Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W PKP Intercity S.A. podpisano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń


PKP Intercity S.A. spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
W dniu 07 sierpnia 2019 r. w Spółce PKP Intercity S.A. odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych w ramach toczącego się dialogu społecznego. W wyniku negocjacji strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki w 2019 r.
 

W toku prowadzonych rozmów, podczas spotkań odbytych w ramach dialogu społecznego i po obustronnym przedstawieniu stanowisk, Pracodawca i Strona Społeczna postanowiły zakończyć dialog społeczny, rozpoczęty pismem związków zawodowych do Zarządu „PKP Intercity” S.A. z dnia 16 lipca 2019 r. (pisaliśmy o tym tutaj) i zawrzeć porozumienie określające zasady przyznania podwyżek wynagrodzeń w Spółce.

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
Dariusz Dyjaczenko, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

W ramach podpisanego porozumienia określającego zasady przyznania podwyżek wynagrodzeń w Spółce Pracodawca i Strona Społeczna ustalają, że:

  • Spółka wdroży od dnia 1 września 2019 roku podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład „PKP Intercity” S.A. (dalej ZUZP) w kwocie 250 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika wynagradzanego wg ZUZP (proporcjonalnie do wymiaru etatu) wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r.
  • Z podwyżek wyłączeni są pracownicy będący w okresie wypowiedzenia (co najmniej jeden dzień takiego okresu licząc od dnia dzisiejszego do dnia 1 września 2019 r.) oraz osoby, z którymi w okresie od dnia dzisiejszego do dnia 1 września 2019 r. została rozwiązana umowa o pracę (z wyjątkiem pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę), a także osoby przebywające na urlopach bezpłatnych.
  • Środki na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Zakładów Spółki wynagradzanych wg ZUZP zostaną rozdzielone w ramach poszczególnych Sekcji w Zakładach. Minimalna wysokość indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w Zakładach Spółki w przeliczeniu na pełen etat wyniesie 200 zł, a maksymalna 300 zł, przy czym wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce nie może być wyższe niż określone w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w Załączniku nr 2 do ZUZP.
  • Środki na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrali Spółki wynagradzanych wg ZUZP zostaną rozdzielone w ramach pionów, przy czym wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce nie może być wyższe niż określone w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w Załączniku nr 2 do ZUZP.
  • Od dnia 1 września 2019 r. wynagrodzenie brutto pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP będzie stanowić iloczyn aktualnego ich mnożnika (krotności) i kwoty 4 050 zł.
Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
Rafał Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Ponadto strony ustaliły, że wysokość gratyfikacji pieniężnej z okazji Święta Kolejarza zostanie ustalona przez Pracodawcę i Stronę Społeczną na oddzielnym spotkaniu w październiku 2019 r., z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki.

Ustalono, że następne spotkanie w sprawie ewentualnego wzrostu wynagrodzeń odbędzie się nie wcześniej niż w maju 2020 roku.

Ww. ustalenia wyczerpują wszelkie roszczenia Strony Społecznej dotyczące podwyżek wynagrodzeń w Spółce zgłoszone przez związki zawodowe w czerwcu br.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Rafał Nowak

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy