Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Obradowało Prezydium Rady Krajowej OZZPT


prkozzpt

W dniach 11, 12 i 13 marca 2024 r. w Warszawie obyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

 

W pierwszej części posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna OZZPT dokonała kontroli działalności Związku i działalności finansowej Związku za rok obrotowy 2023.

Mając na uwadze wyniki z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT i jej rekomendacje Prezydium Rady Krajowej dokonało rozliczenia preliminarza wydatków Związku za rok 2023 oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2023.

Prezydium Rady Krajowej upełnomocniło przewodniczącego Rady Krajowej do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowej CIT-8 oraz do wysłania do szefa KAS podpisanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

W dalszej części posiedzenia Prezydium Rady Krajowej OZZPT zatwierdziło Preliminarz wydatków oraz plan działania Związku na rok 2024.

Podsumowując bieżącą działalność omówiono:

 1. Współpracę Związku z OPZZ;
 2. Toczące się rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Spółkach:
  • PKP Intercity S.A.,
  • POLREGIO S.A.,
  • PKP PLK S.A.
  • Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o.,
  • Koleje Dolnośląskie S.A.
 3. Sprawy związane ze współpracą Z PIP w tym w szczególności sprawy dotyczące nieprawidłowości występujących w Spółkach AVILOG POLSKA Sp. z o.o. i Europe Group Sp. z o.o.
 4. Sprawy związane z wakatami w składzie Rady Krajowej OZZPT i konieczności ich uzupełnienia.
 5. Sprawy związane z funkcjonowaniem programów: Ochrony prawnej CDO 24 i Rabatowych kart paliwowych PKN ORLEN.

W dalszej części posiedzenia zebrani zostali zapoznani i raportem prac Zespołu zadaniowego ds. audytu treści Statutu OZZPT i proponowanymi zmianami w treści Statutu. Prezydium Rady Krajowej pozytywnie oceniło wyniki pracy ww. Zespołu i podjęło uchwałę o skierowaniu proponowanych zmian na obrady Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPT.

Realizując Program posiedzenia Prezydium Rady Krajowej ustaliło, że Krajowy Zjazd Delegatów OZZPT odbędzie się w połowie maja 2024 r. w Białym Dunajcu. Omówiono sprawy związane z organizacją KZD. Sekretarz Rady Krajowej OZZPT przypomniał zasady wyłaniania delegatów, którzy wezmą udział w obradach KZD OZZPT.

Jubileusz 20-lecia OZZPT, wzór sztandaru, oraz wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla OZZPT” zostały omówione w kolejnej części posiedzenia.

Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT przedstawił zebranym problemy związane z funkcjonowaniem Sądu Koleżeńskiego w swojej analizie wskazał na konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie sądu koleżeńskiego oraz zaproponował tryb wprowadzenia tych zmian.

Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT wskazał na konieczność wprowadzenia we wszystkich strukturach Związku Funduszy strajkowego przybliżył zebranym zasady funkcjonowania takiego funduszu oraz jego przeznaczenie.

Zgodnie z programem posiedzenia zebrani podjęli niezbędne uchwały i decyzje. Prezydium Rady Krajowej OZZPT rozpatrzyło wnioski członków OZZPT przesłane do Rady Krajowej OZZPT oraz omówiło i przyjęło do realizacji wnioski Krajowej Komisji Rewizyjnej zgłoszone podczas kontroli.

Po wyczerpaniu programu posiedzenie Prezydium Rady Krajowej OZZPT zostało zakończone.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy