Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Rząd planuje odebrać związkom zawodowym nadzór nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi


zfśs świnka skarbonka i monety

Kasa zapomogowo-pożyczkowa u pracodawcy – będą nowe przepisy. Powstał projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

 

Rząd przygotował projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, który m.in. wprowadza definicję pracodawcy, określa zasady tworzenia i działania takich kas u pracodawców. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale br.

Jak wskazali autorzy projektowanych przepisów, mimo że funkcjonowanie kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) oparto na przepisach ustawy o związkach zawodowych (u.z.z.) to obecnie są one samodzielnymi i niezależnymi od związków zawodowych jednostkami, a przynależność związkowa nie ma znaczenia dla uzyskania statusu członka kasy.

KZP a związek zawodowy – nowa ustawa

„Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa może powstać nawet jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy” – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wyjaśniono, że brak jest w związku z tym podstaw, aby kwestie dotyczące funkcjonowania KZP były obecnie regulowane w ustawie o związkach zawodowych oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej przepisów.

W związku z tym zdecydowano o przygotowaniu odrębnej ustawy regulującej podstawy działania KZP.

„Rezygnując jednocześnie z przepisów przewidujących nadzór społeczny związków zawodowych nad kasami”.

Projekt określa m.in. zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ich likwidacji i w znacznej mierze powtarza przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z 1992 r.

W związku z tym, że regulacje dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych zostaną ujęte w odrębnej ustawie, zbędny okazał się przepis art. 39 u.z.z. zawierający między innymi upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, na którego podstawie wydane zostało rozporządzenie z 1992 r.

„KZP działające na podstawie obecnie obowiązującej u.z.z. staną się KZP w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy” – zaznaczono.

Definicja pracodawcy w ustawie o KZP

Jak wskazano, projektowana ustawa wymaga wprowadzenia definicji pracodawcy.

„W celu zachowania spójności systemu zbiorowego prawa pracy, zasadne jest odwołanie się do definicji pojęcia pracodawca obowiązującej w u.z.z.” – zaznaczono.

Przypomniano, że ostatniej zmiany legalnej definicji tego pojęcia w u.z.z. dokonano na mocy nowelizacji z 2018 r.

„Do zakresu pojęciowego tej definicji w odniesieniu do zawierania umów cywilnoprawnych nieprawidłowo dodano kategorię tzw. wewnętrznego pracodawcy. Ta kategoria pracodawcy jest ściśle związana z prawem pracy i przepisami Kodeksu pracy przypisanym pracownikom, nie jest natomiast znana przepisom Kodeksu cywilnego, właściwym do zawierania umów niepracowniczych” – podkreślono.

W związku z korzystaniem w projekcie z definicji pracodawcy opisanej w u.z.z., zaproponowano jej zmianę „w celu uporządkowania jej zakresu pojęciowego”.

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Autor: Magdalena Jarco

Artykuł pochodzi z: portalu INFOR.pl

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy