Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Więcej czasu na sporządzenie CIT-8 i zeznania PIT a co ze sprawozdaniami finansowymi?


Sprawozdanie finansowe

Minister finansów wydłużył termin złożenia deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych i wpłaty tej daniny. Natomiast za przesłanie PIT po 30 kwietnia nie będzie kar, o ile podatnik rozliczy się z fiskusem do końca maja br.

 

Więcej czasu ma być też na sporządzenie, zatwierdzanie i publikację sprawozdań finansowych, ale tu na razie wciąż brak rozporządzenia.

CIT-8

Podpisane 27 marca br. rozporządzenie o przedłużeniu terminu na złożenie CIT-8 i wpłatę należnego podatku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 542.

Do 31 maja 2020 r. przedłużony został termin:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • dopłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu (jeżeli z CIT-8 wynika niedopłata).

Jeszcze więcej czasu, bo do 31 lipca br. dostaną:

  • podatnicy osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, czyli np. szpitale, jednostki naukowe (dotyczy to również związków zawodowych) oraz
  • organizacje pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

W tym przypadku chodzi o rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (a nie do 31 stycznia br., jak u pozostałych podatników).

Zeznania PIT

Inaczej będzie u podatników PIT. Tu minister nie przesuwa terminu na złożenie zeznania (30 kwietnia 2020 r.), tylko nie będzie kar za spóźnienie. Wynika to z uchwalonej w piątek przez Sejm specustawy. Artykuł 15zzj brzmi:

„Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza”.

Artykuł 16 par. 4 kodeksu mówi o złożeniu tzw. czynnego żalu. Słowem, kto złoży zeznanie PIT do 31 maja 2020 r., nie ryzykuje karą za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Natomiast zeznania PIT-37 i PIT-38 wypełnione przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT zostaną automatycznie uznane za wysłane 30 kwietnia. Oczywiście podatnik może je później skorygować.

Co z odsetkami za zwłokę biegnącymi od 1 maja do 31 maja 2020 r.? Ministerstwo zapowiada zaniechanie poboru odsetek za zwłokę, ale na razie takiego rozporządzenia nie ma.

Sprawozdania finansowe

Natomiast wciąż brak zapowiadanego rozporządzenia o wydłużeniu terminów w zakresie sprawozdań finansowych. Ma ono dotyczyć nie tylko szpitali, jednostek naukowych, organizacji pożytku publicznego, lecz także przedsiębiorców.

Będzie dotyczyło zarówno sporządzenia sprawozdań, ich badania przez firmy audytorskie, zatwierdzenia, jak i udostępnienia do wiadomości publicznej. Minister finansów przesunie te terminy również rozporządzeniem. Taką możliwość da mu specustawa przyjęta w piątek przez Sejm.

Na razie nie wiadomo, do kiedy terminy te zostałyby wydłużone. W czwartek (26 marca) podczas wideokonferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła o przesunięciu terminu na sporządzenie rocznych sprawozdań do początku lipca. Ministerstwo Finansów nie podjęło jednak jeszcze decyzji w tej sprawie.

Do specustawy została natomiast wprost wpisana zmiana w zakresie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki finansów publicznych (np. samorządowe, budżetowe, fundusze celowe), prokuratury i sądy. Dla tych podmiotów terminy na sporządzenie i przekazanie sprawozdań mają być wydłużone do upływu 30 dni, licząc od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Niezależnie od tego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaproponował, we współpracy z Ministerstwem Finansów w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego, by spółki publiczne, TFI i firmy inwestycyjne mogły opóźnić o dwa miesiące sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych za 2019.

Autor: Agnieszka Pokojska

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Etap legislacyjny:

  1. Rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT – opublikowane w Dz.U. poz. 542.
  2. Nowelizacja specustawy dotyczącej przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – w poniedziałek rozparzy ją Senat.
  3. Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych – w konsultacjach.

 

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy