruchomego czasu pracy oraz Regulaminie premiowania kierowników pociągów i konduktorów były tematem spotkania Pracodawcy ze związkami zawodowymi, które odbyło się 21 lipca 2020 r.

 

Przesyłając stronie społecznej agendę spotkania Pracodawca zaproponował omówienie spraw związanych ze zmianami w ZUZP, Regulaminie Pracy, Regulaminie ruchomego czasu pracy i Regulaminie premiowania kierowników pociągu i konduktorów.

Zmiany w ZUZP

Przedstawiając proponowane zmiany do ZUZP, polegające na dopisaniu do Załącznika nr 1 – Taryfikator stanowisk pracy, stanowisk:

  1. Starszy specjalista ds. BHP,
  2. Starszy inspektor ds. BHP,
  3. Inspektor ds. BHP,

Pracodawca wskazał na konieczność wprowadzenia ww. zmian wynikające z zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Po przeprowadzeniu dyskusji związki zawodowe wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian do ZUZP.

Regulamin pracy

Wprowadzenie zmian dotyczących przydziału środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego (tzw. Rental) oraz zmian w tabeli norm czasu pracy na przyjęcie / zdanie oraz próby hamulca pociągów przez drużyny trakcyjne znalazły się w propozycji zmian do Regulaminu pracy.

Wobec zdecydowanego sprzeciwu strony społecznej Pracodawca wycofał z agendy spotkania propozycje zmian związanych z przydziałem środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego (tzw. Rental).

Odnosząc się do propozycji zmian w Tabeli norm czasu na przyjecie / zdanie oraz prób hamulca pociągów przez drużyny trakcyjne w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. strona społeczna zwróciła uwagę, iż proponowane zmiany są niezgodne z Instrukcją KMw-56. Aby wyeliminować tą niezgodność strona społeczna zaproponowała aby do czasu wejścia zmian do ww. Instrukcji wprowadzić, w formie polecenia następujące regulacje:

POLECENIE

W związku z koniecznością uszczegółowienia zapisów Instrukcji KMw-56, której konieczność wynikła podczas chronometrażu czasu pracy maszynistów – poleca się:

  1. Próbę hamulca postojowego wykonywać tylko z kabiny prowadzącej.
  2. Działanie hamulca postojowego sprawdzać równolegle podczas sprawdzania zahamowania i odhamowania hamulca zespolonego w trakcie szczegółowej próby hamulca.
  3. Oględziny techniczne i próbę szczelności wykonywać podczas sprawdzania zahamowania i odhamowania hamulca zespolonego w trakcie szczegółowej próby hamulca.
  4. Próbę hamulca ręcznego wykonywać ma osoba wykonująca próbę hamulca i maszynista, gdzie maszynista dokonuje zahamowania i odhamowania, a osoba wykonująca próbę sprawdza działanie hamulca.

Ponadto strona społeczna zwróciła uwagę że w przeprowadzonym chronometrażu nie został uwzględniony nowy tabor. Związki zawodowe wnioskują, aby przed wprowadzeniem zmian wykonać chronometraż na ww. taborze oraz aby w przyszłości każdy nowy tabor w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia do użytkowania w Spółce był poddany takim pomiarom.

W swoim stanowisku strona społeczna po raz kolejny zgłosiła wniosek o uregulowanie zasad stosowania w Spółce monitoringu i dostępu do elektronicznej poczty służbowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Regulamin ruchomego czasu pracy

Zgłaszając uwagi do proponowanych przez Pracodawcę zmian w Regulaminie ruchomego czasu pracy związki zawodowe wskazały, że zapis proponowany prze Pracodawcę, dotyczący zgłaszania swojej nieobecności Wydziałowi Ogólnopracowniczemu jest sprzeczny z zapisem z Regulaminu pracy, który przewiduje zgłaszanie nieobecności bezpośredniemu przełożonemu. 

Ponadto strona społeczna wskazała że niektóre zapisy proponowane przez Pracodawcę są mniej korzystne niż zapisy obecnie obowiązujące wnioskując o pozostawienie ich bez zmian.

Pracodawca przychylił się do uwag związków zawodowych. Strony ustaliły że po uwzględnieniu ww. uwag wprowadzają Aneks nr 1 do Regulaminu ruchomego czasu pracy.

Regulamin premiowania kierowników pociągu i konduktorów.

Wobec braku propozycji zmian do ww. Regulaminu strona społeczna oświadczyła, że przedstawi swoje stanowisko po przedstawieniu przez pracodawcę zmian kwoty bazowej. Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia swojej propozycji w październiku br.

Ustalono, że do 31 lipca 2020 r. związki zawodowe zgłoszą tematy do omówienia na najbliższym spotkaniu. Termin następnego spotkania zostanie ustalony w trybie roboczym.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie oraz kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy