Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – kolejne spotkanie w ramach dialogu społecznego


lGIC

W dniu 21 maja 2024 r. w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. obyło się kolejne spotkanie w ramach toczącego się dialogu społecznego w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

 

Dialog społeczny został wszczęty w dniu 6 lutego 2024 r. (więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj …)

Rozpoczynając spotkanie Zarząd Spółki podziękował pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie. Wskazał na obecne problemy Spółki, wymagające pilnej poprawy. Pracodawca zobowiązał się do starań na rzecz przyszłego intensywnego rozwoju Spółki. Pracodawca zaproponował aby kontynuować zawieszenie dialogu społecznego do września br. i kontynuować w tym okresie wypłatę gratyfikacji w kwocie 500 zł. Pracodawca wyraził też nadzieję na porozumienie partnerów społecznych w kwestii uproszczenia obecnego systemu wynagradzania, dzięki czemu możliwe byłoby ustalenie jasnych reguł przyszłych systemowych podwyżek wynagrodzeń.

Reprezentujące pracowników związki zawodowe uznały zaproponowana przez Pracodawcę kwotę 500 zł za zbyt niską i zaproponowały kwotę 700 zł.

Po przeprowadzonej dyskusji strony ustaliły, że:

  1. Spółka wypłaci wszystkim pracownikom Zakładów i Centrali Spółki cztery gratyfikacje: w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu (do 10 dnia każdego z tych miesięcy) 2024 r., w kwotach po 650 zł brutto proporcjonalnie do indywidualnego wymiaru etatu na pierwszy dzień każdego z miesięcy, w którym następuje wypłata.
  2. Gratyfikacji, o których mowa powyżej, nie otrzymają pracownicy:
    • będący na pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje wypłata, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych;
    • którym pracodawca do dnia wypłaty złożył albo wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub którzy przed tym terminem złożyli pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę albo zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, chyba że przyczyną wypowiedzenia albo zawarcia porozumienia jest odejście pracownika na emeryturę lub rentę.
  3. Łączna wypłata gratyfikacji dla pracownika ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełny etat.
  4. Strony ustalają, że prowadzony dialog społeczny pozostaje zawieszony do końca września 2024 r.
  5. Strony zobowiązują się do uzgodnienia założeń do zmian systemu wynagradzania do końca września 2024 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Rafał Nowak i kol. Norbert Bartman, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy