Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Rząd planuje odebrać związkom zawodowym nadzór nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi


zfśs świnka skarbonka i monety

Kasa zapomogowo-pożyczkowa u pracodawcy – będą nowe przepisy. Powstał projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

 

Rząd przygotował projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, który m.in. wprowadza definicję pracodawcy, określa zasady tworzenia i działania takich kas u pracodawców. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale br.

Jak wskazali autorzy projektowanych przepisów, mimo że funkcjonowanie kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) oparto na przepisach ustawy o związkach zawodowych (u.z.z.) to obecnie są one samodzielnymi i niezależnymi od związków zawodowych jednostkami, a przynależność związkowa nie ma znaczenia dla uzyskania statusu członka kasy.

KZP a związek zawodowy – nowa ustawa

„Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa może powstać nawet jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy” – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wyjaśniono, że brak jest w związku z tym podstaw, aby kwestie dotyczące funkcjonowania KZP były obecnie regulowane w ustawie o związkach zawodowych oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej przepisów.

W związku z tym zdecydowano o przygotowaniu odrębnej ustawy regulującej podstawy działania KZP.

„Rezygnując jednocześnie z przepisów przewidujących nadzór społeczny związków zawodowych nad kasami”.

Projekt określa m.in. zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ich likwidacji i w znacznej mierze powtarza przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z 1992 r.

W związku z tym, że regulacje dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych zostaną ujęte w odrębnej ustawie, zbędny okazał się przepis art. 39 u.z.z. zawierający między innymi upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, na którego podstawie wydane zostało rozporządzenie z 1992 r.

„KZP działające na podstawie obecnie obowiązującej u.z.z. staną się KZP w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy” – zaznaczono.

Definicja pracodawcy w ustawie o KZP

Jak wskazano, projektowana ustawa wymaga wprowadzenia definicji pracodawcy.

„W celu zachowania spójności systemu zbiorowego prawa pracy, zasadne jest odwołanie się do definicji pojęcia pracodawca obowiązującej w u.z.z.” – zaznaczono.

Przypomniano, że ostatniej zmiany legalnej definicji tego pojęcia w u.z.z. dokonano na mocy nowelizacji z 2018 r.

„Do zakresu pojęciowego tej definicji w odniesieniu do zawierania umów cywilnoprawnych nieprawidłowo dodano kategorię tzw. wewnętrznego pracodawcy. Ta kategoria pracodawcy jest ściśle związana z prawem pracy i przepisami Kodeksu pracy przypisanym pracownikom, nie jest natomiast znana przepisom Kodeksu cywilnego, właściwym do zawierania umów niepracowniczych” – podkreślono.

W związku z korzystaniem w projekcie z definicji pracodawcy opisanej w u.z.z., zaproponowano jej zmianę „w celu uporządkowania jej zakresu pojęciowego”.

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Autor: Magdalena Jarco

Artykuł pochodzi z: portalu INFOR.pl

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum