Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – Dialog społeczny zawieszony


poc IC

Podczas spotkania w ramach toczącego się dialogu społecznego, które odbyło się w dniu 05.03.2024 r. w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. związki zawodowe wyraziły zgodę na zawieszenie dialogu społecznego.

 

Dialog społeczny dotyczący wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity S.A. został wszczęty w dniu 6 lutego 2024 r. przez reprezentujące pracowników związki zawodowe. 

Pisaliśmy o tym tutaj …

W dniu 5 marca br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach toczącego się dialogu społecznego. Podczas spotkania przedstawiciele Pracodawcy zaprezentowali sytuację kadrowo- płacowo „PKP Intercity S.A.” na tle krajowego rynku pracy. Wskazali, że przeciętne całkowite wynagrodzenie w Spółce nieprzerwanie od 2016 roku kształtuje się powyżej średniej dla sektora przedsiębiorstw, a wzrost wynagrodzeń w 2023 roku stanowił równowartość sumy rynkowych podwyżek przyznanych w 2023 roku i planowanych na 2024 rok. Przedstawiciele Spółki podkreślili liczne aspekty pozapłacowe, podnoszące atrakcyjność pracy w Spółce i zaprezentowali statystyki wskazujące na silna pozycję Spółki na rynku pracy. Oświadczyli, że w obecnej sytuacji podwyższenie wynagrodzeń powinno być połączone ze zmianą systemu wynagradzania lub ewentualnie podniesieniem współczynnika premii motywacyjnej.

Odnosząc się do stanowiska Pracodawcy przedstawiciele Strony Społecznej wskazali, że co do zasady opowiadają się za kontynuacją prac nad zmianą systemu wynagradzania, ale wypracowany projekt wymaga pewnych korekt.

Po przeprowadzonej dyskusji strony ustaliły, że:

  1. Spółka wypłaci wszystkim pracownikom Zakładów i Centrali PKP Intercity S.A. trzy gratyfikacje: w marcu (do końca miesiąca), kwietniu i maju (do 10 dnia każdego z tych miesięcy) 2024 r., w kwotach po 500,00 zł brutto proporcjonalnie do indywidualnego wymiaru etatu na pierwszy dzień każdego z tych miesięcy, w którym następuje wypłata.
  2. Gratyfikacji, o której mowa powyżej, nie otrzymają pracownicy:
    • będący na pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje wypłata, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych;
    • którym pracodawca do dnia wypłaty złożył albo wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub którzy przed tym terminem złożyli pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę albo zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, chyba że przyczyną wypowiedzenie albo zawarcia porozumienia jest odejście pracownika na emeryturę lub rentę.
  3. Łączna wypłata gratyfikacji dla pracownika ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełen etat.
  4. Strony zobowiązują się do uzgodnienia założeń do zmian systemu wynagradzania do końca maja 2024 r.
  5. Strony ustalają, że prowadzony dialog społeczny z dniem dzisiejszym zostaje zawieszony do końca maja 2024 r.
  6. Spółka udostępni wszystkim pracownikom kalkulator umożliwiający wyliczenie indywidualnej zmiany wynagrodzenia wg wypracowanego projektu zmiany systemu wynagradzania.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy