Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

OPZZ – Posiedzenie Zespołu ds. równości


zdsr

W dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu ds. równości. Przedmiotem posiedzenia były zagadnienia dotyczące równego traktowania osób w sferze gospodarczej i społecznej. Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca Zespołu, Barbara Kutrowska.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyła pani Weronika Marczuk, działaczka społeczna, która przedstawiła informacje na temat sytuacji kobiet w Ukrainie oraz działania na rzecz obywateli Ukrainy prowadzonych w Polsce. Ze względu na cele statutowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz jego aktywność wymieniono informacje na temat możliwej przestrzeni do wspólnych inicjatyw społecznych. Organizacje, których liderką jest pani Weronika Marczuk, są organizacjami pożytku publicznego , zatem możliwe jest odprowadzenie na ich rzecz 1,5% podatku PIT. Oznaczenie w rozliczeniu PIT, że podatek jest z OPZZ spowoduje, że środki z podatku będą kierowane na inicjatywy organizowane wspólnie z OPZZ.

Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, przedstawiła informację na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, w tym w obszarze wynagrodzeń. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność dalszego inicjowania przez związki zawodowe zrzeszone w OPZZ weryfikacji w zakładach pracy przestrzegania zasady równa płaca na tą samą pracę oraz działań na rzecz likwidacji luki płacowej. Na poziomie unijnym przyjęto dyrektywę, która ma wzmocnić transparentność systemu wynagradzania pracowników, jednak już teraz, korzystając z uprawnień związków zawodowych, można w ramach dialogu społecznego doprowadzić do równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę w zakładzie pracy. Jednym z ważnych tematów, które wymagają podjęcia silniejszych działań jest zjawisko dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność związkową oraz działalność w związkach zawodowych – wniosek wiceprzewodniczącej OPZZ zaaprobował Zespół.

Ponadto, w ramach informacji o bieżących działaniach OPZZ, wiceprzewodnicząca OPZZ wskazała na kontynuację działań centrali w sprawie wyłączenia wszystkich dodatków z płacy minimalnej tak, aby stała się ona wynagrodzeniem jednoskładnikowym – płacą zasadniczą. Podkreśliła też dalszą pracę w kierunku rozwiązań systemowych oraz wzmocnienia negocjacji zbiorowych celem ograniczenia skali spłaszczenia wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz w sektorze finansów publicznych.

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady ds. Kobiet w Sejmie RP, Zespół przedyskutował obszary problematyczne, które powinny zostać zgłoszone przez OPZZ jako pilne do podjęcia działań przez organy stanowiące prawo w Polsce.

Zespół otrzymał także informacje na temat stanu prac Komisji Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz uwag Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do tego projektu. W działania w tym obszarze zaangażowana jest z ramienia OPZZ pani Aneta Trojanowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, która omówiła ww. kwestie.

Na potrzeby organizacji zrzeszonych w OPZZ, w ramach prac Zespołu, przygotowano schemat działania antymobbingowego, do wykorzystania w zakładach pracy – pani Aneta Trojanowska omówiła rezultat prac w tym zakresie.

Zespół wskazał na konieczność włączenia się członków związków zawodowych w wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego poprzez oczekiwanie od osób ubiegających się o funkcję deklaracji realizacji działań na rzecz równego traktowania i promowania tych osób, które w programie mają inicjatywy wzmacniające równość.

Zespół omówił możliwości ściślejszej współpracy jego członków między posiedzeniami Zespołu oraz informowania członków OPZZ oraz opinii publicznej na temat działań równościowych. Większa aktywność np. w mediach społecznościowych pozwoli upowszechnić wiedzę na temat działań OPZZ w obszarze równego traktowania oraz aktywności członków i członkiń OPZZ, która będzie stanowić inspiracje i promować pracę na rzecz równego traktowania osób. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na czerwiec 2024 r.

zd
Fot. materiały prasowe OPZZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas posiedzenie reprezentowały kol.: Edyta Twardziak oraz Katarzyna Tyc-Lorent, zrzeszone w OZZPT MOZ w Warszawie

przygotowała: Katarzyna Pietrzak

Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy