Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Minimalne wynagrodzenie za pracę – zmiana zasad obliczania od 1 stycznia 2020 r.


Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. jednostki muszą zmienić angaże pracowników, których wynagrodzenie po odliczeniu dodatku stażowego będzie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Zakres zmian

Ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r. poz. 1564) został zmieniony sposób obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do składników wynagrodzenia nieuwzględnianych przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika, które nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia, nie będzie zaliczany tzw. dodatek za staż pracy. Zmiana ma zniwelować niesprawiedliwy sposób ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników o różnym stażu pracy.

Co zmiany przepisów oznaczają dla pracodawców?

  1. Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.
  2. Od 1 stycznia 2020 r. jednostki muszą zmienić angaże pracowników, których wynagrodzenie po odliczeniu dodatku stażowego będzie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3. Jeszcze w 2019 r. jednostki muszą przeprowadzić analizę wynagrodzeń pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia i ustalić, w jaki sposób nowe uregulowania wpłyną na ich fundusz płac. Kwoty zwiększeń z tego tytułu trzeba uwzględnić w planach finansowych na 2020 r.
  4. Odpis na zfśsJednostki muszą być przygotowane na ewentualne zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w zamówieniach publicznych. Zmiana wynagrodzeń minimalnych może znacząco wpłynąć na sytuację finansową podmiotów gospodarczych sektora prywatnego, które realizują dostawy i usługi na rzecz sektora publicznego w ramach zamówień publicznych. Aby zapobiec utracie rentowności przez firmy, które zawarły kontrakty przed 1 września 2019 r., z ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym koszty wynagrodzeń pracowniczych ustalone według starych przepisów, przewidziano możliwość ich zmiany. Wykonawcy będą mogli wystąpić do zamawiających z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji do 31 grudnia 2019 r. Wniosek można złożyć, jeśli zmiana przepisów w zakresie wynagrodzeń minimalnych ma wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego wszczętego przed 1 września 2019 r. Wniosek składa się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wykonawca musi w nim przedstawić sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia. Zamawiający może żądać udokumentowania sposobu lub podstawy dokonania tych wyliczeń. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy może obejmować wyłącznie sumę wzrostu kosztów wykonawcy. Wzrost ten musi wynikać z:
    • ustalenia wysokości wynagrodzenia albo
    • podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia – w części pozostałej do wykonania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do końca realizacji zamówienia – o wysokość dodatku za staż pracy, który powinien być wypłacony w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek.

W przypadku inwestycji finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579), odpowiednia zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie może spowodować powiększenia wartości kosztorysowej inwestycji określonej przy rozpoczęciu ich realizacji.

Autor: Izabela Motowilczuk

Źródło: Infor

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy