Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Rośnie Kwota odpisów na ZFŚS w 2020 roku. Ustawa podpisana przez Prezydenta


Przedsiębiorcy prowadzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w maju muszą się przygotować na większe wydatki. Wszystko za sprawą innej kwoty bazowej

 

korekta zfśsNowa wysokość podstawy służącej do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r., która została opublikowana 20 lutego (Dz.U. poz. 278). Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4134,02 zł. Jest to więc kwota wyższa niż dwie kwoty bazowe stosowane w 2019 r. Odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi zatem 1550,26 zł. (pisaliśmy o tym tutaj)

Tabela. Szczegółowa wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 r.

Odpis podstawowy na jednego pracownika1 550,26 zł
Odpis na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych2 067,01 zł
Na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki206,70 zł
Na jednego młodocianego w drugim roku nauki248,04 zł
Na jednego młodocianego w trzecim roku nauki289,38 zł
Odpis na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy258,38 zł
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności258,38 zł
Można zwiększyć fundusz o 7,5 proc. na każdą osobę pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę310,05 zł

Sposób ustalenia odpisu na fundusz socjalny określa art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 278). Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Sposób obliczania tej ostatniej określa zaś par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349). Określono w nim, że podstawę naliczania odpisu na fundusz stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny etat). W związku z tym na początku każdego roku ustala się planowaną na dany rok przeciętną liczbę zatrudnionych, którą w końcu roku koryguje do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie w danym roku.

Z kolei w art. 4 ustawy z 13 lutego 2020 r. podano, że przy liczeniu odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową z 1 stycznia 2018 r. – 2752,92 zł. W związku z tym odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 2020 r. wynosi 3028,21 zł (110 proc. kwoty bazowej). Przypomnijmy, że dla nauczycieli odpisu na ZFŚS dokonuje się corocznie w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej od 1 stycznia danego roku. Warto wskazać, że świadczenie urlopowe na takiego nauczyciela, wyniesie 1550,26 zł. Jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wypłaca się je do końca sierpnia br.

Autor: Magdalena Sobczak

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy