Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Sejm uchwalił wyższy odpis na ZFŚS i inne przepisy ważne dla pracowników


zfśs świnka skarbonka i monety

W dniu wczorajszym (07.07.2023 r.) Sejm RP przyjął ustawy ważne dla milionów Polaków, m.in. dla emerytów i osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sprawdź, czy Ciebie dotyczą.

 

Europejska emerytura, czyli dodatkowe oszczędzanie

Sejm przyjął ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), która stwarza nowe możliwości odkładania na emeryturę. To nowe rozwiązania w Polsce jest najbardziej zbieżne z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE).

Najważniejszą zachętą do dobrowolnego odkładania na subkoncie w OIPE będzie zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, w tym także w momencie wypłaty zebranych środków. Ulga nie będzie mieć jednak zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający jednocześnie gromadził oszczędności na więcej niż jednym subkoncie. Z chwilą założenia OIPE będzie musiał składać oświadczenie, że nie gromadzi środków na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę.

Zgodnie z nowymi przepisami roczny limit wpłat na OIPE będzie równy trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (czyli w 2023 r. wynosiłaby maksymalnie 20 tys. 805 zł). Odkładać będzie mogła osoba, która skończyła 15 lat. Oszczędzający, którzy zmienią miejsce zamieszkania w UE, będą mogli dalej dokonywać wpłat na subkonto, które wykupili w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania. Zachowają przy tym prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nastąpi na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu wieku 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych (po spełnieniu dodatkowych warunków). W umowie o prowadzenie OIPE będzie można wskazać jedną lub więcej osób, które otrzymają środki zgromadzone na subkoncie w razie śmierci oszczędzającego.

Ustawa trafi do dalszych prac w Senacie RP.

 

Zwiększony odpis na ZFŚS

Sejm przyjął też nowelizację tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. Zakłada ona m.in. odmrożenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Muszą go tworzyć jednostki budżetowe i samorządowe i pozostali pracodawcy jeśli zatrudniają co najmniej 50 pracowników (lub co najmniej 20 pracowników a o utworzenie funduszu zawnioskuje związek zawodowy). Ze środków ZFŚS finansuje się zatrudnionym m.in. wczasy, kolonie, wycieczki, bilety na imprezy kulturalne lub sportowe oraz ewentualne zapomogi dla zatrudnionych potrzebujących wsparcia. Z pieniędzy tych tworzone są też zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu. Obecnie jego podstawą jest przeciętne wynagrodzenie z 2019 r., co oznacza, że na jednego pracownika wynosi on 1662,97 zł. Dzięki zmianom od lipca 2023 r. podstawą ma być przeciętne wynagrodzenie z 2021 r., więc odpis wzrośnie do 1914,34 zł (zgodnie z ustawowym mechanizmem bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza danego roku, jeśli jest wyższe niż to liczone dla całego roku). Tym samym na rachunek ZFŚS wpłynie więcej pieniędzy, które będzie można wykorzystać na świadczenia socjalne dla zatrudnionych.

Obowiązkiem związków zawodowych jest dopilnowanie aby Pracodawcy dokonali odpowiedniej korekty odpisu na ZFŚS.

O wszystkich zmianach wprowadzonych przez Sejm możesz przeczytać tutaj …

Opracowanie Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy