Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Wzrost wynagrodzeń w Spółce POLREGIO S.A.


pocpol

11 marca 2024 r. w Warszawie reprezentujące pracowników Związki Zawodowe podpisały z Pracodawcą – Spółką POLREGIO S.A. – Porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego trwającego od 2003 r.

 

Zgodnie z treścią ww. Porozumienia:

  1. Pracownikom zatrudnionym w Spółce na podstawie umowy o pracę i pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 sierpnia 2024 r.  i w dacie realizacji świadczenia, przysługuje dodatkowa jednorazowa gratyfikacja w wysokości 4 000,00 zł brutto na jednego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Gratyfikacja nie przysługuje pracownikom wynagradzanym na podstawie Uchwały nr 162/2011 Zarządu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników komórek organizacyjnych i jednostek wykonawczych w „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w brzmieniu obowiązującym.
  3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje gratyfikacja w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
  4. Wypłata gratyfikacji nastąpi wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2024 r., tj. do 10 września 2024 r.

Ponadto strony uzgodniły treść Protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP, który wprowadza od 1 kwietnia 2025 r. coroczną waloryzację wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki wynagradzanych na podstawie ZUZP o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego, ustalonego na podstawie komunikatu GUS, powiększonego o 5%,

Podpisanie niniejszego Porozumienia kończy spór zbiorowy wszczęty przez związki zawodowe w czerwcu 2003 r.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy