Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. – na co wpływa?


Pracownicze Plany Kapitałowe

Co roku trwa dyskusja, jaka będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlaczego kwota ta jest tak ważna? Na co wpłynie minimalna płaca w 2020 r.?

 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Minimalna płaca w 2020 r. wyniesie 2600 zł brutto (w 2019 r. jest to 2250 zł) dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. To podwyżka o 350 zł. Dla porównania wzrost od 2018 r. do 2019 r. wyniósł 150 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług podniesie się z 14,70 zł w 2019 r. do 17 zł w 2020 r. Kwota 2600 zł brutto przysługiwać będzie osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Podniesie się także zarobek niepełnoetatowca, który otrzymuje obniżoną proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy kwotę minimalnej płacy.

Na co wpływa minimalna płaca

Kwota minimalnej płacy stanowi kwotę bazową do obliczenia innych świadczeń. Wyższe minimalne wynagrodzenie oznacza więc jednocześnie wzrost także tych świadczeń. Na co więc wpływa wysokość minimalnej płacy?

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem zmienia się kwota:

 • dodatku za pracę w porze nocnej;
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój;
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych;
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację;
 • wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy;
 • kwoty wolnej od potrąceń;
 • świadczenia pieniężnego dla praktykanta;
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
 • kosztu zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Liczy się go za każdą godzinę pracy w nocy. Jego wysokość to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. będzie to 20% z 17 zł czyli 3,40 zł.

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

Jeśli pracownik nie wykonuje swojej pracy, ale jest do niej gotów, lecz wystąpiły przeszkody z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Określa się je stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli strony nie uzgodniły wcześniej takiego składnika wynagrodzenia, będzie to 60% wynagrodzenia. Ważne, aby wynagrodzenie to nie było niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przyznaje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy zwolnienia grupowego odprawę pieniężną. Przewidziano trzy wysokości odprawy:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy ponad 8 lat).

   

Do obliczenia wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Co istotne z punktu widzenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość odprawy nie może przekroczyć kwoty 15-krotnej płacy minimalnej. Mowa tu o wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia to 39 000 zł.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

Gdy pracodawca naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu lub niedyskryminacji, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę czyli 2600 zł. Ta sama wysokość odszkodowania przysługuje osobie zatrudnionej, która stała się ofiarą mobbingu lub rozwiązała umowę o pracę własnie z powodu mobbingu.

Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

Kodeks pracy przewiduje także wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy. Jeżeli w konkretnym miesiącu z powodu rozkładu czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone w stosunku do jego wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna od potrąceń
Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń to:

 1. 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2600 zł (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do PPK, – potrącenia niealimentacyjne;
 2. 75% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia kar pieniężnych.

Do osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się kwoty zmniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Świadczenie pieniężne dla praktykanta

Praktyka absolwencka może odbywać się płatnie bądź nieodpłatnie. W pierwszym przypadku miesięczne świadczenie pieniężne dla praktykanta nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 5200 zł brutto.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (13,71% odpowiada kwocie składek ubezpieczeniowych finansowanych przez pracownika). Po zastosowaniu obliczenia otrzymujemy wynik 2243,54 zł.

Koszt zatrudnienie pracownika z minimalnym wynagrodzeniem

Pracodawca zatrudniający pracowników na pełny etat będzie musiał podnieść ich wynagrodzenia brutto z 2250 zł do 2600 zł. Wzrośnie także wysokość składek emerytalnych – 253,76 zł, rentowych – 169,00 zł, wypadkowych – 43,42 zł, na Fundusz Pracy – 63,70 zł oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2,60 zł. W sumie wysokość składek leżących po stronie pracodawcy wyniesie 532,48 zł. Dodając do wynagrodzenia pracownika czyli 2600 zł kwotę składek 532,48 zł, otrzymujemy wynik 3132,48 zł. Jest to więc całkowity koszty zatrudnienia pracownika wykonującego swoją pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177);
 2. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1969).

Autor: Emilia Panufnik

Źródło: Infor

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy