Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W PKP PLK S.A. podpisano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 r.


PKP PLK S.A.
W dniu 16 maja 2019 roku w Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano porozumienie o wdrożeniu w 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.
 

Podpisaniem porozumienia zakończyło się spotkanie Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przedstawicielami Organizacji Związkowych, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” i Pozazakładowymi Organizacjami Związkowymi niebędącymi sygnatariuszami ZUZP.

W wyniku porozumienia strony ustaliły, że:

 1. Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń nastąpi od 1 lipca 2019 roku, dla pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP, w kwocie średnio 380,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statystycznie średnio na jednego pracownika w Spółce wraz z pochodnymi wynosi 600,00 zł.
 2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 380,00 zł na każdego pracownika wynagradzanego na podstawie ZUZP wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, według stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) od 1 lipca 2019 r.
 3. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.
 4. Wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z Regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczają we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).
 5. Wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynosi nie mniej niż 150,00 zł dla każdego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. W przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 600,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.
 7. Przy wdrożeniu podwyżki wynagrodzeń kierownik jednostki organizacyjnej powinien kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach pracy a także dokonać oceny pracy pracowników szczególnie zaniżonych, a po pozytywnej ocenie uwzględnić to w proponowanej podwyżce wynagrodzeń.
 8. Z podwyżki wynagrodzenia wyłącza się pracowników:
  1. którzy w okresie od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 lipca 2019 r. pozostają w skutkach kar porządkowych;
  2. zatrudnionych po dniu 31 marca 2019 roku, z wyjątkiem pracowników PKP Telkol Sp. z o.o. zatrudnionych w PKP PLK S.A. w dniu 1 kwietnia 2019 r.;
  3. w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art 52 K.p., do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń tj. do dnia 1 lipca 2019 r.;
  4. znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, tj. do dnia 1 lipca 2019 r.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki zostaną uzgodnione przez kierowników jednostek organizacyjnych z zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie do 7 dni od daty przekazania limitów środków na podwyżkę wynagrodzeń, które zostaną przekazane w ciągu 2 tygodni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.
 10. Limity środków na podwyżkę wynagrodzeń zostaną przekazane na podstawie wcześniej ustalonej z jednostkami organizacyjnymi prognozy zatrudnienia na dzień 1 lipca 2019 r. Przekazane limity środków na wynagrodzenia zostaną skorygowane na podstawie rzeczywistego rozliczenia stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2019 r.

Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń będziemy monitorować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy